Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2019

Už začiatkom júna vás spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva na obľúbenú 3-dňovú konferenciu do Grand hotela Permon vo Vysokých Tatrách, kde vás skúsení daňoví poradcovia Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy prevedú zákutiami a najhorúcejšími témami v oblasti daní a účtovníctva v roku 2019.

Forma produktu
Konferencia
Miesto konania
Grand Hotel Permon, Vysoké Tatry
Dátum konania
3. – 5. 6. 2019
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Varianty vstupeniek pre ubytovaných hostí (v cene nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí klient rezervovať a uhradiť sám) Varianty vstupeniek pre ubytovaných hostí
Vysoké Tatry 3. – 5. 6. 2019 s plnou penziou 260,00 € 312,00 €
Vysoké Tatry 3. – 4. 6. 2019 s plnou penziou 190,00 € 228,00 €
Vysoké Tatry 4. – 5. 6. 2019 s plnou penziou 190,00 € 228,00 €
Varianty vstupeniek pre hostí bez ubytovania Varianty vstupeniek pre hostí bez ubytovania
Vysoké Tatry 3. – 5. 6. 2019 bez ubytovania 280,00 € 336,00 €
Vysoké Tatry 3. 6. 2019 bez ubytovania 120,00 € 144,00 €
Vysoké Tatry 4. 6. 2019 bez ubytovania 120,00 € 144,00 €
Vysoké Tatry 5. 6. 2019 bez ubytovania 120,00 € 144,00 €

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2019

Už začiatkom júna vás spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva na obľúbenú 3-dňovú konferenciu do Grand hotela Permon vo Vysokých Tatrách, kde vás skúsení daňoví poradcovia Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy prevedú zákutiami a najhorúcejšími témami v oblasti daní a účtovníctva v roku 2019.

Ako každý rok, tak aj tentoraz sa môžete tešiť na unikátne zostavený program, v rámci ktorého nebude chýbať prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v DPH a DZP od 1. 1. 2019. Vzhľadom na to, že v tomto roku prináša novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice nemalé zmeny, venujeme pozornosť aj príprave na systém e-Kasa, na ktorý musia už od 1. 7. 2019 prejsť všetci podnikatelia.

V priebehu 3 dní sa dozviete všetky potrebné informácie o:

 • legislatívnych novinkách v DPH a DzP,
 • význame nového systému e-Kasa pre podnikateľa a zákazníka,
 • výnimkách zo zasielania údajov z online registračnej pokladnice do systému e-Kasa,
 • požiadavkách na pokladnicu e-Kasa alebo
 • cestovných náhradách v roku 2019.

3. 6. 2019 – 1. deň konferencie

Cestovné náhrady komplexne z pohľadu zákona o cestovných náhradách, Dzp a DPH

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

 • definícia zamestnanca a zamestnávateľa na účely zákona o cestovných náhradách
 • zadefinovanie základných pojmov pre správne posúdenie nároku na cestovné náhrady (pracovná cesta)
 • definícia cestovných náhrad – princíp obligatórnych a fakultatívnych náhrad
 • prerušenie pracovnej cesty
 • náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste
 • náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste
 • používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 • náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 • náhrady pri výkone práce v zahraničí
 • náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe
 • cestovné náhrady vyplácané spoločníkovi a konateľovi
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • poskytovanie preddavku
 • vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)
 • splatnosť náhrad
 • posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste
 • právo na odpočet DPH pri pracovných cestách, prevádzkovanie služobného bytu na pracovných cestách a právo na odpočet DPH; riziká z predaja služobného bytu z pohľadu DPH a dane z príjmov
 • DPH pri zahraničnej pracovnej ceste, refundácia dane a právo na daňový výdavok
 • väzba cestovných náhrad na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (daňová uznateľnosť výdavku, zdaniteľný príjem zamestnanca)
 • úhrada nákladov na pracovnú cestu za tretiu osobu a daňová uznateľnosť výdavkov (riziká s takto nastavenými zmluvnými podmienkami)
 • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca)
 • úhrada výdavkov nad rozsah vymedzený v zákone o cestovných náhradách a daňová uznateľnosť u zamestnávateľa
 • účtovanie cestovných náhrad (vznik záväzku voči zamestnancovi a vznik rezervy)


