Zákon o odpadoch (2016)

podľa právneho stavu k 5. 12. 2016 (Úplne znenia zákonov 32/2016)

Cena s DPH
6,85 €
Cena bez DPH
5,71 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o odpadoch (2016)

podľa právneho stavu k 5. 12. 2016 (Úplne znenia zákonov 32/2016)
Úplné znenie zákona
č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Po zmene zákonom č. 313/2016 Z. z.:

  • Novela zákona o odpade zabezpečuje odstránenie nedostatočnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES o odpade a zrušení určitých smerníc.
  • Na zabezpečenie úplnej transpozície článku 23 rámcovej smernice o odpade sa do § 97 ods. 3 doplnili
    písmená b), f), i) a s). Tým sa zabezpečilo, že súhlasy, ktoré udelia príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. b) na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c) – okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov; písmeno f) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, písmeno i) na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné, a písmeno s) na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu budú obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 97 ods. 2 aj náležitosti podľa § 97 ods. 3, t. j. technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti a bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.
  • Písmená a) a b) sa vzťahujú aj na doplnené súhlasy, čím sa zabezpečuje úplná a správna transpozícia článku 23 ods. 1 písm. b) a c) rámcovej smernice o odpade.
  • Na zabezpečenie úplnej transpozície článku 23 rámcovej smernice o odpade sa do § 97 ods. 10 dopĺňajú nové náležitosti, ktoré musí obsahovať súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. p) na vykonanie prípravy na opätovné použitie.
Predpokladaný termín vydania: 50.kalendárny týždeň