Zákon o odpadoch (2020)

Podľa právneho stavu k 27. 3. 2020 (Úplné znenia zákonov 17/2020).

Cena s DPH
11,90 €
Cena bez DPH
9,92 €
Rok vydania
2020
Počet strán
168
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o odpadoch (2020)

Podľa právneho stavu k 27. 3. 2020 (Úplné znenia zákonov 17/2020).

Úplné znenie zákona
č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch

Po zmene zákonom č. 460/2019 Z. z.:

 • Rastlinné látky z agropotravinárskeho odvetvia a potraviny iného ako živočíšneho pôvodu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu a majú sa použiť ako krmivo pre zvieratá, majú byť v záujme zamedzenia duplicity pravidiel vyňaté spod pôsobnosti zákona č. 79/2015 Z. z.
 • Odpad, ktorý prešiel zhodnotením, sa už nebude považovať za odpad, ak spĺňa všetky podmienky.
 • Zaviedol sa pojem materiálové zhodnocovanie. Zahŕňa iné formy zhodnocovania, než energetické zhodnocovanie a než opätovné spracovanie odpadu na materiály, ktoré sa používajú ako palivo alebo iné prostriedky na získavanie energie.
 • FO – nepodnikateľ môže už nakladať, či inak zaobchádzať nielen s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb, ale aj so stavebným odpadom z drobných stavieb. Fyzická osoba je povinná odovzdať tento odpad len osobe oprávnenej nakladať s takýmto odpadom.
 • Stanovili sa podmienky umiestňovania na trh materiálu, ktorý dosiahol stav konca odpadu.
 • Upravila sa povinnosť nahlasovať vyzbierané resp. vykúpené množstvá tej obci, v ktorej majú fyzické osoby, ktoré odpad priviezli na výkup, trvalý pobyt.
 • Zaviedlo sa nové ustanovenie, ktoré presnejšie definuje vykonávanie školských zberov.
 • Pretože od 1. 1.2021 je ustanovená povinnosť elektronickej komunikácie za účelom zefektívnenia fungovania štátnej správy, sa upravuje § 30, ktorý ustanovuje, že žiadateľ o zápis a výmaz do a z Registra vyhradeného výrobku je povinný postupovať prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva.
 • Definujú sa výrobky, ktorých uvádzanie na trh Slovenskej republiky bude obmedzené, resp. zakázané.
 • V súlade s novým Programom predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky ministerstvo prijíma opatrenie na trvalé zníženie tvorby odpadu z jednorazových plastových výrobkov. Tieto plastové výrobky sú spotrebovávané každodenne a ihneď po použití sa vyhodia.
 • Zákaz uvádzať na trh oxo-degradovateľné plasty, pretože tento druh plastu nie je biologicky
  rozložiteľný.
 • V súvislosti so zavedením novej definície „odpad z domácností“ ako aj úpravy definície „komunálneho odpadu“ sa ustanovuje, ktoré odpady sa zaraďujú do skupiny 20.
 • Zmenili sa sankcie so zavedením nových povinností alebo s legislatívno-technickými úpravami, v rámci ktorých došlo k zmene označenia niektorých ustanovení.