• Úvod
 • >>
 • Úplne znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (2016)

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (2016)

podľa právneho stavu k 1. 12. 2016 (Úplne znenia zákonov 31/2016)

Cena s DPH
4,41 €
Cena bez DPH
3,67 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (2016)

podľa právneho stavu k 1. 12. 2016 (Úplne znenia zákonov 31/2016)
Úplné znenie zákona
č. 523/2004 Z. z.
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

Po zmene zákonom č. 310/2016 Z. z.:

 • Upravuje sa rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia bude rozpočtovať príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie, t. j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie
  budú všetky prostriedky, s ktorými hospodári.
 • Dochádza k zmenám vo vzťahu k vykazovaniu podnikateľskej činnosti obcí a vyšších územných celkov, ktorá sa bude jednotne rozpočtovať a vykazovať na samostatnom účte.

Po zmene zákonom č. 315/2016 Z. z.:
 • Novela upravuje poskytovanie dotácií a verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, pričom po novom ich bude možné poskytnúť len žiadateľovi, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.


Úplné znenie zákona
č. 583/2004 Z. z.
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Po zmene zákonom č. 310/2016 Z. z.:

 • V novele sa precizujú podmienky používania návratných zdrojov financovania vo vzťahu k dodávateľským úverom len na oblasť investícií. Navrhovaná úprava neznamená sprísnenie doterajšej regulácie, ale zabezpečuje dodržanie už teraz platnej povinnosti o používaní návratných zdrojov
  financovania iba na kapitálové výdavky.
 • Upravuje sa zverejňovanie údajov poskytovaných obcami a vyššími územnými celkami prostredníctvom webového sídla Ministerstva financií SR.
 • Novela zabezpečuje používanie prostriedkov štátnych finančných aktív vo forme návratnej finančnej výpomoci na všetkyPredpokladaný termín vydania: 50.kalendárny týždeň