• Úvod
 • >>
 • Úplne znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (2015)

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (2015)

Akcia -63%

podľa právneho stavu k 2.9.2015 (Úplne znenia zákonov 34/2015)

Ušetríte
63% = 5,17 €
Cena s DPH
8,18 € 3,01 €
Cena bez DPH
6,82 € 2,51 €
Rok vydania
2015
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (2015)

podľa právneho stavu k 2.9.2015 (Úplne znenia zákonov 34/2015)
Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Po zmene zákonom č. 188/2015 Z. z.:

 • základným školám a gymnáziám sa umožňuje využiť vzdelávacie štandardy ako učebné osnovy
  povinného vyučovacieho predmetu školského vzdelávacieho programu, ktorého časová dotácia sa
  nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahu; to platí aj pre povinné vyučovacie predmety
  všeobecného vzdelávania pre stredné odborné školy a konzervatóriá a kurzy pre jazykové školy;
 • mení sa termín konania zápisu detí do prvého ročníka základnej školy;
 • určujú sa pravidlá školskej dochádzky žiaka, povinnosti pre zákonného zástupcu alebo plnoletého
  žiaka v súvislosti so vzdelávaním žiaka v zahraničí;
 • zavádza sa obligatórna podmienka úspešného vykonania rozdielovej skúšky pri prestupe žiaka do
  inej strednej školy alebo zmene študijného alebo učebného odboru;
 • postupné znižovanie počtov žiakov v osemročných gymnáziách sa predlžuje do školského roku
  2018/2019;
 • ustanovuje sa spôsob poskytovania údajov do centrálneho registra prostredníctvom zriaďovateľov
  škôl, resp. okresných úradov.Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Po zmene zákonom č. 188/2015 Z. z.:

 • upravuje sa postup pri menovaní riaditeľa školy alebo školského zariadenia;
 • ustanovuje sa, čo sa považuje za závažný nedostatok zistený v škole, školskom zariadení a na
  pracovisku praktického vyučovania;
 • ministerstvu školstva sa ustanovuje právomoc zabezpečovať školám a školským zariadeniam softvérové
  licencie, prístup k internetu a súvisiace služby;
 • ustanovuje sa register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov.Úplné znenie zákona
č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Po zmene zákonom č. 188/2015 Z. z.:

 • rozširujú sa povinnosti pedagogického zamestnanca;
 • ustanovuje sa povinnosť učiteľov menovaných za predsedov a členov skúšobných komisií pri vykonávaní
  záverečných skúšok, maturitných skúšok, absolventských skúšok a štátnych jazykových
  skúšok sa takýchto skúšok zúčastniť;
 • učiteľovi, vychovávateľovi alebo majstrovi odbornej výchovy sa umožňuje dopĺňanie týždenného
  úväzku v stanovenom rozsahu počtu hodín v inej kategórii, než v ktorej je zaradený;
 • spresňujú sa možnosti, činnosti a aktivity, za ktoré môže pedagogický zamestnanec a odborný
  zamestnanec získať kredity;
 • upravuje sa platnosť vykonaných atestácií vo vzťahu ku kvalifikačnému predpokladu pedagogického
  a odborného zamestnanca v závislosti od zaradenia do kategórie a podkategórie;
 • na 1. 1. 2018 sa posúva zrušenie sedemročného časového obmedzenia platnosti kreditov.