Živnostenský zákon (2018)

podľa právneho stavu k 5. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 4/2018)

Cena s DPH
4,30 €
Cena bez DPH
3,58 €
Rok vydania
2018
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Živnostenský zákon (2018)

podľa právneho stavu k 5. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 4/2018)
Úplné znenie zákona
č. 455/1991 Zb.
O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON)

Po zmene zákonom č. 276/2017 Z. z.:

  • Pojem „manažér“ sa presúva zo zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií do zákona o živnostenskom podnikaní. Zmena prináša zosúladenie definícii pojmov používaných v zákone o živnostenskom podnikaní so smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií.
  • Zosúladenie možnosti uznania odbornej kvalifikácie za rovnakého zákonného predpokladu ako to upravuje zákon o živnostenskom podnikaní v prípade uznania odbornej praxe (výlučne pre vybrané odborné činnosti/regulované živnosti zaradené do zoznamov I až III).
  • Zefektívnenie procesu konania a rozhodovania o uznaní odbornej kvalifikácie na základe a za podmienok ustanovených zákonom o živnostenskom podnikaní s odôvodnenou potrebou skrátenia časového horizontu o potrebné vyjadrenie sa Slovenskej živnostenskej komory k dokladu preukazujúceho odbornú spôsobilosť žiadateľa, ktorý nemá charakter dokladu o vzdelaní.
  • Transpozícia smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a v regulačných podmienkach zákona o živnostenskom podnikaní vrátane možnosti a podmienok uznania odbornej kvalifikácie žiadateľa,
    ktorý je na tieto účely držiteľom dokladu o odbornej kvalifikácii vydaného v treťom štáte/v štáte, ktorý nie je členom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore okrem Švajčiarskej konfederácie.
  • V nadväznosti na prijatie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zrušeniu akreditovaného vzdelávania športových masérov z dôvodu, že vzdelávanie športových odborníkov sa prenieslo do pôsobnosti národných športových zväzov v spolupráci s príslušnou vysokou školou. Činnosť wellness masérske služby bude možné vykonávať ako viazanú živnosť. Zároveň sa zavádza jednoznačne odlíšenie masérov – zdravotníckych pracovníkov a wellness pracovníkov – masérske služby, ktorí budú pôsobiť na základe absolvovaného akreditovaného celoživotného vzdelávania.


Po zmene zákonom č. 289/2017 Z. z.:
  • Vzhľadom na zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia týkajúce sa vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby na základe živnostenského oprávnenia, je potrebná drobná legislatívno-technická úprava v živnostenskom zákone.Predpokladaný termín vydania: 4.kalendárny týždeň