• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (2017)

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (2017)

Akcia -78%

podľa právneho stavu k 28. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 21/2017)

Ušetríte
78% = 6,40 €
Cena s DPH
8,23 € 1,82 €
Cena bez DPH
6,85 € 1,52 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (2017)

podľa právneho stavu k 28. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 21/2017)
Úplné znenie zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z.
O SPRÁVNYCH POPLATKOCH

Po zmene zákonom č. 238/2017 Z. z.:

  • Cieľom návrhu v časti k správnym poplatkom je úprava sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v časti Vnútorná správa a Všeobecná správa. Úprava sadzobníka správnych poplatkov v uvedených častiach sa týka upresnenia znenia jednotlivých položiek sadzobníka ako i navrhnutia nových položiek uplatňovaných pri spoplatnení úkonov a konaní v oblasti matriky, ktorú si vyžiadala realizačná prax správnych orgánov. Počty úkonov správnych orgánov v oblasti všeobecnej správy a vnútornej správy v oblasti matričnej činnosti sa neustále zvyšujú, pričom pokrytie personálnych a materiálno-technických výdavkov je nepostačujúce s ohľadom na zabezpečenie náročnosti týchto úkonov a konaní.
  • Navrhované úpravy zákona nemajú plošný ani sektorový charakter vplyvu na podnikateľské subjekty. Dotknú sa iba tých podnikateľských subjektov, ktorí budú žiadať o vykonanie úkonov spoplatnených podľa položky 2 písm. a) a položky 2 písm. c) na vecne príslušných správnych orgánoch a to o 0,50 eura.


Po zmene zákonom č. 242/2017 Z. z.:
  • V položke 214 písm. a) sa zvyšuje suma poplatku za vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo úradných listín za každú stranu z pôvodných tri na štyri eurá. Cieľom je postupne minimalizovať listinnú komunikáciu úradu s klientom.
  • Odstraňuje sa terminologická nepresnosť v položke 216a písm. a). Zároveň sa zo sedem na 10 eur zvyšuje správny poplatok za zverejnenie alebo sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov v položke 216a písm. b).


Po zmene zákonom č. 276/2017 Z. z.:
  • V prílohe I. časti Všeobecná správa Položke 2 sa dopĺňajú písmená e) až i) a sa vkladá nové písmeno j). Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená k) až o).


Po zmene zákonom č. 292/2017 Z. z a zákonom č. 293/2017 Z. z
Úplné znenie zákona
č. 71/1992 Zb.
O SÚDNYCH POPLATKOCH a poplatku za výpis z registra trestov

Po zmene zákonom č. 238/2017 Z. z.:

  • Vzniká povinnosť správcom ústredného portálu, špecializovaných portálov a informačného systému integrovaného obslužného miesta sprístupniť potrebné technické alebo programové prostriedky na vykonanie platby správneho poplatku alebo súdneho poplatku prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby, ktoré slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu (§ 9 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.)Predpokladaný termín vydania: 50.kalendárny týždeň