Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa

(platné od 1. apríla 2021)

 1. VOP - on-line produkty a služby
 2. VOP - tlačené produkty (preddavkové produkty, periodická tlač a produkty za konečnú cenu)
 3. VOP - školenia a konferencie

 

On-line produkty a služby

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (ďalej len „poskytovateľ“), ktorý tvoria nasledovné spoločnosti:

 • Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503
 • S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991
 • EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384

2. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov a stanovujú podmienky, za ktorých poskytovateľ poskytuje užívateľom užívacie práva k on-line produktom a on-line službám vrátane platných bonusov.

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA     

1. Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetových portálov www.epi.sk, www.vssr.sk, www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.pp.sk, www.zakon.sk, www.zakonypreludi.skwww.ezisk.sk, www.bezpecnostvpraxi.skwww.profivzdelavanie.sk.

2. Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom internetových portálov podľa bodu 1 tohto článku on-line produkty, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP (ďalej len „on-line produkty“), a on-line služby, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 2 týchto VOP(ďalej len „on-line služby“).

3. Prípadné predplatiteľské výhody, najmä ich rozsah a forma, sú obsahom Pravidiel poskytovania telefonického, chatového a písomného poradenstva, ktoré tvoria prílohu č. 3 týchto VOP.

4. Užívateľom on-line produktov a on-line služieb poskytovateľa sa na účely týchto VOP rozumejú fyzické alebo právnické osoby, ktoré užívajú alebo nakupujú on-line produkty a on-line služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP. Na účely použitia on-line produktu a/alebo on-line služby je nevyhnutná registrácia užívateľa, s výnimkou toho on-line produktu a/alebo on-line služby, ktorých technická podstata si takúto registráciu nevyžaduje (ďalej len „užívateľ“).

5. Vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká (i) zaplatením kúpnej ceny on-line produktu  a/alebo on-line služby užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom, (ii) vyplnením a potvrdením  objednávky užívateľom priamo na internetovom portáli poskytovateľa www.zakon.sk  alebo (iii) uzatvorením zmluvy o poskytnutí užívacích práv.

6. Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 2 ods. 5 sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

7. Začatie používania on-line produktu a/alebo služby sa považuje za oboznámenie a vyjadrenie súhlasu užívateľa s VOP.

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V prípade poskytovania on-line produktov a on-line služieb poskytovateľom ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov.

2. Užívateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje poskytovateľovi osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s poskytovateľom, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy,   spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.

3. Poskytovateľ poskytne údaje užívateľa uvedeným príjemcom: S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384, Zelená pošta s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 529 233, Alfa print, s. r. o., Robotnícka 1, 036 01  Martin, Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., Mallého 60, 909 01 Skalica, IČO: 35 683 244, AION CS, s.r.o., Nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738 634, WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884,  ESO9 international, a.s., Záběhlice, U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4, IČO: 27 624 609, DataSpot, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 683 431, Elegaldocs, s. r. o., Bellova 2/H, 831 01 Bratislava, IČO: 36 858 315, brainit.sk, s.r.o., Veľký Diel 3323, Žilina 010 08, IČO: 52 577 465,  orgánom verejnej moci. 

4. Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi užívateľa v súlade s ustanoveniami nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania).

5. Užívateľje povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o ich zmene. V prípade, ak užívateľ poskytovateľovi neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.

6. Osobné údaje  bude poskytovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

7. Užívateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané poskytovateľom, má právo od poskytovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.

8. Užívateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti užívateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

9. Ak sa užívateľ domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže užívateľadresovať zodpovednej osobe poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@pp.sk.

10. Kúpením tovaru vzniká medzi užívateľom a poskytovateľom vzťah, na základe ktorého poskytovateľ využíva osobné údaje užívateľa aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami poskytovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je marketingová a obchodná podpora predaja podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru alebo prihlásenia sa na odber marketingových ponúk.

11. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384, Zelená pošta s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 529 233, Alfa print, s. r. o., Robotnícka 1, 036 01  Martin, Západoslovenské tlačiarne Skalica,s.r.o., Mallého 60, 909 01 Skalica, IČO: 35 683 244, a subdodávateľom AION CS, s.r.o., Nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738 634, WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884, ESO9 international, a.s., Záběhlice, U Mlýna 2305/22, 141 00  Praha 4, IČO: 27 624 609, DataSpot, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 683 431,  Elegaldocs, s. r. o., Bellova 2/H, 831 01 Bratislava, IČO: 36 858 315 a brainit.sk, s.r.o., Veľký Diel 3323, Žilina 010 08, IČO: 52 577 465. 

12. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

13. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám užívateľa bude poskytovateľ na základe histórie objednávok užívateľa vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity užívateľa na webových sídlach (cookies a google analytics).

14. Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných poskytovateľom môže byť užívateľovi emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb. 

4. CENA ON-LINE PRODUKTOV A ON-LINE SLUŽIEB       

1. Cena za dodanie, zriadenie alebo poskytovanie  on-line produktu/ov a online služby/služieb poskytovaných užívateľovi za odplatu je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa zverejneného na internetovom portáli www.zakon.sk.

2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytovaný produkt a službu/y.             

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Po prijatí elektronickej objednávky na on-line produkt a/alebo on-line službu zaslanej priamo na internetový portál poskytovateľa www.zakon.sk spôsobom podľa bodu 2 ods. 5 písm. (ii) a/alebo po uzatvorení zmluvy o poskytnutí užívacích práv pri nákupe on-line produktu/ov a/alebo on-line služby spôsobom podľa bodu 2 ods. 5 písm. (iii) týchto VOP vystaví poskytovateľ užívateľovi zálohovú faktúru  na sumu zodpovedajúcu cene za dodanie, zriadenie alebo poskytnutie on-line produktu a/alebo on-line služby podľa aktuálneho cenníka s lehotou splatnosti 14 dní. Po úhrade vyfakturovanej čiastky zašle poskytovateľ užívateľovi konečnú faktúru elektronicky na adresu uvedenú užívateľom, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Obdobie trvania prístupu sa začína dňom prijatia platby na účet poskytovateľa, najneskôr do dvoch pracovných dní po prijatí tejto platby a trvá v závislosti od charakteru vybraného on-line produktu a/alebo on-line služby.

2. Elektronická platba 

 • Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybraný on-line produkt/y a/alebo on-line služby aj prostredníctvom platobných systémov dodávateľa umiestnených na internetovom portáli www.zakon.sk.
 • V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie užívateľom objednaného on-line produktu a/alebo on-lineslužby považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.
 • Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet vyhotoví a zašle spôsobom uvedeným v bode 5 ods. 1 týchto VOP užívateľovi konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí dodanie zaplateného on-line produktu a/alebo on-line služby.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť užívateľovi zaslaním na jeho elektronickú adresu uvedenú pri objednávke prihlasovacie  údaje (prihlasovacie  meno a heslo), a to  do 2 pracovných dní od zaplatenia ceny za on-line  produkt a/alebo on-line službu.
 • Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre za poskytovaný on-line produkt a/alebo on-line službu najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry. V opačnom prípade sa objednávka ruší.
 • Ak v prípade žiadosti alebo z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovaného on-line produktu alebo on-line služby, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.      

3. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom , je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu s poskytovateľom bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu (bod 2 ods. 5týchto VOP). Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v lehote uvedenej v tomto bode doručené na korešpondenčnú adresu poskytovateľa podľa týchto VOP alebo na emailovú adresu:  sluzby@pp.sk (odporúča sa uviesť v predmete emailu „Odstúpenie od zmluvy“). Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu je potrebné, aby užívateľ odoslal písomné vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu. Na neskoršie doručené odstúpenie sa neprihliada. Užívateľ môže využiť na odstúpenie od zmluvy formulár, ktorý tvorí prílohu č. 4 týchto VOP.

4. Po odstúpení od zmluvy je poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi všetky platby, ktoré užívateľ uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. 

5. Platby budú užívateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude poskytovateľovi doručené oznámenie užívateľa o odstúpení od tejto zmluvy.

6. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký užívateľ použil pri platbe, ak užívateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7. Ak užívateľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy užívateľ poskytovateľovi oznámil rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA      

1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že: 

 • pre používanie on-line produktov a on-line služieb platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
 • obsah on-line produktov a on-line služieb je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu či prestať ich úplne poskytovať, resp. prevádzkovať; užívateľ tak môže stratiť trvalo alebo dočasne prístup k obsahu poskytovateľa a tretích osôb;
 • porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, na okamžité prerušenie a/alebo zastavenie poskytovania on-line produktu a on-line služby a na zablokovanie prístupu užívateľa k takémuto produktu a/alebo on-line službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

2. Užívateľ súhlasí, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa on-line produkt v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.

