Zákon o odpadoch 2020

Podľa právneho stavu k 14. 10. 2020 (Úplné znenia zákonov 26/2020).

Cena s DPH
12,84 €
Cena bez DPH
10,70 €
Rok vydania
2020
Počet strán
168
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o odpadoch 2020

Podľa právneho stavu k 14. 10. 2020 (Úplné znenia zákonov 26/2020).

Úplné znenie zákona
č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch


Po zmene zákonom č. 218/2020 Z. z.:

  • Zabezpečilo sa, že miestna ohliadka zástupcu okresného úradu a zástupcu obce môže overiť ,či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin. Umožnením uskutočnenia miestnych ohliadok a ústnych pojednávaní sa tak môže pokračovať v zisťovacích konaniach o určenie osoby zodpovednej za umiestnenie nezákonne umiestneného odpadu.

Po zmene zákonom č. 285/2020 Z. z.:

  • Na zabezpečenie a hlavne pre stabilitu systému riedeného zberu v obciach sa zavádza povinnosť mať uzatvorené nové zmluvné vzťahy najneskôr do 31. októbra. Pri nesplnení uvedenej povinnosti sa nastavujú aj sankcie.
  • Ustanovila sa povinnosť pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá uzatvorí s danou obcou novú zmluvu, uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov s trojmesačnou lehotou na úhradu. V rámci vyrovnania musia byť predložené doklady o vyzbieraných a zhodnotených množstvách odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.
  • Obec nie je zodpovedná za štandardy zberu, keďže za tie zodpovedá priamo OZV. Obec má explicitne zakázané financovať triedený zber a plnenie štandardov zberu (teda dostupnosť infraštruktúry a frekvencie zberu).
  • Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 27 ods. 25 v roku 2020 do 20. novembra 2020.