Zákon o súdnych poplatkoch (2017)

podľa právneho stavu k 13. 6. 2017 (Úplne znenia zákonov 14/2017)

Cena s DPH
1,10 €
Cena bez DPH
0,92 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o súdnych poplatkoch (2017)

podľa právneho stavu k 13. 6. 2017 (Úplne znenia zákonov 14/2017)
Úplné znenie zákona
č. 71/1992 Zb.
O SÚDNYCH POPLATKOCH a poplatku za výpis z registra trestov


Po zmene zákonom č. 141/2017 Z. z.:
  • Vypúšťajú sa z položky 24b poplatky za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín elektronickými prostriedkami a za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami.

Po zmene zákonom č. 152/2017 Z. z.:
  • V rámci novelizácie zákona o súdoch sa zavádza všeobecná povinnosť komunikácie so súdmi v elektronickej podobe prostredníctvom na to určených elektronických formulárov. Adresátmi tejto povinnosti sú účastníci konania, ktorí sú orgánom verejnej moci a právni zástupcovia, ktorý majú postavenia advokáta alebo orgánu verejnej moci. Sankciou za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti bude vyrubenie súdneho poplatku podľa položky 20a sadzobníka súdnych poplatkov. Na tento účel sa obmedzuje tzv. osobné oslobodenie od súdneho poplatku (bod 2) a zároveň sa rozširuje okruh poplatníkov (bod 1). V bode 3 návrhu zákon sa mení obsah doterajšej položky 20a tak, že jej obsahom bude poplatok za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe alebo podania vyhotoveného inak ako prostredníctvom na to určených elektronických formulárov, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie a jeho prílohy v elektronickej podobe prostredníctvom na to určených formulárov. Poplatku nebude logicky podliehať podanie učinené priamo na pojednávaní, ktoré je zachytené v zápisnici z pojednávania.Predpokladaný termín vydania: 25.kalendárny týždeň