3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii do on-line produktu a/alebo on-line služby uvedených v bodoch 2 ods. 2týchto VOP pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.

4. Užívateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred stratou, odcudzením alebo zneužitím. Zároveň je užívateľ povinný neposkytnúť prístupové údaje tretej osobe, v opačnom prípade je prevádzkovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA                    

1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť za odplatu používať on-line produkty a on-line služby uvedené v bodoch 2 ods. 2 VOP v súlade s týmito VOP, pričom poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do týchto  on-line produktov a on-line služieb a/alebo VOP.

2. Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetových portáloch uvedených v bode 2 ods. 1 VOP alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.

3. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní on-line produktov a on-line služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

4. Užívateľ má právo zmluvu  s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných on-line produktov a on-line služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.

5. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line produktov a on-line služieb z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.

6. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo všetkých  on-line  produktoch a on-line službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽA ZA VADY A ZA ŠKODY                                       

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že: 

 • informácie poskytnuté a sprístupnené v  on-line  produkte/och a on-line službe/ách nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak to nevyplýva z VOP;
 • ak sú informáciami v zmysle bodu 8 ods. 1 týchto VOP právne predpisy uverejňované v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR vydaná v tlačenej podobe Ministerstvom spravodlivosti SR a táto je rozhodujúca pre aktuálne znenie právneho predpisu;
 • ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka, Vestníka Ministerstva životného prostredia a Ministerstva zdravotníctva SR, poskytovateľ zverejňuje záznamy z oficiálnych zdrojov bez akýchkoľvek zásahov a úprav;
 • nezodpovedá a neposkytuje užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť užívateľom používaného internetového pripojenia;
 • prepojenia na internetové stránky tretích osôb, ktoré sa nachádzajú na internetových portáloch poskytovateľa, sú poskytované s cieľom zvýšenia pohodlia užívateľov. Prechodom na tieto prepojenia užívateľ opúšťa internetové prostredie poskytovateľa. Poskytovateľ  nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb ani ich žiadnym spôsobom nekontroluje. 

 

2. Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že pre bezchybné používanie on-line produktov poskytovateľa (v PC a mobilných zariadeniach) je potrebné nasledovné vybavenie: 

 • počítač alebo mobilné zariadenie (mobilný telefón, tablet) s prístupom na internet,
 • aktualizovaný internetový prehliadač, v ktorom musia byť povolené funkcie: javascript a cookies,
 • prehliadač dokumentov PDF (Acrobat Reader),
 • emailové konto.

3. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania on-line produktov a on-line služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania on-line produktu alebo on-line služby v súlade s VOP.

9. DOBA TRVANIA ZMLUVY            

1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.

3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

4. Dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov ak sa poskytovateľ a užívateľ zmluvne nedohodli  inak. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov, ak si zmluvné strany nedohodli inú dobu, a to v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že nemá záujem na ďalšom trvaní zmluvy.

5. Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA                                     

1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  
2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli www.zakon.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.

4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

Alternatívne riešenie sporov

1. Účelom tohto článku VOP je informovať užívateľa, ktorý je spotrebiteľ, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi  poskytovateľom a užívateľom.

2.  Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Užívateľ môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov

3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ obrátiť.

4. Užívateľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

5. Užívateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


Prílohy:

 

Tlačené produkty

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA                    
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (ďalej len „poskytovateľ“), ktorý tvoria nasledovné spoločnosti:
 • Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503
 • S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991
 • EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384
 1. VOP upravujú práva a povinnosti  osoby kupujúcej tlačený produkt/tlačené produkty (ďalej len „kupujúci“) a stanovujú podmienky, za ktorých sa kupujúcemu dodáva/dodávajú tlačený produkt/tlačené produkty.

