Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa (2016)

Výpredaj -71%

podľa právneho stavu k 21. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 5/2016)

Ušetríte
71% = 4,72 €
Cena s DPH
6,61 € 1,89 €
Cena bez DPH
5,51 € 1,58 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa (2016)

podľa právneho stavu k 21. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 5/2016)
Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI


Po zmene zákonom č. 353/2015 Z. z.:
 • definícia zamestnávateľa sa rozširuje o samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá chce prijať uchádzača
  o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe;
 • okruh fyzických osôb, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za samostatne zárobkovo činnú osobu,
  sa rozširuje o prokuristu,
 • rozširujú sa možnosti vzdelávania a prípravy pre trh práce aj v kurzoch a programoch vzdelávania,
  ktoré síce nie sú akreditované, ale poskytujú odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na
  vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a ktorých realizácia je
  zabezpečovaná na základe oprávnenia alebo osvedčenia vydaného podľa osobitných predpisov;
 • príspevok na podporu mobility za prácou sa poskytuje mesačne aj v súvislosti so získaním zamestnania
  viazaného na prechodný pobyt občana na území Slovenskej republiky, ak je vzdialené od
  miesta jeho trvalého pobytu najmenej 70 km.

Po zmene zákonom č. 378/2015 Z. z.:
 • uchádzač o zamestnanie, ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu a poberá za jej výkon
  finančný príspevok, sa nevyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie;
 • vážnym dôvodom, kedy sa uchádzač o zamestnanie nemusí dostaviť na úrad práce, sociálnych vecí
  a rodiny a ktorý sa nepovažuje za nespoluprácu s úradom, je aj výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy
  a účasť na pravidelnom cvičení.

Po zmene zákonom č. 389/2015 Z. z.:
 • samostatne zárobkovo činnou osobou je od 1. 1. 2017 aj člen predstavenstva alebo dozornej rady
  jednoduchej spoločnosti na akcie.


Úplné znenie zákona
č. 561/2008 Z. z.
O PRÍSPEVKU NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA


Po zmene zákonom č. 347/2015 Z. z.:
 • upravuje sa poskytovanie príspevku v prípade striedavej starostlivosti oboch rodičov;
 • nárok na príspevok zaniká, ak sa poskytuje obdobná dávka v cudzine;
 • zvyšuje sa maximálna suma príspevku z 230 € na 280 €, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje napr.
  súkromné zariadenie, fyzická osoba na základe živnosti;
 • príspevok vo výške najviac 80 € mesačne sa poskytne, ak starostlivosť o dieťa zabezpečímaterská škola
  zaradená do siete škôl a školských zariadení zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy;
 • ruší sa povinnosť rodiča mesačne preukazovať výšku úhrad za poskytnutú starostlivosť o dieťa, ak
  túto vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba so živnostenským oprávnením – oprávnená
  osoba výšku úhrady preukazuje predložením písomnej dohody alebo zmluvy za poskytovanú službu
  starostlivosti o dieťa.