Trestný zákon, Trestný poriadok (2018)

Akcia -57%

podľa právneho stavu k 9.12.2018 (Úplne znenia zákonov 44/2018).

Ušetríte
57% = 9,00 €
Cena s DPH
15,72 € 6,72 €
Cena bez DPH
13,10 € 5,60 €
Rok vydania
2018
Počet strán
316
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Trestný zákon, Trestný poriadok (2018)

podľa právneho stavu k 9.12.2018 (Úplne znenia zákonov 44/2018).
Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
TRESTNÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 321/2018 Z. z.:
  • Skúšobná doba uložená pri podmienečnom odsúdení alebo podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody neplynie počas výkonu trestu odňatia slobody alebo počas výkonu väzby v inej trestnej veci.
  • Dôvodom pre premenu trestu domáceho väzenia na trest odňatia slobody môže byť aj marenie výkonu kontroly technickými prostriedkami.
  • Doplnenie právnej úpravy, aby súd rozhodol o výkone zvyšku trestu odňatia slobody tak, že výkony trestov budú nasledovať plynule za sebou.
  • Zabezpečenie prípadov, aby osoby bez odbornej kvalifikácie nevykonávali za úplatu činnosti, ktoré zákon osobitne reguluje. Regulácia sa týka napríklad tzv. slobodných povolaní (architekt, advokát, audítor, lekár, lekárnik, veterinár, stavebný inžinier, daňový poradca, patentový zástupca) ako aj regulovaných činností súdnych exekútorov a notárov. Toto konanie bude predstavovať kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného podnikania.


Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK

Po zmene zákonom č. 314/2018 Z. z.:
  • Obnova trestného konania ako dôsledok rozhodnutia ústavného súdu o nesúlade právneho predpisu v oblasti trestného práva, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia, ak na jeho základe bol vydaný právoplatný rozsudok, ktorý ešte nebol vykonaný.

Po zmene zákonom č. 321/2018 Z. z.:
  • Zmena právnej úpravy s cieľom zamedziť účelovým námietkam obvinených v otázke zaujatosti sudcu/senátu, ktorý rozhodoval o obvinenom, spoluobvinenom alebo o iných obvinených, ktorých trestné činy spolu súvisia.
  • V prípade, že zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva, sudca pre prípravné konanie alebo predseda senátu ustanovia na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka z radov advokátov.
  • Vkladá sa nové ustanovenie § 58a, ktoré osobitne upravuje zaznamenávanie úkonov probácie a rovnako aj zaznamenávanie výsledku mediácie.
  • Navrhuje sa osobitne upraviť príslušnosť na vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu vo vykonávacom konaní, ak je potrebné odsúdeného vyžiadať z cudziny v čase po prijatí rozhodnutia, ktorým bol právoplatne a vykonateľne uložený trest odňatia slobody do vrátenia spisu prvostupňovému súdu, a to predsedom senátu nadriadeného súdu.