 

 1. TLAČENÉ PRODUKTY     
  1. Poskytovateľ dodáva tlačené produkty v nasledovných formách:
 • Tlačené periodiká

Tlačené periodiká sú tlačené produkty dodávané po častiach v rámci jedného vydavateľského ročníka. Kúpna cena je stanovená za dodanie kompletného ročníka a je kupujúcim zaplatená jednorazovo v celej výške.  Zoznam tlačených periodík je uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP (spolu ďalej len „tlačené periodiká“).

 • Tlačené preddavkové produkty

Tlačené preddavkové produkty sú tlačené produkty dodávané po častiach v rámci jedného vydavateľského ročníka, ktorým je spravidla jeden kalendárny rok, ak zmluva neustanovuje inak. Kúpna cena je stanovená za dodanie kompletného ročníka a je kupujúcim vyberaná formou preddavkov vo výške oznámenej vydavateľom. Zoznam tlačených produktov  tvorí prílohu č. 1 týchto VOP (ďalej len „tlačené preddavkové produkty“).

 • Tlačené produkty za konečnú cenu

Tlačeným produktom za konečnú cenu sa rozumie najmä monotematická literatúra a iné tlačené produkty (komentáre, zborníky, judikatúra a pod.) – s výnimkou tlačených produktov podľa písm. a. a b.  tohto bodu. Zoznam a cenník tlačených produktov za konečnú cenu je dostupný v e-shope poskytovateľa na www.zakon.sk. Kúpna cena je stanovená za dodanie konkrétneho tlačeného produktu a je kupujúcim zaplatená jednorazovo v celej výške (ďalej len „tlačené produkty za konečnú cenu“).

                 2. Poskytovateľ môže ku konkrétnemu tlačenému produktu poskytnúť predplatiteľskú výhodu. Aktuálne platné predplatiteľské výhody sú obsahom príloh č. 2 a 3 týchto VOP.

                 

 1. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Poskytovateľ dodá kupujúcemu tlačené produkty na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Vznik zmluvy medzi poskytovateľom a kupujúcim v takomto prípade vzniká (i) zaplatením kúpnej ceny tlačeného produktu kupujúcim uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom, (ii) zaplatením prvého preddavku na jeden alebo viac produktov uvedených na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom, (iii) vyplnením a potvrdením  objednávky kupujúcim priamo na internetovom portáli poskytovateľa www.zakon.sk. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
  2. Oboznámenie sa s VOP a následne zaplatenie zálohovej faktúry nahrádza záväznú objednávku tlačených produktov v množstve uvedenom v zálohovej faktúre. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zálohovej faktúry.
  3. Kupujúci zaslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytovateľovi v rozsahu meno a priezvisko, adresa, email, telefónne číslo s cieľom fakturácie ním objednaných tlačených produktov a zasielania informačných emailov poskytovateľa  kupujúcemu.  Poskytovateľ  sa zaväzuje, že bude postupovať pri spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanoveniami nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Kupujúci súhlasí, že poskytovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spolupracujúcim tretím osobám, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie objednaných produktov kupujúceho od poskytovateľa. Súhlas je udelený na dobu poskytovania tlačených produktov a do času povinnej evidencie účtovných údajov o kupujúcom.   

       

 1. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY                                 
  1. Periodická tlač a produkty za konečnú cenu
 • a. Cena tlačeného periodika a produktu za konečnú cenu sa stanovuje v závislosti od počtu kusov objednaného tlačeného produktu a je vyberaná od kupujúceho na základe zálohovej faktúry jednorazovo formou zaplatenia celej kúpnej ceny vrátane DPH.
 • b. Po uzatvorení kúpnej zmluvy  pri nákupe tlačeného periodika a produktu za konečnú cenu vystaví poskytovateľ kupujúcemu zálohovú faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za dodanie kupujúcim vybraného počtu kusov tlačeného produktu podľa aktuálneho cenníka s lehotou splatnosti 14 dní a zašle ju elektronicky na adresu uvedenú kupujúcim, pokiaľ kupujúci nepožiadal o jej zaslanie poštou. Po úhrade vyfakturovanej čiastky zašle poskytovateľ kupujúcemu elektronicky na adresu uvedenú kupujúcim daňový doklad (konečnú faktúru), s čím kupujúci akceptáciou týchto VOP súhlasí. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

