Vážení zákazníci a návštevníci našich webstránok a online systémov,

v súlade s novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR), ako aj z dôvodu transparentného prístupu ku každému potenciálnemu záujemcovi o naše služby alebo spoluprácu.

Vypracovali sme nové zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Poradca podnikateľa, ktoré vám v tomto dokumente podrobne predstavujeme.

Aktuálne sú zabezpečené v súlade s novými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou a preto v nových podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete všetky potrebné údaje:

 • kto sme a aké osobné údaje spracúvame
 • prečo spracúvame vaše osobné údaje
 • právny základ spracúvania
 • komu údaje poskytujeme
 • doba spracúvania
 • práva dotknutých osôb
 • pýtajte sa – kontakt (zodpovedná osoba)

 

Odporúčame prečítať si celé nové zásady ako aj práva dotknutej osoby a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasnosti, nech sa páči, obráťte sa na nás:  zodpovednaosoba@pp.sk.

 

 1. Zásady ochrany osobných údajov
 2. Práva dotknutej osoby

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

v súlade s novým nariadením „GDPR“ účinným od 25. 5. 2018

 

Vážení používatelia,

tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na našich jednotlivých online weboch – www.epi.sk; www.danovecentrum.sk; www.mzdovecentrum.sk; www.vssr.sk; www.zakon.sk; www.profivzdelavanie.sk; www.ezisk.sk www.zakonypreludi.sk; www.pp.sk, www.bezpecnostvpraxi.sk, školeniach, ako aj pre čitateľov našich printových titulov, pokiaľ spracúvame ich osobné údaje napr. v súvislosti so súťažami, ktoré organizujeme.

Portfólio našich produktov a služieb je široké a neustále pracujeme na tom, aby sme vám mohli priniesť kvalitnejšie služby a produkty.

Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Preto spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí napr. z oblasti právnej, bezpečnostnej, IT, aby sme sa ubezpečili, že žiadne rozhodnutie sa neprijme bez rešpektovania súkromia.

V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

 

Kto sme - prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

 

Aké typy informácii o vás zhromažďujeme?

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o vás informácie.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás. V zásade je možné informácie, ktoré o vás spracúvame rozčleniť nasledovne:

 • Informácie, ktorá nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou alebo v súvislosti s organizovanou súťažou a to:

- informácie potrebné k vytvoreniu účtu do www.epi.sk; www.danovecentrum.sk; www.mzdovecentrum.sk; www.vssr.sk; www.profivzdelavanie.sk; www.ezisk.sk www.zakonypreludi.sk a www.bezpecnostvpraxi.sk.

- informácie, ktoré sú potrebné na zapojenie sa do súťaže, jej spravovanie a vyhodnotenie súťaže, ktorú organizujeme – napríklad meno, priezvisko, bydlisko, fotografia

- informácie, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad fotografie, príspevky, komentáre

- informácie poskytované pri našich platených službách – platobné informácie, napríklad číslo platobnej karty alebo iné finančné informácie

- informácie poskytované pri účasti na našich propagačných akciách a súťažiach, ak sa rozhodnete na nich participovať

- informácie súvisiace s vašimi dopytmi riešenými našou zákazníckou podporou –napr. sťažnosti, reklamácie, podnety, upozornenia

 • Informácie získavané v súvislosti s používaním našich služieb a to:

- informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.

- technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies, Bližšie informácie k tomu, ako používame cookies.

 

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré sú vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané.

 • Na spravovanie vášho účtu a poskytovanie našich služieb

Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje plnenie zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o sprostredkovaní služby. Vzhľadom na to, že portfólio našich služieb je široké, ako registrovaný používateľ ste schopný prostredníctvom svojho účtu pristupovať napríklad:

- do Daňového centra,

- do Mzdového centra,

- do Právneho centra,

- do Profi vzdelávania,

- do Verejnej správy,

- do manažérskeho centra – ezisk,

- do centra Bezpečnosť v praxi,

- na web zákony pre ľudí,

- vstupovať do diskusného fóra jednotlivých webov pod správou našej spoločnosti,

- do PP klubu, do PV klubu.

Akceptáciou našich podmienok upravujúcich poskytovanie vami zvolenej služby, dochádza teda medzi nami k uzatvoreniu zmluvy.

