Zákon o sociálnych službách, Zákon o náhradnom výživnom

Akcia -78%

podľa právneho stavu k 30. 7. 2018 (Úplné znenia zákonov 28/2018).

Ušetríte
78% = 6,68 €
Cena s DPH
8,60 € 1,92 €
Cena bez DPH
7,17 € 1,60 €
Rok vydania
2018
Počet strán
164
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnych službách, Zákon o náhradnom výživnom

podľa právneho stavu k 30. 7. 2018 (Úplné znenia zákonov 28/2018).
Úplné znenie zákona
č. 448/2008 Z. z.
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.:
  • Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom.
  • Upravuje sa preukazovanie bezúhonnosti a postup, akým regionálny úrad získa odpis registra trestov.
  • Upravujú sa podmienky preukazovania údajov o priestorových podmienkach na účely žiadosti o zápis do registra poskytovania sociálnych služieb.
  • Spresňuje sa definícia osôb, ktoré žiadajú o akreditáciu na odbornú činnosť.


Úplné znenie zákona
č. 201/2008 Z. z.
O NÁHRADNOM VÝŽIVNOM

Po zmene zákonom č. 66/2018 Z. z.:
  • Novela zapracováva systémové zmeny spočívajúce v explicitnej úprave poskytovania náhradného výživného ako preddavkovej dávky s cieľom zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného v prípadoch, ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné.
  • Precizujú sa podmienky nároku na náhradné výživné v situácii, ak vymáhanie z cudziny nie je možné z dôvodu, že žiadateľ o náhradné výživné nespolupracuje s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pri vymáhaní výživného z cudziny.
  • Precizujú sa ďalšie ustanovenia, ktoré vyplývajú z aplikačnej a interpretačnej praxe, napr. spresnenie právnej úpravy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky.