Zákon o účtovníctve (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 30/2017)

Cena s DPH
1,03 €
Cena bez DPH
0,86 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o účtovníctve (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 30/2017)
Úplné znenie zákona
č. 431/2002 Z. z.
O ÚČTOVNÍCTVE

Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.:

  • V nadväznosti na novelizáciu Obchodného zákonníka vstupuje do zákona o účtovníctve úprava kapitálového fondu z príspevkov akcionárov.


Po zmene zákonom č. 275/2017 Z. z.:
  • Možnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS, ak pred premiestnením sídla na územie Slovenskej republiky európska spoločnosť a európske družstvo zostavovali individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.
  • V nadväznosti na základný rámec oceňovania majetku a záväzkov v súlade s právnymi predpismi EÚ (smernica EP a R 2013/34/EÚ) európska spoločnosť a európske družstvo, ktoré oceňovali majetok a záväzky podľa právnych predpisov štátu svojho sídla, toto ocenenie sa považuje za prvotné ocenenie majetku a záväzkov európskej spoločnosti a európskeho družstva po premiestnení sídla na územie Slovenskej republiky.
  • Zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve.
  • Predĺženie archivačnej lehoty účtovných dokladov na 10 rokov.
  • Zaradenie nástupníckej účtovnej jednotky do veľkostných skupín.
  • Odstránenie technických problémov pri zmene právnej formy najmä účtovných jednotiek v oblasti školstva.
  • Úprava v oblasti ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok a možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov. V prípade, ak účtovná jednotka neuložila účtovné dokumenty, nevyplnila všeobecné náležitosti správne, ak doručené podanie bolo neúplné alebo podľa nesprávneho ustanoveného vzoru na predkladanie dokumentov.
Predpokladaný termín vydania: 51.kalendárny týždeň