Zákonník práce (2017) v PDF

podľa právneho stavu k 27. 4. 2017 (Úplne znenia zákonov 11/2017)

Cena s DPH
2,40 €
Cena bez DPH
2,00 €
Rok vydania
2017
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákonník práce (2017) v PDF

podľa právneho stavu k 27. 4. 2017 (Úplne znenia zákonov 11/2017)
Úplné znenie zákona
č. 311/2001 Z. z.
ZÁKONNÍK PRÁCE

Po zmene zákonom č. 82/2017 Z. z.:

 • V súlade s čl. 18 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu sa navrhuje ustanoviť primeranú aplikáciu časti tzv. tvrdého jadra – čl. 3 ods. 1 smernice
  96/71/ES o vysielaní zamestnancov v rámci nadnárodného poskytovania služieb aj na vnútropodnikový presun zamestnanca z iného ako členského štátu EÚ (EHP) na výkon práce na územie Slovenskej republiky.
 • Legislatívno-technická úprava vo väzbe na zmeny v režimoch pracovného povolenia a povolenia na pobyt. Osobitné právne predpisy umožňujú aj výkon práce cudzincom na základe povolenia na zamestnanie bez toho, aby im bolo udelené povolenie na pobyt. Z tohto dôvodu sa v § 59 vymedzuje dôvod na skončenie pracovného pomeru zo zákona, ktorý je naviazaný na uplynutie doby, na ktorú bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo na odňatie povolenia na zamestnanie.
 • Vo väzbe na čl. 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1794 sa ustanovuje, že hromadné prepúšťanie členov posádok námorných lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou členského štátu Európskej únie sa má oznamovať príslušnému orgánu štátu, pod ktorého štátnou vlajkou loď pláva, t. j. tomu, do ktorého pôsobnosti hromadné prepúšťanie spadá v danom štáte.
 • Vo väzbe na čl. 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1794 sa osobitne upravuje otázka zvolávania európskej zamestnaneckej rady s cieľom, aby sa umožnila účasť členov, ktorí zastupujú posádky námornej lode.
 • Príloha č. 2 sa dopĺňa o nasledujúce transponované smernice:
  – smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu
  – smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1794, ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a smernice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES


Po zmene zákonom č. 95/2017 Z. z.:
 • Z dôvodu zlepšenia sociálnej a najmä finančnej situácie rodín s deťmi sa zvyšuje materské zo súčasných 70%denného vymeriavacieho základu na 75 %. Cieľom je prispieť k ďalšej podpore rodičov detí, ktorí pred narodením dieťaťa, resp. pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti vykonávali zárobkovú činnosť a boli nemocensky poistení. Vplyvom predmetného opatrenia budú mať osoby poberajúce materské nárok na približne 100%čistého príjmu, ktorý dosahovali pred vznikom nároku namaterské.
 • Výška materského sa od 1. mája 2017 upraví aj tým poistencom, ktorí začali poberať materské pred 1. májom 2017 a poberajú ho aj po 30. apríli 2017.


Predpokladaný termín vydania: 19.kalendárny týždeň