Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (2018)

Akcia -51%

podľa právneho stavu k 28. 3. 2018 (Úplné znenia zákonov 13/2018)

Ušetríte
51% = 2,35 €
Cena s DPH
4,63 € 2,28 €
Cena bez DPH
3,86 € 1,90 €
Rok vydania
2018
Počet strán
120
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (2018)

podľa právneho stavu k 28. 3. 2018 (Úplné znenia zákonov 13/2018)
Zákon
č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele


Po zmene zákonom č. 61/2018 Z. z.:
 • Jednoznačne sa dopĺňa, najmä na účely ambulantných foriem práce mimo zariadení, že opatrenia
  sa okrem prostredí, ktoré upravuje zákon (prirodzené rodinné prostredie, náhradné rodinné prostredie,
  otvorené prostredie a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) vykonávajú
  aj v priestoroch subjektov vykonávajúcich opatrenia.

 • V prípade výchovného opatrenia, ktorého podstatou je diagnostika a výchovný alebo sociálny program
  môže byť toto výchovné opatrenie uložené nielen dieťaťu, ale aj jeho rodičovi alebo inej osobe, ktorá sa
  osobne stará o dieťa na základe rozhodnutia súdu.

 • Vzhľadom na potrebu zdôraznenia nevyhnutnosti samotnej diagnostiky závislostí a najmä potrebu
  doplnenia úloh tak, aby bolo zrejmé, ako má sociálna kuratela postupovať v prípade, ak nie je možné
  zabezpečiť diagnostiku a prípadnú liečbu dieťaťa na báze dobrovoľnosti, je potrebné doplniť predmetné
  ustanovenie v zákone.

 • Spresňuje sa aktuálna právna úprava v časti podávania žiadostí a vedenia spisovej dokumentácie,
  ak majú obaja manželia záujem stať sa pestúnmi, alebo ak majú manželia záujem stať sa osvojiteľmi,
  t. j. aby bolo jednoznačne zrejmé, že podávajú žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov spoločne,
  že je vedená spoločná spisová dokumentácia a že v takomto prípade je súčasťou predkladaných
  dokladov k žiadosti aj overená fotokópia sobášneho listu.

 • Utvárajú sa podmienky pre sprostredkovanie medzištátneho osvojenia dieťaťu, ktoré má obvyklý
  pobyt v inej krajine fyzickými osobami, ktoré majú obvyklý pobyt na území SR.

 • Z dôvodu dôsledného sledovania a zhodnocovania podmienok, za akých je možné dieťaťu sprostredkovať
  medzištátne osvojenie, osobitne či je dôsledne dodržiavaný princíp subsidiarity a či sú dôsledne
  zvažované všetky okolnosti na strane dieťaťa tak, aby sa medzištátne osvojenia uskutočňovali iba
  v najlepšom záujme dieťaťa, sa zavádza zákonom niekoľko opatrení.

 • Ustanovuje sa, aby zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bolo centrum pre
  deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby, a aby jeho zriaďovateľom bolo Ústredie. Dôvodom je osvedčené
  fungovanie zriaďovateľskej pôsobnosti Ústredia k detským domovom. Ustanovuje sa, aby tento
  nový druh zariadenia mohli za zákonom stanovených podmienok zriaďovať aj obec a vyšší územný
  celok (na účely plnenia svojich pôsobností, bez finančnej podpory zo strany štátnej správy) alebo
  akreditovaný subjekt.


Predpokladaný termín vydania: 15.kalendárny týždeň