4. 6. 2019 – 2. deň konferencie

Doobeda: Aplikačné zmeny v zákonoch o DZP, účtovníctve a ERP

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

 • Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2019
  • rekreačné poukazy a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca
  • daňový bonus od 1. 4. 2019
  • poskytnutie ubytovania pre zamestnanca a daňový dosah u zamestnávateľa a zamestnanca
  • daňová úľava pri sociálnych podnikoch
  • daňovo uznané výdavky po zaplatení a zmeny od 1. 1. 2019
  • ostatné zmeny
 • Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2019 a zmeny v roku 2018
  • virtuálne meny
  • zavedenie kapitálových fondov z príspevkov (účtovný, daňový a právny aspekt s poukázaním na riziko prevodu nerozdelených ziskov z rokov 2017 a neskôr do ostatných kapitálových fondov)
  • ostatné zmeny
 • Zmeny v ERP vo vzťahu zavedenia e-kasy od 1. 1. 2019
  • kto je povinný a ako to bude fungovať a odkedy
  • e-kasa a jednoúčelové poukazy od 1. 10. 2019
  • obsah pokladničného dokladu vyhotovený podnikateľom a povinnosť vyhotoveni

Popoludní: Aplikačné problémy zákona o DPH po 1. 1. 2019

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

 • nová úprava definície obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7) 
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane § 8 a § 9) – pozor na darovacie zmluvy pri nehnuteľnostiach po 1. 1. 2019 
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby (§ 38) – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov (§ 38 ods. 5)
 • výpočet koeficientu podľa § 50 v nadväznosti na novelu DPH
 • zaviedla sa nová úprava odpočítanej dane pri odpisovanom hnuteľnom investičnom majetku (§ 54d), použitie na firemné aj súkromné účely – napr. osobné autá pri paušalizácii 80:20 (povinné knihy jázd?), obdobie na vrátenie DPH je 5 rokov aj z majetku obstaraného pred 1. 1. 2019
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra, t. j. doklad z ERP [§ 69 ods.12 písm. f) a g)]
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte) – tovar s inštaláciou a montážou, služby v treťom štáte, služby na nehnuteľnostiach mimo SR a podobne
 • ubytovacie služby v sadzbe dane 10 % (ubytovanie s raňajkami, pobytové balíčky, polpenzia)
 • zaujímavé rozsudky vo väzbe na DPH (predaj tovaru za symbolickú cenu, paušálne služby a odpočet DPH, náležitosti faktúr a odpočet DPH, predaj tovaru do EÚ a nepriznanie oslobodenia z dôvodu neúplnej CMR, zmiznutý dodávateľ)
 • diskusia


5. 6. 2019 – 3. deň konferencie


Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

I. blok: Nehnuteľnosti a daňový režim DPH – zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby

Predaj/kúpa nehnuteľností:

 • správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri predaji/kúpe 
 • obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností po 1. 1. 2019 (napr. byt, rodinný dom, apartmán)
 • spresnenie časového momentu počítania 5-ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji nehnuteľností
 • rozšírenie definície prvej kolaudácie stavby na zrekonštruované nehnuteľnosti (upozornenie na riziko „hraničných rekonštrukcií“ okolo 40 %)
 • čo sa rozumie pod pojmom porovnateľná stavba na voľnom trhu pred začatím stavebných prác (je vždy potrebný znalecký posudok?)
 • posúdenie daňového režimu DPH pri predaji nehnuteľnosti, kedy možno predať nehnuteľnosť s oslobodením od dane [kto spĺňa podmienky po 1. 1. 2019?; kedy predať s DPH na strane predávajúceho?; kedy s prenesením daňovej povinnosti na kupujúceho?; predaj multifunkčných centier (obchody, kancelárie + byty)]?
 • praktické príklady pri predaji/kúpe nehnuteľností skolaudovaných v minulosti a predávaných/kupovaných po 1. 1. 2019
 • predaj bytov po 1. 1. 2019, ak bol z nich uplatnený v minulosti odpočet DPH, resp. odpočet DPH z rekonštrukcie – zmena účelu použitia investičného majetku podľa § 54 

Nájom nehnuteľností, a to kancelárií, bytov, rodinného domu, nájom apartmánu alebo ich častí po 1. 1. 2019:

