Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch (2017)

podľa právneho stavu k 16. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 2/2017)

Cena s DPH
1,74 €
Cena bez DPH
1,45 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch (2017)

podľa právneho stavu k 16. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 2/2017)
Úplné znenie zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z.
O SPRÁVNYCH POPLATKOCH


Po zmene zákonom č. 272/2016 Z. z.:
 • Za účelom nastavenia lehoty na vyplatenie poplatku alebo preplatku prevádzkovateľom systému na základe už priznaného poplatku alebo preplatku správnym orgánom sa ustanovuje lehota 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo vydané rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku právoplatným. Po uplynutí tejto lehoty možnosť vyplatiť poplatok alebo preplatok zaniká.
 • Upravuje sa položka 65 pri evidencii vozidla do národnej evidencie vozidiel v SR na základe uplatnenia princípu vyjadrenia hodnoty vozidla cez objektívne ukazovatele, ktorými sú výkon a vek vozidla.
 • Ak sa odovzdá vozidlo na spracovanie podľa zákona o odpadoch, tento úkon nebude podliehať správnemu poplatku. Súčasne sa zavádza oslobodenie od poplatku za trvalé vyradenie vozidla v prípade jeho odcudzenia.

Po zmene zákonom č. 386/2016 Z. z.:
 • Zvyšuje sa položka za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie zo 100 na 200 . Zavádza sa správny poplatok za vydanie súhlasu obce k umiestneniu stávkovej kancelárie a binga vo výške 200 za každý takýto súhlas, ktorý bude platiť počas celej doby platnosti individuálnej licencie (5 rokov), ako aj správny poplatok v sume 200 za vydanie vyjadrenia k umiestneniu kasína.


Úplné znenie zákona
č. 71/1992 Zb.
O SÚDNYCH POPLATKOCH a poplatku za výpis z registra trestov


Po zmene zákonom č. 307/2016 Z. z.:
 • Zavádzajú sa osobitné ustanovenia o poplatkovej povinnosti v upomínacom konaní.

Po zmene zákonom č. 342/2016 Z. z.:
 • Rozširuje sa rozsah osobných oslobodení z poplatkovej povinnosti o poverenú osobu vykonávajúcu konsolidáciu
  pohľadávok verejného sektora.
 • Za účelom nastavenia lehoty na vyplatenie poplatku alebo preplatku prevádzkovateľom systému na základe už priznaného poplatku alebo preplatku príslušným orgánom sa ustanovuje lehota 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stalo právoplatným vydané rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku alebo bolo vydané písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti. Po uplynutí tejto lehoty možnosť vyplatiť poplatok alebo preplatok zaniká.
 • Doplňuje sa ustanovenie o evidencii poplatkov, archivácii potvrdení o úhrade poplatkov pre účely následnej kontroly v príslušnom orgáne v rozlíšení, ak ide o orgány zapojené alebo nezapojené do centrálnej evidencie poplatkov.

Po zmene zákonom č. 2/2017 Z. z.:
 • Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vykonanie exekúcie možno platiť len poštovým poukazom alebo prevodom z účtu.
 • Upravuje sa výška poplatkov týkajúcich sa exekučného konania.


Predpokladaný termín vydania: 4.kalendárny týždeň