• Úvod
 • >>
 • Úplne znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o archívoch a registratúrach, Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy (2016)

Zákon o archívoch a registratúrach, Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy (2016)

Akcia -69%

podľa právneho stavu k 1. 2. 2016 (Úplne znenia zákonov 11/2016)

Ušetríte
69% = 3,21 €
Cena s DPH
4,65 € 1,44 €
Cena bez DPH
3,88 € 1,20 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o archívoch a registratúrach, Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy (2016)

podľa právneho stavu k 1. 2. 2016 (Úplne znenia zákonov 11/2016)
Úplné znenie zákona
č. 395/2002 Z. z.
O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH


Po zmene zákonom č. 266/2015 Z. z.:
 • novela zákona prináša pre podnikateľské subjekty úľavy na úseku správy ich registratúry, dopĺňa
  sa úprava postupu pri odovzdávaní a preberaní archívnych dokumentov do archívu;
 • pribúdajú nové povinnosti Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, a to najmä vo vzťahu k posudzovaniu
  trvalej dokumentárnej hodnoty registratúrnych záznamov, výkonu štátneho odborného dozoru,
  ako aj vedeniu novej ústrednej evidencie pečatí a pečatidiel. Súčasne sa úprava výkonu štátnej
  správy na úseku archívov a registratúr dopĺňa o úpravu evidencií, ktoré vzhľadom na ich obsah
  vyžadujú zákonnú formu;
 • vo vzťahu k archívom zriaďovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky prináša novela
  zákona úpravu ich sústavy v nadväznosti na územno-správne členenie Slovenskej republiky, čím
  sa sleduje predovšetkým zefektívnenie riadenia štátnej správy na tomto úseku.


Úplné znenie zákona
č. 523/2004 Z. z.
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH VEREJNEJ SPRÁVY


Po zmene zákonom č. 357/2015 Z. z.:
 • novelou zákona sa reaguje na nové programové obdobie 2014 – 2020. Upravuje sa definícia
  prostriedkov Európskej únie, vytvára sa legislatívny priestor na to, aby bolo možné prostriedky EÚ
  okrem Ministerstva financií SR, ktoré je certifikačným orgánom podľa zákona č. 292/2014 Z. z.,
  v špecifických prípadoch prijímať priamo na osobitné účty iných ministerstiev v záujme flexibilného
  čerpania týchto prostriedkov v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií;
 • pri porušení finančnej disciplíny sa možnosť vyrovnať protiprávny stav a tým predísť začatiu správneho
  konania ponecháva len v prípade, ak právnická osoba alebo fyzická osoba sama zistí porušenie
  finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) a d) alebo zistí v rámci kontroly alebo vnútorného auditu
  porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) a d). Vyrovnanie protiprávneho stavu, resp.
  odvedenie finančných prostriedkov je nutné vykonať