Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (2017)

podľa právneho stavu k 25. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 4/2017)

Cena s DPH
6,36 €
Cena bez DPH
5,30 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (2017)

podľa právneho stavu k 25. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 4/2017)
Úplné znenie zákona
č. 7/2005 Z. z.
O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII

Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:

 • Nový § 107b zavádzaOsobitné ustanovenia o trestnom konaní proti právnickej osobe počas konkurzu.

Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
 • Vzhľadom na skutočnosť, že možnosť preskúmania rozhodnutia vyplýva z ustanovení nového Správneho súdneho poriadku, vypúšťajú sa tieto ustanovenia z osobitných predpisov ako nadbytočné.

Po zmene zákonom č. 291/2016 Z. z.:
 • Zmena zavádza legislatívno-technickú úpravu a spresnenie textu zákona v súvislosti s prednostným postavením pohľadávok z chránených vkladov s cieľom zosúladiť ustanovenia so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov.

Po zmene zákonom č. 315/2016 Z. z.:
 • Rozširuje definičné vymedzenie spriaznenej osoby, ktorou bude aj ten veriteľ, ktorý si prihlasuje pohľadávku vo výške nad 1 milión eur voči dlžníkovi, ktorý je partnerom verejného sektora alebo ním bol v posledných piatich rokoch pred vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie. Právna úprava sa nevzťahuje na orgány verejnej správy.

Po zmene zákonom č. 377/2016 Z. z.:
 • Osobný bankrot bude dostupnejší vďaka podstatne nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení.
 • Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné) bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení – napríklad pohľadávky
  maloletého dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví.
 • Dlžník – fyzická osoba sa bude môcť zbaviť dlhov buď konkurzom, alebo prostredníctvom splátkového kalendára.
 • Domáhať sa zbavenia dlhov jedným z uvedených spôsobov bude môcť dlžník iba raz za 10 rokov.
 • Ak dlžník nebude disponovať potrebnou sumou, trovy mu môže poskytnúť Centrum právnej pomoci.
 • Výber správcov v reštrukturalizácii bude náhodný, čím by sa mali pretrhnúť možné väzby medzi dlžníkom a správcom.
Predpokladaný termín vydania: 5.kalendárny týždeň