 • Na plnenie zákonných povinností

Osobitné právne predpisy nám ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie vašich osobných údajov. Napríklad v súlade s Občianskym zákonníkom a predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, spracúvame vaše osobné údaje i za účelom vybavenia prípadných reklamácii. Ďalším príkladom, kedy účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností je zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone.

Údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb.

 • Na poskytovanie prispôsobených služieb vrátane obsahu a reklám

Na základe informácii od vás sme schopní pri poskytovaní našich služieb zabezpečiť to, aby vám bola poskytnutá služba šitá na „mieru“ vašim potrebám a preferenciám.

Poskytujeme vám prispôsobený obsah, napr. prostredníctvom zobrazovania relevantných odporúčaných článkov, školení alebo iných podobných opatrení, ktoré vám majú uľahčiť využívanie našich služieb a zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti pri využívaní našich služieb.

Cieľom spracovania vašich osobných údajov za týmto účelom je aj zjednodušenie využívania služieb našej spoločnosti, napr. školenie na mieru.

Informácie, ktoré zhromažďujeme z vašich rôznych zariadení,  nám pomáhajú poskytovať konzistentné služby vo všetkých vašich zariadeniach.

 • Na zabezpečenie a spravovanie účasti v nami organizovaných súťažiach

V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do spotrebiteľskej súťaže organizovanej našou spoločnosťou a udelíte nám za týmto účelom váš súhlas, spracúvame vaše údaje za účelom zabezpečenia a spravovania vašej účasti v danej súťaži. Údaje, ktoré za týmto účelom spracúvame závisia od štatútu/podmienok konkrétnej súťaže.

 

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia?

Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi:

V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili.

Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, vaše a naše oprávnené záujmy a váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania.

V súvislosti našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Zoznam príjemcov:

S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991

EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384

ESO9 international a.s., Záběhlice, U Mlýna 2305/22, 141 00  Praha 4, IČO: 27 624 609

AION CS, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738 634

Zelená pošta s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 529 233

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., Mallého 60, 909 01 Skalica, IČO: 35 683 244

WEBY GROUP s.r.o. Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884

DataSpot, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 683 431

brainit.sk, s.r.o., Veľký Diel 3323, Žilina 010 08, IČO: 52 577 465

 

Okruhy príjemcov:

Dodávatelia programátorských služieb

Orgány verejnej moci

Subjekty, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona

 

Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?          

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. 

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy  pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Ak ste však počas využívania našich služieb použili i niektoré naše platené služby (napr. semináre), sme oprávnení naďalej spracúvať údaje týkajúce sa vašich realizovaných platieb pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov.

Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – váš súhlas, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní vašich osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania. Pri spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej súťaži na podporu našich produktov alebo služieb, je táto doba uvedená v konkrétom štatúte súťaže alebo podmienkach súťaže.

 

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov?

Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje vaše práva. V tejto sekcii sa preto dozviete, aké sú

 • Právo na prístup k osobným údajom

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

- prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)

- aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)

- komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov)

- ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)

- že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov

- že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR

- odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy

- či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás

- o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.

 • Právo na opravu osobných údajov

V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby si nám poskytoval správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.

 • Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

- vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali

- odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie

- namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie

- vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne

- vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie

- vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

- na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie

- na splnenie zákonnej povinnosti

- na uplatnenie nášho právneho nároku

- na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

  - počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov

- pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov

- my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov

- budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

 • Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.

 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné.

 • Právo namietať

Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom.  Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch. Môžete od nás napríklad dostávať len ponuky e-mailom, ale nie prostredníctvom SMS správ.

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona  uplatniť blízka osoba.

 

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, a to emailom alebo písomne:

 • pošlite prosím e-mail na zodpovednaosoba@pp.sk,
 • alebo prostredníctvom pošty na adresu: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Ohľadom spracúvania osobných údajov môžete kontaktovať aj našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov, e-mailová adresa: zodpovednaosoba@pp.sk.

 

Ďakujeme za Vašu dôveru a ubezpečujeme Vás, že Vaše údaje sú u nás v bezpečí a nakladáme s nimi zákonným spôsobom.