Zákon o pomoci v hmotnej núdzi (2017)

podľa právneho stavu k 28. 4. 2017 (Úplne znenia zákonov 10/2017)

Cena s DPH
1,45 €
Cena bez DPH
1,21 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi (2017)

podľa právneho stavu k 28. 4. 2017 (Úplne znenia zákonov 10/2017)
Úplné znenie zákona
č. 417/2013 Z. z.
O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI

Po zmene zákonom č. 81/2017 Z. z.:

 • Zvyšuje sa percento z príjmu člena domácnosti, ktorému sa poskytuje osobitný príspevok z jeho pracovného
  pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, ktorý sa na účely posudzovania a poskytovania
  pomoci v hmotnej núdzi nebude považovať za príjem zo súčasných 25 % na 50 %.
 • V súvislosti s povinnosťou plnoletého člena domácnosti vykonávať na účely priznania plnej výšky
  dávky v hmotnej núdzi činnosti v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne sa prihliada iba na skutočne
  vykonaný rozsah činností v rámci dohodnutých pracovnoprávnych vzťahov a prác vykonávaných
  mimo pracovného pomeru.
 • Upravuje sa výnimka pri vykonávaní činnosti v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej
  činnosti v dohodnutom rozsahu alebo z povinnosti zúčastňovať sa menších obecných služieb,
  dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa ods. 3 písm. c) z dôvodu výkonu trestu povinnej práce, pravidelného
  cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky člena domácnosti.
 • V súvislosti s vymedzením novej kompetencie úradu kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu
  člena domácnosti, ktorému sa poskytuje počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti ochranný
  príspevok sa uvedeným návrhom zavádzajú nové dôvody, kedy ochranný príspevok členovi
  domácnosti nepatrí, a to v prípade, že úrad zistí nedodržanie liečebného režimu alebo nesplnenie si
  povinnosti doručiť úradu potvrdenie o začiatku a skončení pracovnej neschopnosti člena domácnosti
  úradu.Predpokladaný termín vydania: 20.kalendárny týždeň