Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší (2018)

Akcia -65%

podľa právneho stavu k 5. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 2/2018)

Ušetríte
65% = 5,96 €
Cena s DPH
9,20 € 3,24 €
Cena bez DPH
7,67 € 2,70 €
Rok vydania
2018
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší (2018)

podľa právneho stavu k 5. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 2/2018)
Úplné znenie zákona
č. 79/2015 Z. z.
O ODPADOCH

Po zmene zákonom č. 292/2017 Z. z.:

  • dochádza k riešeniu vyhradeného prúdu odpadu obaly/neobaly, vo väzbe na spresnenie definície výrobcu tak, aby nevznikali nedorozumenia v aplikácii týchto ustanovení;
  • rieši sa problematika koordinačných centier pre jednotlivé prúdy odpadov;
  • zavádzajú sa zmeny týkajúce sa ohlasovacích povinností povinných subjektov;
  • nový pojem „dopravca odpadu“ je potrebný z dôvodu presného zadefinovania subjektov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť registrácie podľa § 98;
  • zabezpečuje sa prevencia pred neodborným nakladaním s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami, ktoré ich obsahujú, predovšetkým v prípadoch, keď polychlórované bifenyly a zariadenia, nie sú odpadom;Úplné znenie zákona
č. 137/2010 Z. z.
O OVZDUŠÍ

Po zmene zákonom č. 293/2017 Z. z.:

  • zavádza sa elektronické predkladanie údajov z evidencie do Národného emisného informačného systému NEIS. Túto povinnosť budú mať prevádzkovatelia veľkých zdrojov od roku 2018 a prevádzkovatelia stredných zdrojov od roku 2019;
  • zavádza sa zoznam znečisťujúcich látok. Poverenou organizáciou na sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia je Slovenský hydrometeorologický ústav;
  • upravujú sa požiadavky na meranie úrovne znečistenia ovzdušia;
  • rozširuje sa možnosť vydania osobitného súhlasu nielen pre výskumno-vývojové technologické celky, ale aj na vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov. Ide o zosúladenie so smernicou EP a R 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách;
  • upravuje sa kompetencia pre obec v súvislosti s nízkoemisnými zónami, čo má obsahovať všeobecne záväzné nariadenie obce pri vymedzení nízkoemisnej zóny a zároveň sa ustanovuje kompetencia pre obec povoliť dočasnú alebo trvalú výnimku na vjazd do nízkoemisnej zóny.
Predpokladaný termín vydania: 4.kalendárny týždeň