Verejné obstarávanie pre začiatočníkov už podľa aktuálnych noviel (2-dňové školenie)

Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – smerníc, zákona, vyhlášok, metodických usmernení, odporúčaní, príručiek, rozhodnutí orgánu dohľadu. Krok po kroku sa ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Hilda Gajdošová
Bez DPH S DPH
Žilina 10.-11. 10. 2017 130,00 € 156,00 €

Verejné obstarávanie pre začiatočníkov už podľa aktuálnych noviel (2-dňové školenie)

Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – smerníc, zákona, vyhlášok, metodických usmernení, odporúčaní, príručiek, rozhodnutí orgánu dohľadu. Krok po kroku sa zameriame na aplikáciu ustanovení nového zákona v rámci realizácie verejného obstarávania, objasnenie základných inštitútov, nových inštitútov, pravidiel a postupov pre zadávanie jednotlivých druhov zákaziek. Elektronizácia vo verejnom obstarávaní. Dohľad nad verejným obstarávaní a revízne postupy. Problematiku objasníme na príkladoch z praxe ako aj použitím nástrojov (informačných systémov) na stránke ÚVO.
 • Prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania a aplikácia v praxi.

 • Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní.

 • Druhy zákaziek, finančné limity, povinné subjekty vo verejnom obstarávaní, základné princípy vo verejnom obstarávaní, postupy zadávania zákaziek, predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia, lehoty vo verejnom obstarávaní.

 • Podmienky účasti a možnosti a spôsoby ich určenia a následne vyhodnocovania verejným obstarávateľom. Kritériá hodnotenia ponúk ako ich stanoviť.

 • Opis predmetu zákazky, druhy oznámení a ako ich spracovať, súťažné podklady, ich štruktúra a čo musia a mali by mali obsahovať. Obchodné podmienky.

 • Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk, rôzne formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, ich vzťahy.

 • Proces prípravy verejného obstarávania, realizácia verejného obstarávania, uzatvorenie zmluvy, povinnosti po uzatvorení zmluvy.

 • Nové inštitúty vo verejnom obstarávaní – samoočisťovací mechanizmus, jednotný európsky dokument (JED), konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie.

 • Nové oprávnenia a zodpovednosť vo verejnom obstarávaní z pohľadu uchádzačov.

 • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní, informačné systémy, profil verejného obstarávateľa.

 • Revízne postupy a dohľad vo verejnom obstarávaní.

 • Vaše problémy a otázky.


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 156 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

                                 
Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 10.-11. 10. 2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina (mapa)