 • obmedzenie práva voľby, zdanenie prenájmov nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v novom podľa § 38 ods. 5
 • daňový režim pri prenájme bytov (na účely kancelárií), rodinných domov na účely podnikania, apartmánov na účely krátkodobého, resp. dlhodobého nájmu
 • upozornenie na prechodné ustanovenie DPH – dodatky k „starým nájomným zmluvám“
 • odpočet DPH na strane prenajímateľa pri oslobodenom prenájme
 • koeficient pri prenájme nehnuteľností – koho sa týka po 1. 1. 2019
 • prenájom nebytových priestorov (kancelárií) – fakturácia energií, nájomného
 • povinnosť vrátiť DPH pri zmene účelu používania investičného majetku – § 54 zákona o DPH
 • vzniká nárok na odpočet DPH zo stavebných prác (tuzemské samozdanenie) pri rekonštrukcii, ak je prenájom oslobodený od dane? a iné riziká odpočtu DPH


II. blok: Praktické príklady pre uplatnenie pravidiel DPH

 • predmet dane v tuzemsku
 • správne určenie miesta dodania zdaniteľných obchodov pre tovar a služby
 • vznik daňovej povinnosti (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou, refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)
 • základ dane (čo sa do základu zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)
 • oprava základu dane v tuzemsku/do zahraničia (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)
 • predaj tovaru do EÚ (preukázanie oslobodenia, správne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti)
 • splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH (upozornenie na časté chyby formou príkladov)
 • riziká spojené s dovozom a vývozom tovaru z pohľadu DPH
 • osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemský reverscharge a iné)
 • odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné), fakturačné lehoty
 • najčastejšie chyby pri vykazovaní v tlačivách DPH (daňové priznanie, súhrnný výkaz)
 • diskusia


HARMONOGRAM:

3.6. 2019 (prvý deň)

9:30   – 10:00    Registrácia účastníkov s občerstvením
10:00 – 12:00    Prednáška
12:00 – 13:00    Obed formou bufetu
13:00 – 16:00    Prednáška + občerstvenie

4.– 5. 6. 2019 (druhý a tretí deň)

8:30 –  9:00      Registrácia účastníkov
9:00 – 10:30      Prednáška
10:30 – 10:40    Prestávka s občerstvením
10:40 – 12:00    Prednáška
12:00 – 13:00    Obed formou bufetu
13:00 – 14:30    Prednáška
14:30 – 14:45    Prestávka s občerstvením
14:45 – 16:00    Prednáška


Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.


Účastnícky poplatok pre všetky varianty vstupeniek zahŕňa: 

 • rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
 • doplnkové študijné materiály, ktoré budete mať dostupné v našej online úschovni PV klub
 • občerstvenie počas celého dňa
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k manažérskemu portálu ezisk.sk
 • daňová a mzdová pohotovosť počas 30 dní

 

Pobyt s ubytovaním na 2 noci zahŕňa navyše:

 • neobmedzený vstup do wellnesscentra AQUA & KIDS' & SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • 1x masáž (25 min.) zdarma v hodnote 10 € (zameraná na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva)
 • plná penzia formou švédskych stolov
 • nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo) podľa dennej ponuky reštaurácie, parkovanie
 • ďalšie doplnkové služby (stolný tenis, šípky, biliard, neobmedzený vstup do fitness...)


Cenník ubytovania v Grand Hoteli Permon:

Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Grand Hoteli Permon. Varianty ubytovania v závislosti od počtu nocí a počtu účastníkov na izbe sú nasledovné:


 Počet osôbUbytovanie na 2 noci
3. – 5. 6. 2019
Ubytovanie na 1 noc
3. – 4. 6. 2019 alebo 4. – 5. 6. 2019
Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe154,70 € s DPH/osoba89 € s DPH/osoba
Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe194,70 € s DPH/osoba109 € s DPH/osoba

Ako rezervovať ubytovanie?

Ubytovanie si môžete rezervovať emailom na adrese firmy@hotelpermon.sk.

Dôležité upozornenie:
 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné spraviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej mailovej objednávke (prosím o uvedenie termínu pobytu a počtu osôb na izbe) je potrebné uviesť fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosím o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 3. - 5. 6. 2019, Vysoké Tatry, Podbanské, 059 85 (mapa)