Zákon o cenných papieroch (2016)

podľa právneho stavu k 15. 11. 2016 (Úplne znenia zákonov 27/2016)

Cena s DPH
11,20 €
Cena bez DPH
9,33 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o cenných papieroch (2016)

podľa právneho stavu k 15. 11. 2016 (Úplne znenia zákonov 27/2016)
Úplné znenie zákona
č. 566/2001 Z. z.
O CENNÝCH PAPIEROCH

Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:
 • Zákon sa dopĺňa o prechodné ustanovenie, ktorého cieľom je zabezpečiť bezproblémovú aplikáciu posudzovania bezúhonnosti právnických osôb v osobitných povoľovacích konaniach, ktoré nebudú ku dňu účinnosti zákona právoplatne skončené.

Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
 • Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratil účinnosť, odkazom
  na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.
 • V Správnom súdnom poriadku sa zaviedla legislatívna skratka „správny súd“, ktorá má zvýrazniť
  osobitosť správneho súdnictva. Z tohto dôvodu dochádza v osobitných predpisoch k terminologickej
  zmene pojmu „súd“ na „správny súd“ v súlade s novým Správnym súdnym poriadkom.

Po zmene zákonom č. 289/2016 Z. z.:
 • Legislatívno-technická úprava týkajúca sa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
  službách. V § 28 ods. 3 písm. g) upravujúcom zaregistrovanie pozastavenia práva nakladať
  s cennými papiermi príkazom daným Centrálnym depozitárom alebo členom vykonávajúcim opravu
  alebo doplnenie vo svojej evidencii sa dopĺňa odvolávka na tento zákon a podčiarový odkaz naň.

Po zmene zákonom č. 292/2016 Z. z.:
 • Zmeny súvisiace so zavedením úpravy tzv. hybridných nástrojov vo forme investičných certifikátov.
 • Zákon o cenných papieroch a investičných službách sa upravuje tak, aby bolo možné vydávať nástroje
  dodatočného kapitálu 1 v súlade s domácou právnou úpravou investičných certifikátov.
 • Úprava inštitútu pozastavenia práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom (ďalej len „PPN“).
  Vo vymedzených prípadoch sa zavádza, aby bol tento inštitút prijateľnejší a vhodnejší pre niektoré
  subjekty – oprávnené osoby (majiteľov cenných papierov, exekútorov, súdy a pod.). Pre prípad registrácie
  PPN na celú emisiu v evidencii jedného centrálneho depozitára, ktorá sa zobrazí vyznačením
  PPN na osobitný držiteľský účet v druhom centrálnom depozitári, je nevyhnutné vyznačenie PPN
  aj na účtoch vedených v druhom centrálnom depozitári.
 • Odstraňuje sa nesúlad v registri emitenta a registri záložných práv, pokiaľ ide o identifikáciu emitenta
  cenných papierov. Údaje na príslušný výpis je možné v časti identifikácie emitenta získavať práve
  z registra emitenta.
 • Upresňujú sa pravidlá pre výpočet minimálnej požiadavky na kapitál obchodníka s cennými papiermi
  v zmysle čl. 29 ods. 2 smernice CRD IV a tiež výpočty minimálnych súm ročných príspevkov obchodníkov
  s cennými papiermi do Garančného fondu investícií na základe podnetov z aplikačnej praxe.
 • Zavádzajú sa zmeny v právnej úprave činnosti centrálneho depozitára, t. j. v šiestej časti zákona o cenných
  papieroch, v § 99 až § 111 v nadväznosti na nariadenie č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení
  vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, o centrálnych depozitároch cenných papierov
  a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EU a nariadenia (EU) č. 236/2012.


Predpokladaný termín vydania: 48.kalendárny týždeň