Zákonník práce (2015) v PDF

podľa právneho stavu k 12.2.2015 (Úplne znenia zákonov 12/2015)

Cena s DPH
1,56 €
Cena bez DPH
1,30 €
Rok vydania
2015
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákonník práce (2015) v PDF

podľa právneho stavu k 12.2.2015 (Úplne znenia zákonov 12/2015)

Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE 

Po zmene zákonom č. 14/2015 Z. z.:
 • Zamestnanci agentúry dočasného zamestnávania, ktorí vykonávajú prácu pre užívateľského zamestnávateľa počas dočasného pridelenia môžu byť vyslaní na pracovnú cestu len týmto zamestnávateľom.

  Zároveň sa ustanovuje, že pre účely vyslania na pracovnú cestu (napr. vydanie príkazu

  na pracovnú cestu) sa bude užívateľský zamestnávateľ považovať za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca.

 • Zakazuje sa dočasné pridelenie zamestnanca na výkon rizikovej práce 4. kategórie v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

 • V Zákonníku práce je zadefinované, že dočasným pridelením je aj výkon práce zamestnancom, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva 

  činnosť pre právnickú alebo fyzickú osobu, ak takáto činnosť bude vykazovať určité znaky, rozvedené v písm. a) až c), na základe ktorých možno dôjsť k záveru, že ide o dočasné pridelenie hoci sa zmluvné strany dojednali inak.

 • Doba trvania dočasného pridelenia bude dohodnutá dátumom jeho skončenia.

 • Maximálna dĺžka trvania dočasného pridelenia sa obmedzuje na najviac 24 mesiacov.

 •  Ustanovuje sa povinnosť užívateľského zamestnávateľa viesť evidenciu dočasne pridelených zamestnancov, ktorá obsahuje identifikačné údaje zamestnanca, identifikačné údaje zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktorá mu zamestnanca dočasne pridelila, a údaj o dátume vzniku a skončenia dočasného pridelenia.

 • Ak ide o dočasné pridelenie zamestnávateľom, okrem objektívneho prevádzkového dôvodu, ktorý je potrebné naplniť, aby sa zamestnanec mohol dočasne prideliť, takéto pridelenie sa môže uskutočniť najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa vzniku pracovného pomeru.

 •  Ak sa počas dočasného pridelenia neposkytujú cestovné náhrady – stravné, v § 152 sa ustanovuje aj povinnosť zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania zabezpečiť zamestnancovi stravu počas dočasného pridelenia v rozsahu podľa § 152.