Rozhodovanie v režime infozákona s aspektom na ochranu autorských práv

Rozhodovanie v režime infozákona s aspektom na ochranu autorských práv
Celý proces riešenia poskytnutia informácie, na ktorý sa vzťahuje zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (v ďalšej časti iba „infozákon“), vychádza z princípu, že žiadosť o informáciu sa musí vybaviť do ôsmich (8) pracovných dní, a to aj za predpokladu, že sa táto lehota predĺži (iná lehota sa viaže na žiadosti nevidiacej osoby). Na rozdiel od iných správnych konaní, na ktoré sa aplikuje správny poriadok [zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov], pri poskytovaní žiadosti o informácie je nastavený predpoklad vydania rozhodnutia cez § 18 ods. 3 infozákona nasledovne - viac info.