 1. Tlačené preddavkové produkty

Cena za tlačené preddavkové produkty sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka a je vyberaná od kupujúceho formou preddavkov. Kupujúci dostane za zaplatený preddavok faktúru vo výške zaplateného preddavku. Táto faktúra nie je konečná a neukončuje odber  ročníka. Záverečné vyúčtovanie sa vykonáva po dodaní posledného čísla produktu konkrétneho ročníka na základe skutočného počtu vydaných čísiel. Z konečnej ceny produktu budú odpočítané prijaté preddavky, súčasťou ktorých je vyúčtovaná DPH. Náklady spojené s dodaním všetkých produktov znáša v plnom rozsahu kupujúci. Poskytovateľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu v prípade navýšenia počtu čísiel v rámci jedného vydavateľského ročníka. V takomto prípade sa vyúčtovanie navýšených počtov čísiel alebo strán vykoná ihneď po ich dodaní. 

 

 1. Elektronická platba
 • a. Kupujúci má možnosť zrealizovať platbu za tlačené produkty aj prostredníctvom platobného systému poskytovateľa umiestneného na jeho internetovom portáli www.zakon.sk. V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie kupujúcim objednaného produktu považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet vyhotoví a zašle spôsobom uvedeným v bode 4 ods. 1 písm. b) týchto VOP kupujúcemu konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí dodanie zaplateného produktu.
 • b. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre za objednaný produkt najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry. V opačnom prípade sa objednávka ruší.
 • c. Dňom zaplatenia platby kúpnej ceny sa rozumie deň pripísania čiastky ceny v prospech bankového účtu poskytovateľa.
 • d. Ak v prípade žiadosti alebo z dôvodov na strane kupujúceho dôjde k zmene plateného tlačeného produktu, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované kupujúcemu odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.

                       

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO                             
  1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že po zaplatení zálohovej faktúry bude: 
 • a. odoberať objednaný tlačený produkt dodávaný poskytovateľom v dohodnutom množstve a počas celého zmluvne dohodnutého obdobia;
 • b. informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s realizáciou predaja tlačených produktov, v prípade právnickej osoby o zmene obchodného mena, sídla a miesta podnikania, právnej formy podnikania, IČO, ukončenia výkonu podnikateľskej činnosti, o zmene čísla pre telefonický kontakt, e-mailu; v prípade fyzickej osoby o zmene bydliska, čísla pre telefonický kontakt a/alebo e-mailu;
 • c. v prípade nedodania zaplateného tlačeného tovaru oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi.
 1. Začatie používania tlačeného produktu sa považuje za oboznámenie a vyjadrenie súhlasu kupujúceho s VOP a kupujúci  sa zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s týmito VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP kupujúcim oprávňuje poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania tlačených produktov, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom , je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu s poskytovateľom bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu (bod 3 ods. 1 týchto VOP). Odstúpenie musí byť písomné a musí byť v lehote uvedenej v tomto bode doručené na korešpondenčnú adresu poskytovateľa podľa týchto VOP alebo na emailovú adresu:  sluzby@pp.sk (odporúča sa uviesť v predmete emailu „Odstúpenie od zmluvy“). Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu je potrebné, aby kupujúci odoslal písomné vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvného vzťahu. Na neskoršie doručené odstúpenie sa neprihliada. Kupujúci môže využiť na odstúpenie od zmluvy formulár, ktorý tvorí prílohu č. 4 týchto VOP.

         

 1. DOBA TRVANIA ZMLUVY                                                                                       

Pokiaľ VOP neustanovujú inak, je poskytovateľ oprávnený zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou a užívateľ stráca nárok na vrátenie už zaplatenej ceny za tlačený produkt za celé fakturačné obdobie, t. j. po dobu jedného vydavateľského ročníka. Uvedené sa vzťahuje na kúpu niektorého z tlačeného produktu definovaného v článku 2 písm. a) a b) týchto VOP.

