Zákon o verejnom obstarávaní (2016)

podľa právneho stavu k 14. 3. 2016 (Úplne znenia zákonov 20/2016)

Cena s DPH
6,66 €
Cena bez DPH
5,55 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o verejnom obstarávaní (2016)

podľa právneho stavu k 14. 3. 2016 (Úplne znenia zákonov 20/2016)
Úplné znenie zákona
č. 343/2015 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


S účinnosťou od 18. 4. 2016 Národná rada SR schválila nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý v celom rozsahu nahrádza doterajší zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Cieľom nového zákona je zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh, podpora využívania verejného obstarávania ako kľúčového nástroja na plnenie cieľov environmentálnej a sociálnej politiky a taktiež zavedenie väčšej právnej istoty pri aplikácii jednotlivých inštitútov.
Hlavným dôvodom pre prijatie nového zákona bola potreba implementácie nových smerníc o verejnom obstarávaní do právneho poriadku SR, a to najmä Smernice č. 2014/25/EÚ2011 z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES a Smernice č. 2014/24/EÚ2011 z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
Nové pravidlá verejného obstarávania sa dotknú tak (verejných) obstarávateľov, ako aj uchádzačov.