Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o správe daní (daňový poriadok) (2016)

podľa právneho stavu k 6. 12. 2016 (Úplne znenia zákonov 28/2016)

Cena s DPH
9,60 €
Cena bez DPH
8,00 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o správe daní (daňový poriadok) (2016)

podľa právneho stavu k 6. 12. 2016 (Úplne znenia zákonov 28/2016)
Úplné znenie zákona
č. 222/2004 Z. z.
O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY

Po zmene zákonom č. 360/2015 Z. z.:
 • zmena príslušných ustanovení zákona nadväzne na prijatie novej právnej úpravy na úrovni Európskej únie v colnej oblasti. Nejde však o vecnú zmenu daňovej povinnosti pri dovoze tovaru z tretích štátov.

Po zmene zákonom č. 297/2016 Z. z.:
 • nastavuje sa účinnosť opatrenia týkajúceho sa priznávania dane pri dovoze tovaru z tretích štátov platiteľom dane v daňovom priznaní (tzv. samozdanenie dovozu tovaru),
 • dopĺňa sa nárok na finančnú náhradu zo zadržiavaného nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly, tzv. úrok z nadmerného odpočtu,
 • zavádza sa väčšia právna istota pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti v oblasti stavebníctva tak pre dodávateľa, ako aj pre odberateľa, s následnou povinnosťou uvádzania faktúr s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve v kontrolnom výkaze,
 • spresňuje sa odpočítanie dane zahraničnou osobou registrovanou v SR v prípade povinnosti samozdanenia a v prípadoch, ak u nás uskutočňuje len plnenia s prenosom daňovej povinnosti.

Po zmene zákonom č. 298/2016 Z. z.:
 • upravuje sa ustanovenie o prerušení lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu vzhľadom na zavedenie nového inštitútu – vyrubovacieho rozkazu do daňového poriadku.


Úplné znenie zákona
č. 563/2009 Z. z.
O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK)
Po zmene zákonom č. 393/2015 Z. z.:
 • za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva ministerstvu zdravotníctva na účely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Po zmene zákonom č. 447/2015 Z. z.:
 • zákon o miestnom poplatku sa dopĺňa k ostatným zákonom tvoriacim daňovú a poplatkovú sústavu. Do sústavy miestnych poplatkov sa dopĺňa miestny poplatok za rozvoj a k nemu odkaz v poznámke pod čiarou – legislatívno-technické ustanovenie.

Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
 • nahrádza sa odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratil účinnosť, odkazom na príslušné ustanovenie Civilného sporového poriadku.

Po zmene zákonom č. 298/2016 Z. z.:
 • upravuje sa inštitút predbežného opatrenia s dôrazom na jeho rýchle vydanie a prípadné následné vymáhanie v exekučnom konaní,
 • upravuje sa vytýkacie konanie tak, aby správca dane mohol z úradnej moci odstrániť nedostatky podaného daňového priznania,
 • zavádza sa inštitút skráteného vyrubovacieho konania (vyrubovací rozkaz), pri ktorom správca dane využije dôkazy, ktoré získal v daňovom konaní alebo pri svojej činnosti,
 • zavádza sa elektronická komunikácia medzi finančnou správou a bankami,
 • v prípade žiadosti o odklad alebo splátky dane nebude nutné zabezpečiť záložným právom dlžnú sumu, ktorej výška neprevýši 3 000 eur,
 • upravujú sa niektoré ustanovenia daňového poriadku na základe poznatkov z praxe tak, aby sa zefektívnila správa daní.
Predpokladaný termín vydania: 50.kalendárny týždeň