  

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV     
 1. V prípade poskytovania služieb poskytovateľom ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov.
 2. Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s poskytovateľom, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy,   spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.
 3. Poskytovateľ poskytne údaje kupujúceho uvedeným príjemcom: S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384, Zelená pošta s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 529 233, Západoslovenská tlačiareň Skalica, s. r. o., Mallého 60, 909 01 Skalica, IČO: 35 683 244, AION CS, s. r. o., Nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738 634, WEBY GROUP, s. r. o., Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884,  ESO9 international, a. s., Záběhlice, U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4, IČO: 27 624 609,  DataSpot, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 683 431, orgánom verejnej moci, DENNINX LTD, Flat 6 55 Shepherd´s Hill London, N6 5QP, IČO: 10664899 a brainit.sk, s.r.o., Veľký Diel 3323, Žilina 010 08, IČO: 52 577 465.
 4. Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania).
 5. Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene. V prípade, ak kupujúci predávajúcemu neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
 6. Osobné údaje  bude poskytovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 7. Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané poskytovateľom, má právo od predávajúceho  požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.
 8. Kupujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti kupujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 9. Ak sa kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže kupujúci adresovať zodpovednej osobe predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@pp.sk.
 10. Kúpením tovaru vzniká medzi kupujúcim a poskytovateľom vzťah, na základe ktorého Poskytovateľ využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem - marketingová a obchodná podpora predaja podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru alebo prihlásenia sa na odber marketingových ponúk.
 11. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s. r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384, Zelená pošta, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 529 233, Západoslovenská tlačiareň Skalica, s. r. o., Mallého 60, 909 01 Skalica a subdodávateľom AION CS, s. r. o., Nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738 634, WEBY GROUP, s. r. o., Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884, ESO9 international, a. s., Záběhlice, U Mlýna 2305/22, 141 00  Praha 4, IČO: 27 624 609, DataSpot, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 683 431, DENNINX LTD, Flat 6 55 Shepherd´s Hill London, N6 5QP, IČO: 10664899 a brainit.sk, s.r.o., Veľký Diel 3323, Žilina 010 08, IČO: 52 577 465.
 12. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 13. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám kupujúceho bude Prevádzkovateľ na základe histórie objednávok kupujúceho vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity kupujúceho na webových sídlach (cookies a google analytics).
 14. Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných poskytovateľom vám môže byť emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb.

       

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA     
 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a kupujúcim neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 3. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve, odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.
 4. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli poskytovateľa www.zakon.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
 5. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie kupujúceho v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

                                 

Alternatívne riešenie sporov                           

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať kupujúceho  – spotrebiteľa, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a kupujúcim – spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Kupujúci  – spotrebiteľ, môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže kupujúci – spotrebiteľ, obrátiť.
 4. Kupujúci – spotrebiteľ, sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Kupujúci – spotrebiteľ, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Prílohy:

 

Školenia a konferencie

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA     
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (ďalej len „poskytovateľ“), ktorý tvoria nasledovné spoločnosti:
 • Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503
 • S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991
 • EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384
 1. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov a  služieb a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje produkty a služby vo forme odborného školenia, konferencie, on-line školenia a video-školenia (ďalej len „produkty a služby“).

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa školenia a/alebo konferencie. Školením sa na účely týchto VOP rozumie odborné štúdium, ktorého podstatou je zabezpečenie prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, ktoré je sústredené na danú oblasť vzdelávania (ďalej len „školenie“). Konferenciou sa rozumie odborné podujatie zamerané na zabezpečenie prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, s ohľadom na danú oblasť vzdelávania (ďalej len „konferencia“).
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať pre užívateľa školenie aj v podobe video-nahrávky (ďalej len „video-školenie“) alebo  v jeho elektronickej forme prostredníctvom jednotlivých informačných technológií (ďalej len „on-line školenie“).

 

 1. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY
  1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi produkty a/alebo služby na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Vznik zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom v takomto prípade vzniká (i) zaplatením kúpnej ceny produktu/služby užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom na základe telefonickej komunikácie s užívateľom, (ii) zaplatením kúpnej ceny produktu/služby užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom na základe registrácie vykonanej na portáli www.zakon.sk alebo www.profivzdelavanie.sk (iii), zaplatením kúpnej ceny vybraného školenia/konferencie v hotovosti priamo na mieste.
  2. V mimoriadnych prípadoch môže dôjsť k vzniku kúpnej zmluvy aj zúčastnením sa užívateľa na školení a/alebo konferencii na základe záväznej objednávky užívateľa. Záväzná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky poskytovateľom, zmluva vzniká v takomto prípade samotnou účasťou užívateľa na vybranom školení a/alebo konferencii.
  3. Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 3.1.  a bodu 3.2. sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
  4. Záujemca o školenie, ktorý si neobjedná školenie a/alebo konferenciu spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. (i) alebo písm. (ii) tohto bodu alebo podľa bodu 3.2., sa môže zúčastniť školenia a/alebo konferencie, pokiaľ to umožní kapacita daného školenia. V takomto prípade sa cena za školenie a/alebo konferenciu uhrádza priamo na mieste školenia/konferencie a v hotovosti.
  5. Užívateľ  súhlasí so zasielaním informačných emailov, pokiaľ sa neodhlási z tejto doplnkovej služby u poskytovateľa.

