• Úvod
  • >>
  • Úplne znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve/ Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve/ Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

podľa právneho stavu k 8. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 12/2019).

Cena s DPH
8,99 €
Cena bez DPH
7,49 €
Rok vydania
2019
Počet strán
151
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve/ Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

podľa právneho stavu k 8. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 12/2019).

Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Po zmene zákonom č. 365/2018 Z. z.:

  • Účelom novelizácie je posilniť napĺňanie kompetencií Štátnej školskej inšpekcie a napomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie. Zámerom zmien je zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel pre úpravu výstupných materiálov (správ o výsledkoch školskej inšpekcie). V súvislosti s účinnosťou zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 sa upravuje problematika spracúvania osobných údajov, ktoré ŠŠI spracúva na základe vykonaných inšpekcií a ktoré spracúvajú okresné úrady v sídle kraja na účely organizovania, koordinácie a financovania školských súťaží a predmetových olympiád.

Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Po zmene zákonom č. 365/2018 Z. z.:

  • Upravujú sa podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 pre strednú umeleckú školu a školu úžitkového výtvarníctva v súvislosti s ich transformáciou na školu umeleckého priemyslu a v nadväznosti na vznik novej skupiny študijných odborov, v ktorých môže škola umeleckého priemyslu poskytovať výchovu a vzdelávanie.

Po zmene zákonom č. 375/2018 Z. z.:

  • Zavádza sa, aby sa v školskom zákone doplnila povinnosť zriaďovateľa znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o poskytovanú dotáciu.