Zákon o vysokých školách (2018)

podľa právneho stavu k 9. 10. 2018 (Úplne znenia zákonov 37/2018).

Cena s DPH
8,17 €
Cena bez DPH
6,81 €
Rok vydania
2018
Počet strán
156
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o vysokých školách (2018)

podľa právneho stavu k 9. 10. 2018 (Úplne znenia zákonov 37/2018).
Úplné znenie zákona
č. 131/2002 Z. z.
O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Po zmene zákonom č. 270/2018 Z. z.:
 • Zmenami sa zvyšuje otvorenosť vysokoškolského systému tým, že pri obsadzovaní miesta vysokoškolského
  učiteľa vo funkcii profesora a docenta sa umožňuje upustiť od požiadavky na predchádzajúce
  udelenie titulu docent alebo profesor. Tým nebude potrebné prechádzať procesom uznávania
  odbornej kvalifikácie pred obsadením tohtomiesta. Vysokýmškolám sa tak umožňuje väčšia flexibilita.
  Na druhej strane, aby nebola spochybňovaná odbornosť a kvalita týchto uchádzačov o zamestnanie,
  zavádzajú sa dve opatrenia. Prvým je, že v rámci výberového konania je potrebné posúdiť, či daný
  uchádzač spĺňa podmienky tak z hľadiska jeho pedagogickej praxe, ako aj v oblasti tvorivej činnosti
  určené vedeckou/umeleckou radou pre danú pozíciu a súčasne sa od tohto zamestnanca vyžaduje,
  aby v lehote šiestich rokov prešiel najmenej habilitačným konaním.
 • Zjednodušuje sa tvorba a úprava študijných programov vrátane medziodborových študijných programov a spoločných študijných programov. Okrem toho sa zavádza nový typ študijného programu – interdisciplinárne štúdiá. Tento typ bakalárskeho študijného programu umožňuje vysokým školám novú formu organizácie štúdia a na druhej strane študentom umožňuje vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom majú možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní. Tento typ študijného programu je vhodný aj na uskutočňovanie konceptu vzdelávania označovaného ako liberálne štúdiá. Vysokým školám umožňuje, aby mal študent v rámci študijného programu na výber zo širšej palety predmetov z viacerých študijných odborov, pričom v závislosti od konkrétneho učebného plánu študent nakoniec získa vzdelanie v konkrétnom študijnom odbore alebo v kombinácii dvoch študijných odborov. Nie je tak potrebné, aby si uchádzač o štúdium zvolil už konkrétny študijný program vo väzbe na študijný odbor na začiatku vysokoškolského štúdia, ale až po oboznámení sa s hlbším kontextom počas štúdia.