 

 1. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY                                     
  1. Školenia a konferencie:
   • Cena uvedená v zálohovej faktúre je cena za užívateľom uvádzaný počet účastníkov pre zvolené školenie a/alebo konferenciu špecifikované v zálohovej faktúre s lehotou splatnosti 3 pracovné dní. Cena školenia a/alebo konferencie je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na internetových portáloch poskytovateľa, najmä na www.zakon.sk a www.profivzdelavanie.sk. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované produkty a služby za podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä z dôvodu zmeny termínu alebo miesta konania školenia/konferencie alebo z dôvodu zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície uvádzaného lektora.
   • Po úhrade ceny uvedenej v zálohovej faktúre vystaví poskytovateľ užívateľovi v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení konečnú faktúru a zašle ju elektronicky na adresu uvedenú užívateľom, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Užívateľ môže svoj súhlas so zasielaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa. To sa nevzťahuje na užívateľa, ktorému bola zálohová faktúra na jeho žiadosť zaslaná poštou a ktorému bude aj touto formou zaslaná konečná faktúra. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa uvedený na zálohovej faktúre alebo úhrada ceny v hotovosti.
  2. On-line školenia a videoškolenia:
   • Cena uvedená v zálohovej faktúre je cena za ročný prístup užívacích práv do sekcie video-školení a/alebo cena za požadovaný prístup, resp. počet prístupov pre konkrétne požadované on-line školenie a/alebo video-školenie špecifikované v zálohovej faktúre s lehotou splatnosti 3 pracovné dní. Cena on-line školenia a/alebo video-školenia je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na internetových portáloch poskytovateľa, najmä na www.zakon.sk a www.profivzdelavanie.sk.  
   • Po úhrade ceny uvedenej v zálohovej faktúre zabezpečí poskytovateľ dodanie produktu a/alebo služby a vyhotoví užívateľovi konečnú faktúru spôsobom podľa bodu 4 ods. 1 písm. b)  týchto VOP.
  3. Elektronická platba:
   • Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybraný produkt a/alebo službu aj prostredníctvom platobných systémov dodávateľa umiestnený na internetovom portáli poskytovateľa www.zakon.sk.
   • V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie užívateľom  objednaného produktu/služby považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet zabezpečí dodanie zaplateného produktu/služby.
   • Zároveň poskytovateľ vyhotoví konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zašle ju spôsobom  podľa bodu 4 ods. 1 písm. b) týchto VOP.
   • Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre za poskytovaný produkt a/alebo službu najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry.
   • Ak v prípade žiadosti alebo z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovaného produktu alebo služby, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
  1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
   • počas školenia a/alebo konferencie sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými poskytovateľom;
   • poskytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie objednaného školenia a/alebo konferencie;
   • pre používanie on-line školenia a/alebo video-školenia platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.
  2. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania produktu a/alebo služby zaväzuje, že ich bude využívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu užívateľa k produktu a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
  3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii do produktov a služieb spôsobom podľa bodu 3.1 písm. (ii) týchto VOP pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
  4. Zároveň sa užívateľ zaväzuje vyplniť pri objednaní školenia pre viacerých účastníkov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v objednávke.
  5. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané školenie a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ príjme od poskytovateľa.            
  6. Užívateľ má právo požiadať poskytovateľa o vystavenie osvedčenia o absolvovaní školenia, avšak o osvedčenie musí požiadať najneskôr do jedného mesiaca od jeho absolvovania.          

