Zákonník práce v PDF (2016)

podľa právneho stavu k 19. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 4/2016)

Cena s DPH
3,18 €
Cena bez DPH
2,65 €
Rok vydania
2016
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákonník práce v PDF (2016)

podľa právneho stavu k 19. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 4/2016)
Úplné znenie zákona
č. 311/2001 Z. z.
ZÁKONNÍK PRÁCE


Po zmene zákonom č. 61/2015 Z. z.:
 • Hlavným cieľom súčasnej právnej úpravy bolo motivovať zamestnávateľov, aby vstúpili do procesu
  odborného vzdelávania a prípravy. Na dosiahnutie tohto účelu sú vytvorené dva motivačné predpoklady.
  Prvým je ten, aby príprava na povolanie prebiehala v súlade s požiadavkami a potrebami
  zamestnávateľov. Druhou, nie menej podstatnou motiváciou pre zamestnávateľa vstúpiť do odborného
  vzdelávania a prípravy, sú daňové stimuly.
 • Obe motivácie boli vytvorené, resp. posilnené zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a novelizačnými
  článkami Zákonníka práce a zákona o dani z príjmov. Z týchto zákonov vyplýva, že zamestnávateľ,
  pre ktorého sa žiak pripravuje na povolanie, môže poskytovať žiakovi finančné a hmotné
  zabezpečenie. Ak má zamestnávateľ so žiakom strednej odbornej školy uzatvorenú pracovnú
  zmluvu podľa § 53 Zákonníka práce, môže si výdavky vynaložené na výchovu a vzdelávanie takéhoto
  žiaka uplatniť ako daňový výdavok. Túto pracovnú zmluvu môže zamestnávateľ so žiakom
  uzatvoriť aj pred skončením štúdia najskôr v deň, keď dovŕši 15 rokov veku, pričom zamestnávateľ,
  pre ktorého sa žiak pripravuje na povolanie, môže so žiakom uzatvoriť dohodu, v ktorej sa zaviaže,
  že po skončení štúdia zotrvá u zamestnávateľa po určitý čas, najviac však tri roky. Takáto dohoda
  sa môže uzatvoriť len pri uzatváraní pracovnej zmluvy.

Po zmene zákonom č. 351/2015 Z. z.:
 • Navrhuje sa zaviesť pojem vysielajúci zamestnávateľ a upraviť povinnosť zamestnávateľa uzatvoriť
  so zamestnancom osobitnú dohodu pri vyslaní do iného členského štátu. Zavádza sa spoločná zodpovednosť
  dodávateľa služby na území Slovenskej republiky a jeho priameho subdodávateľa, ktorý
  je zamestnávateľom vyslaného zamestnanca, za dodržanie pravidiel vyslania týkajúcich sa minimálnej
  mzdy, minimálnych mzdových nárokov a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas pri vyslaní
  zamestnanca na územie Slovenskej republiky.

Po zmene zákonom č. 378/2015 Z. z.:
 • Navrhovanými úpravami sa majú vytvoriť priaznivé podmienky pre zamestnanca a uchádzača o zamestnanie,
  ak prejavia záujem o vykonávanie dobrovoľnej vojenskej prípravy, pravidelného cvičenia
  alebo o plnenie úloh ozbrojených síl.

Po zmene zákonom č. 440/2015 Z. z.:
 • Profesionálny športovec vykonáva športovú činnosť ako svoju hlavnú hospodársku činnosť a v zmysle
  návrhu zákona v pracovnoprávnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu.