Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Judikatúra k podielovému spoluvlastníctvu (ONLINE verzia)

  Výber obsahuje 132 rozhodnutí súdov, ktoré riešia otázky podielového spoluvlastníctva a vzájomných vzťahov medzi spoluvlastníkmi, aj jeho následky vo vzťahu k tretím osobám. Obsahuje tiež rozhodnutia k otázkam exekúcie pri podielovom spoluvlastníctve a k procesnoprávnym aspektom súvisiacim s podielovým spoluvlastníctvom, vrátane trov konania.

  35,40 € s DPH 29,50 € bez DPH

  Detail
 • Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2022

  V júnovom vydaní DÚPP nájdete prehľad v najrôznejších témach, napríklad - zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla 2022, cestovné náhrady SZČO, účtovanie výdavkov na pracovné cesty v PÚ, vlastné imanie, kryptomeny v slovenskej legislatíve, novela Autorského zákona účinná od 25. marca 2022 a iné. Viac informácií prikladáme nižšie v obsahu publikácie.

  16,12 € s DPH 13,43 € bez DPH

  Detail
 • Zákon o sociálnych službách (2022)

  Podľa právneho stavu k 23. 6. 2022 (Úplné znenia zákonov 21/2022).

  15,72 € s DPH 13,10 € bez DPH

  Detail
 • Rekreačný príspevok (poukaz) a športový príspevok na dieťa v roku 2022

  Za akých podmienok a v akej výške má zamestnanec v roku 2022 nárok na rekreačný poukaz alebo na športový príspevok na dieťa, to všetko vám počas 2 hodín zrekapituluje Júlia Pšenková. Z pohľadu zamestnávateľa vám priblíži povinné údaje žiadostí, oprávnené výdavky, spôsob úhrady, ako aj administratívne náležitosti.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2022

  V obsahu šiesteho vydania nájdete bližšie rozobrané tieto témy - cestovné náhrady SZČO, najčastejšie chyby a omyly v pracovnom práve, II. Časť, zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. júna 2022, novinky v pravidlách na zaisťovanie BOZP a iné.
  Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

  12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

  Detail
 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti – zostavenie smernice a povinnosti

  S oznamovaním protispoločenskej činnosti a možnými variantmi, ako v praxi postupovať podľa aktuálneho zákona č. 54/2019 Z. z., vás oboznámi PhDr. Jozef Sýkora, MBA (kontrolór v územnej samospráve). Detailne vás prevedie pravidlami, ktoré sa viažu pre organizácie verejnej správy (aj mimo nej) – a  to v súvislosti so zostavením smerníc, povinnosťami zodpovedných osôb či so spracovaním evidencie a vybavením oznámení. Veľkým benefitom pre účastníkov tohto webinára je vzorová smernica, vzorová evidencia pri prijímaní oznámení o protispoločenskej činnosti, ako aj priestor vyhradený na otázky.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail

Zľavnené produkty

Viac
 • Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy zamestnancom

  Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá priniesla zamestnávateľom novú povinnosť. Zamestnávatelia, budú za určených podmienok a vo výške 55 % z vynaložených nákladov (max. 275 eur) poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom (a môžu sa rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytnú prostredníctvom rekreačného poukazu). Príspevok na rekreáciu zamestnancom bude daňovo zvýhodnený.

  11,20 € 7,25 € s DPH 9,33 € 6,04 € bez DPH

  Detail
 • Ťahák na úspech nájdeš vo svojej ruke

  Najnovšia motivačná kniha Ťahák na úspech je treťou z cyklu motivačných kníh Juraja Málika. Je krátka, výstižná a princípy v nej sú názorné a ľahko zapamätateľné. Systém Ruky – ťaháku na osobný rast, šťastie a úspech – je založený na praktických skúsenostiach autora knihy.

  9,90 € 8,91 € s DPH 9,00 € 8,10 € bez DPH

  Detail
 • Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k pohľadávkam

  Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka, zohľadňuje predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zníženie hodnoty majetku sa musí zohľadniť vždy bez ohľadu na to, či výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie je zisk alebo strata. Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a oprávok.

  3,99 € 2,25 € s DPH 3,33 € 1,88 € bez DPH

  Detail

Odporúčame

Viac
 • Občiansky zákonník - veľký komentár

  Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.

  80,30 € 64,99 € s DPH 73,00 € 59,08 € bez DPH

  Detail
 • EPI Právny online systém

  EPI je odborný online systém ekonomických a právnych informácií a služieb. Je postavený na najmodernejších technológiách spracovania odborných informácií, vďaka ktorým prináša prostredníctvom úplne nových funkcií najkomfortnejšie užívateľské prostredie.

  Systém EPI je navrhnutý tak, aby okamžite vyhľadal a poskytol informácie aj o tých najzložitejších otázkach a umožnil získať informácie z rôznych pohľadov. A keďže je systém EPI vytvorený tak, aby dokázal využiť všetky dostupné odborné informácie a súvislosti okamžite na jednom mieste a v jednom momente, umožní každému užívateľovi byť vysoko efektívnym a časovo flexibilným. 

  294,00 € s DPH 245,00 € bez DPH

  Detail
 • Ročné PROFIvzdelávanie

  Predplatné na profesionálne celoročné online vzdelávanie z oblasti daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Za bezkonkurenčnú cenu ponúka širokú škálu aktuálne najžiadanejších tém a legislatívnych zmien, ktoré môžete sledovať vo forme webinára alebo jeho záznamu.

  468,00 € s DPH 390,00 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Dôchodky vrátane zmien k 1. 8. 2022 a od roku 2023

  Čo nás čaká a neminie v dôchodkovom systéme? Najdôležitejšie zmeny v sociálnom poistení vám priblíži RNDr. Jana Motyčková. Na webinári si nielenže zrekapitulujete platnú legislatívu, ale sa tiež dozviete, ako sa k 1. 8. 2022 menia pravidlá predčasných dôchodkov a ktoré novinky môžeme očakávať od roku 2023 (napr. zavedenie rodičovského dôchodku, zmena ADH, úprava dôchodkovému veku od ročníka 1967 a ďalšie).

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Škola účtovníctva pre mestá a obce – účtovanie zásob

  Aj v lete vás vítame v Škole účtovníctva pre mestá a obce. Tentokrát si počas 2 hodín osvojíte znalosti o účtovaní a vykazovaní zásob. Naučíte sa, ako účtovať materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby, drobný majetok, opravné položky k zásobám a ako triedu 1 vykazovanú v účtovníctve správne inventarizovať. Tiež sa dozviete o najčastejšie sa vyskytujúcich chybách v účtovných jednotkách v ich dennej praxi a ako im predchádzať.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Dokumentácia GDPR v roku 2022

  Ktoré dokumenty podľa GDPR ste ako prevádzkovateľ povinní mať zabezpečené? Vzory aj praktické informácie, ktoré vám uľahčia túto dokumentáciu vypracovať legislatívne správne, vám poskytne renomovaná poradkyňa pre oblasť ochrany osobných údajov – JUDr. Marcela Macová, PhD.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail

Online produkty

Viac
 • Bezpečnosť v praxi - odborný online systém

  Bezpečnosť v praxi je jediný odborný portál, ktorý komplexne rieši všetky oblasti bezpečnostného manažmentu na jednom mieste. Ochrana zdravia osôb (BOZP), ochrana osôb a majetku (SBS, CO, krízový manažment), ochrana osobných údajov a GDPR, ochrana pred požiarmi, kybernetická bezpečnosť, ochrana životného prostredia (odpadov). Upozorňuje na hroziace bezpečnostné incidenty aj počas pandémie, bezpečnostné opatrenia a opatrenia prijaté na zabránenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 a iné hrozby.

  231,00 € s DPH 192,50 € bez DPH

  Detail
 • Judikatúra ESD k dani z pridanej hodnoty (ONLINE verzia)

  Daň z pridanej hodnoty je v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ často riešenou problematikou, ktorá sa dotýka širokého okruhu subjektov. Výber obsahuje 246 rozhodnutí od rokov 2011 vrátane najaktuálnejších vydaných v roku 2019. Prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí s možnosťou zobraziť celé znenie rozhodnutia.
  Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

  35,40 € s DPH 29,50 € bez DPH

  Detail
 • Judikatúra krajských súdov k CMP (ONLINE verzia)

  Výber obsahuje rozhodnutia krajských súdov vydaných od 1. 7. 2016 až do roku 2019 s uvedením právnej vety a súvisiacich ustanovení Civilného mimosporového poriadku.
  Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

  25,80 € s DPH 21,50 € bez DPH

  Detail