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
  1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
   • poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov objednávateľa k on-line školeniu a/alebo video školeniu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa úhrady produktu,
   • poskytovať informácie týkajúce sa objednaného školenia, ako i oboznamovať objednávateľa so zmenami súvisiacimi so školením,
   • vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. obdobným náhradným plnením nekompenzované školenie.
  2. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli www.zakon.skwww.profivzdelavanie.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa. 
  3. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní produktov a služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
  4. Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.
  5. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line školenia alebo video-školenia z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.
  6. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo svojich produktoch a službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v periodikách a elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

 

 1. ZMENA SLUŽIEB ŠKOLENIA
  1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť školenie/konferenciu, program školenia/konferencie alebo lektora podľa uzavretej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi. V prípade zmeny lektora sa oznámenie užívateľovi spôsobom podľa prvej vety tohto článku VOP považuje za splnené uverejnením ospravedlnenia daného lektora na internetovom portáli poskytovateľa www.profivzdelavanie.sk.
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie/konferenciu v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.
  3. Pri zrušení školenia/konferencie zo strany poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu školenia má užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného školenia/konferencie. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu školenia alebo lektora.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE
  1. Školenia a/alebo konferencie:
   • Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím školenia/konferencie od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie (uvádzané čiastky platia len pre 1 osobu):
    • 50 % z ceny školenia, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 7 až 4 pracovné dni pred termínom začatia školenia/konferencie,
    • vo výške 100 % z ceny školenia, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 3 pracovné dni pred termínom začatia školenia/konferencie,
   • V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých bolo školenie objednané, sa nezúčastnia školenia a/alebo konferencie z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny za školenie.

 

 1. DOBA TRVANIA ZMLUVY  
  1. Video-školenia a/alebo konferencie:
   • Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
   • V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.
   • Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
   • Minimálna dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že si toto predĺženie nepraje.
   • Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. V prípade poskytovania služieb Predávajúcim ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov.
  2. Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy,  spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.
  3. Predávajúci poskytne údaje Kupujúceho uvedeným príjemcom: S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384, Zelená pošta s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 529 233, Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., Mallého 60, 909 01 Skalica, IČO: 35 683 244, AION CS, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738 634, WEBY GROUP s.r.o. Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884,  ESO9 international a.s., Záběhlice, U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4, IČO: 27 624 609, DataSpot, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 683 431, orgánom verejnej moci a brainit.sk, s.r.o., Veľký Diel 3323, Žilina 010 08, IČO: 52 577 465.
  4. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania).
  5. Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene. V prípade, ak Kupujúci predávajúcemu neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
  6. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
  7. Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má právo od predávajúceho  požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.
  8. Kupujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti kupujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
  9. Ak sa kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže kupujúci adresovať zodpovednej osobe predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@pp.sk.
  10. Kúpením služby vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem marketingová a obchodná podpora predaja podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru alebo prihlásenia sa k odberu marketingových ponúk.
  11. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384, Zelená pošta s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 529 233, Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., Mallého 60, 909 01 Skalica, IČO: 35 683 244 a subdodávateľom AION CS, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO: 60 738 634, WEBY GROUP s.r.o. Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884, ESO9 international a.s., Záběhlice, U Mlýna 2305/22, 141 00  Praha 4, IČO: 27 624 609, DataSpot, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 683 431 a brainit.sk, s.r.o., Veľký Diel 3323, Žilina 010 08, IČO: 52 577 465.
  12. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
  13. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám kupujúceho bude Prevádzkovateľ na základe histórie objednávok kupujúceho vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity kupujúceho na webových sídlach (cookies a google analytics).
  14. Po realizácii seminára alebo inej služby poskytovanej Predávajúcim vám môže byť emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb.

 

 1. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY A ZA ŠKODY                                            
  1. Poskytovateľ prehlasuje, že:
 • ním poskytované produkty a služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
 • zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným produktom a/alebo službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP,
 • bezchybný prístup k on-line produktom (on-line školenia a video-školenia) je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Videá na portáli sa prenášajú pomocou prehrávača Adobe Flash. V prípade problémov s prehrávaním videí na portáli sa odporúča nainštalovať najnovšiu verziu prehrávača Flash, ktorú si klient môže stiahnuť na: http://get.adobe.com/cz/flashplayer/.
 1. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania produktov a služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby v súlade s VOP.   

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA                                               
  1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
  3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli  poskytovateľa www.zakon.skwww.profivzdelavanie.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
  4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show