Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty (2018)

podľa právneho stavu k 16. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 5/2018)

Cena s DPH
14,92 €
Cena bez DPH
12,43 €
Rok vydania
2018
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty (2018)

podľa právneho stavu k 16. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 5/2018)
Úplné znenie zákona
č. 595/2003 Z. z.
O DANI Z PRÍJMOV

Po zmene zákonom č. 335/2017 Z. z.:

 • medzi príjmy zo závislej činnosti sa dopĺňajú príjmy z činnosti športového odborníka na základe
  zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.


Po zmene zákonom č. 344/2017 Z. z.:
 • zapracovanie smernice ATAD1 zamerané na zavedenie pravidiel zdaňovania pri odchode – exit tax, pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti, opatrení proti hybridným nesúladom, všeobecného pravidla proti zneužívaniu – GAAR,
 • úprava podnikových kombinácií (ocenenie nepeňažného vkladu a ocenenie pri rozdelení, zlúčení, splynutí obchodných spoločností),
 • rozšírenie superodpočtu výdavkov/nákladov na výskum a vývoj,
 • nový inštitút daňového zvýhodnenia príjmov plynúcich z využívania nehmotných aktív, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka (patent box),
 • podpora kúpeľníctva (nezdaniteľná časť základu dane, zvýhodnené odpisovanie technického zhodnotenia budov),
 • rozšírenie možnosti vzniku stálej prevádzkarne na území SR, digitálna platforma,
 • rozšírenie definície fyzickej osoby – daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR,
 • spresnenie pojmu „príjem z príležitostnej činnosti“,
 • úprava daňových povinností vo vzťahu „držiteľ“ a „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“,
 • uplatňovanie úľavy na dani z príjmov podľa § 30a a § 30b, stanovené podmienky, ich porušenie, sankcie,
 • spresnenia pri zdaňovaní podielov na zisku vyplatených verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti,
 • úprava poukazovania podielu zaplatenej dane.Úplné znenie zákona
č. 222/2004 Z. z.
O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY

Po zmene zákonom č. 334/2017 Z. z.:

 • nový inštitút daňového zástupcu,
 • vznik daňovej povinnosti pri postúpení pohľadávky v rámci osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby,
 • rozšírenie povinnosti podávania súhrnných výkazov,
 • rozšírenie aplikácie osobitnej úpravy zdanenia prirážky cestovnými kanceláriami pri poskytovaní služieb cestovného ruchu,
 • povinnosť bezodkladného vrátenia zábezpeky daňovým úradom v prípade zrušenia registrácie pre daň,
 • zrušenie povinnosti ručenia za daň, ak je dodávateľ vedený v zozname nespoľahlivých platiteľov,
 • súhrnná faktúra pre príjemcu, ktorým je zahraničná zdaniteľná osoba,
 • zrušenie limitu pre použitie tuzemského samozdanenia pri poľnohospodárskych plodinách a kovoch,
 • zosúladenie podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu so Smernicou 2006/112/ES.
Predpokladaný termín vydania: 5.kalendárny týždeň