Zákonník práce 2017/2018 (3-dňové školenie)

Počas trojdňového seminára s lektorom Jozefom Mihálom prejdeme pokojne a systematicky kľúčové ustanovenia Zákonníka práce. V priebehu celého podujatia môžete klásť ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Jozef Mihál
Bez DPH S DPH
Bratislava 17.- 19.10. 2017 210,00 € 252,00 €

Zákonník práce 2017/2018 (3-dňové školenie)

Počas trojdňového seminára s lektorom Jozefom Mihálom prejdeme pokojne a systematicky kľúčové ustanovenia Zákonníka práce. V priebehu celého podujatia môžete klásť lektorovi vaše otázky.

Prvý deň:


Závislá práca

 • pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
 • spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka...
 • nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

Všeobecné ustanovenia

 • zamestnávateľ a zamestnanec
 • zástupcovia zamestnancov
 • zákaz diskriminácie, ochrana osobných práv zamestnanca

Cezhraničné vyslanie zamestnanca

 • povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
 • vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
 • povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
 • povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
 • modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

 • zamestnávanie občanov iných členských krajín
 • zamestnávanie občanov tretích krajín
 • daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa


Druhý deň:


Pracovný pomer 

 • predzmluvné vzťahy
 • obsah pracovnej zmluvy (druh práce, miesto výkonu práce, mzdové podmienky)
 • skúšobná doba
 • pracovný pomer na dobu určitú
 • pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto
 • domácka práca
 • skončenie pracovného pomeru

 Dočasné pridelenie zamestnanca

 • ADZ podľa zákona o službách zamestnanosti
 • pracovné zmluvy v ADZ, dohody o dočasnom pridelení
 • doba dočasného pridelenia
 • užívateľský zamestnávateľ, práva a povinnosti
 • pracovné podmienky dočasne pridelených zamestnancov

Pracovný čas

 • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • práca nadčas
 • prestávky v práci
 • doba odpočinku


Tretí deň:


Dovolenka

 • určenie nároku na dovolenku, krátenie dovolenky
 • čerpanie dovolenky, „celozávodná“ dovolenka

Mzda a priemerný zárobok

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • výpočet priemerného zárobku
 • povinné príplatky
 • náhrada mzdy

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru – všeobecné zásady

 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o brigádnickej práci študentov
 • dohoda o pracovnej činnosti

Informácia o pripravovaných leg. zmenách pre rok 2018

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

V cene je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára, rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán), do vyčerpania zásob publikácia „Mzdárske zákony 2017“.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 17.- 19.10. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)