• Úvod
 • >>
 • Úplne znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Akcia -71%

podľa právneho stavu k 3. 8. 2018 (Úplné znenia zákonov 31/2018).

Ušetríte
71% = 7,63 €
Cena s DPH
10,75 € 3,12 €
Cena bez DPH
8,96 € 2,60 €
Rok vydania
2018
Počet strán
204
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

podľa právneho stavu k 3. 8. 2018 (Úplné znenia zákonov 31/2018).
Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Po zmene zákonom č. 209/2018 Z. z.
 • Z praxe vyplýva, že ustanovenia tohto zákona sa nedajú uplatňovať v umeleckom školstve. Jeho
  uplatnenie je možné v rámci umeleckých remesiel.
 • Popri inštruktorovi môže na PPV pôsobiť aj hlavný inštruktor, pričom môže vykonávať praktické vyučovanie žiakov v SDV a vykonáva aj úlohy súvisiace s koordinovaním praktického vyučovania na PPV.


Po zmene zákonom č. 210/2018 Z. z.
 • Stanovuje sa záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka v rámci kraja
  s prihliadnutím na záujem o osemročné štúdium v rámci každého kraja.
 • Prechodným ustanovením upravujú vzťahy súvisiace s experimentálnym overovaním. Proces experimentálneho overovania je odborná úloha, ktorej riešením sú poverené priamo riadené organizácie ministerstva a iní odborní garanti.


Úplné znenie zákona
č. 61/2015 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave

Po zmene zákonom č. 209/2018 Z. z.
 • Skracuje sa lehota na vypovedanie zmlúv, umožňuje sa uzatvoriť učebnú zmluvu aj do 31. januára
  príslušného školského roka v taxatívne vymedzených prípadoch a upravujú sa náležitosti vypovedania oboch typov zmlúv.
 • Zavádza sa inštitút podnikovej školy, ktorej cieľom je podporiť zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľom strednej odbornej školy a pripravujú si v rámci tejto školy svoje budúce pracovné sily alebo ich
  pripravujú pre iných zamestnávateľov.
 • Zavádza sa nová pozíciu hlavného inštruktora.


Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.
 • Vypúšťa sa povinnosť predkladať výpis z registra trestov. FO, PO a členovia štatutárneho orgánu
  právnickej osoby poskytnú iba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
 • Doplnené ustanovenie zavádza definíciu bezúhonnosti.


Po zmene zákonom č. 209/2018 Z. z.
 • Presun kompetencie samosprávneho kraja vo svojej územnej pôsobnosti určovať v rámci preneseného
  výkonu štátnej správy počet žiakov stredných škôl pre jednotlivé študijné odbory.
 • Kontrola kvality vykonávaných vzdelávacích procesov na strane zamestnávateľa má byť aj v kompetencii
  stavovských a profesijných organizácií.
 • Posilňuje sa postavenie ústredného orgánu štátnej správy podieľajúceho sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce.