Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Stavebné právo 2022

  Stavebné právo 2022 je novinkou medzi prestížnymi EPI konferenciami z dielne Poradcu podnikateľa. Ide o prvý a zároveň mimoriadny ročník, vďaka ktorému získate priestor pre mnohé inšpirácie, spoločnú diskusiu a networking – či už s tvorcami príslušných zákonov, zástupcami právnej obce či firmami z praxe.

  333,00 € s DPH 277,50 € bez DPH

  Detail
 • Interné smernice a riadiace akty vo verejnej správe

  Finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA, vám na webinári priblíži, čo všetko je potrebné interne zapracovať formou smernice, ktoré smernice požadujú kontroly a NKÚ SR, aké chyby boli pri kontrolách zistené, a v neposlednom rade, ako tieto smernice správne vypracovať. Samotné vzory smerníc vám navyše budú poskytnuté ako pomôcka do praxe. Webinár je učený rovnako pre rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj pre samosprávy, školy, kultúrne zariadenia, štátne fondy a ďalšie subjekty verejnej správy.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Ako sa pripraviť na kontrolu GDPR?

  Počas dvojhodinového webinára s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD., si na fiktívnej kontrole vyskúšate jej priebeh od začiatku až do konca. Ako kontrolovaná osoba tak získate dokonalý prehľad o svojich právach a povinnostiach, ako aj o tom, na čo sa úrad pri kontrole spravidla zameriava.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • DPH pri službách súvisiacich s dodaním tovaru

  Cieľom JUDr. Ing. Petra Schmidta je pomôcť podnikateľom zorientovať sa v pravidlách zdaňovania a oslobodenia od DPH pri cezhraničnom obchodovaní s tovarom, s intrakomunitárnymi transakciami, s vývozom a dovozom tovaru, ako aj s ďalšími súvisiacimi službami, ktoré sa však už z pohľadu DPH zdaňujú inak ako dodávky tovaru (napr. prenájom skladov, skladovacie služby, prepravné služby, prenájom dopravných prostriedkov, doplnkové služby pri preprave tovaru, colno-deklaračné služby a iné).

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (2022)

  Podľa právneho stavu k 14. 7. 2022 (Úplné znenia zákonov 25/2022).

  17,24 € s DPH 14,37 € bez DPH

  Detail
 • Zákon o priestupkoch (2022)

  Podľa právneho stavu k 13. 7. 2022 (Úplné znenia zákonov 26/2022).

  4,65 € s DPH 3,88 € bez DPH

  Detail

Zľavnené produkty

Viac
 • Balík komentárov: Zákon o odpadoch, Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov + Novela zákona o odpadoch

  Prinášame vám zvýhodnený balík komentárov z oblasti odpadového hospodárstva:
  • Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov - Komentár (pôvodná cena - 12,10€)
  • Zákon o odpadoch – Komentár (pôvodná cena - 48,40€)
  • Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z.z. - Komentár (pôvodná cena - 22€)

  Celková cena publikácií predstavuje 82,50€, my vám ponúkame tento balík publikácií za skvelú cenu. 

  49,99 € s DPH 45,45 € bez DPH

  Detail
 • Zákon o ochrane pred odpočúvaním – komentár

  Ide o zákon, ktorého predmet úpravy sa týka základných práv a slobôd, predovšetkým práva na súkromie v zmysle čl. 22 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Informačno-technické prostriedky, ktorých použitie zákon umožňuje viacerým štátnym orgánom (napr. Policajnému zboru či Slovenskej informačnej službe), na jednej strane môžu slúžiť na dosahovanie legitímnych cieľov, no na druhej strane nevyhnutne zasahujú do základných práv a slobôd.

  14,29 € 10,72 € s DPH 11,91 € 8,93 € bez DPH

  Detail
 • Smernica o obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke

  Účelom smernice o obehu účtovných dokladov je dosiahnutie maximálne efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov v súlade s platnými právnymi predpismi.
  Potreba vypracovania smernice priamo nevyplýva z nijakého právneho predpisu, zákon o účtovníctve však stanovuje povinné náležitosti účtovného dokladu a stanovuje, čo tvorí účtovnú dokumentáciu. Preto vypracovanie smernice je nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke.

  6,99 € 4,98 € s DPH 5,83 € 4,15 € bez DPH

  Detail

Odporúčame

Viac
 • Občiansky zákonník - veľký komentár

  Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.

  80,30 € 64,99 € s DPH 73,00 € 59,08 € bez DPH

  Detail
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

  Prinášame vám novú praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné obdobie roka 2022. Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

  16,79 € s DPH 13,99 € bez DPH

  Detail
 • EPI Právny online systém

  EPI je odborný online systém ekonomických a právnych informácií a služieb. Je postavený na najmodernejších technológiách spracovania odborných informácií, vďaka ktorým prináša prostredníctvom úplne nových funkcií najkomfortnejšie užívateľské prostredie.

  Systém EPI je navrhnutý tak, aby okamžite vyhľadal a poskytol informácie aj o tých najzložitejších otázkach a umožnil získať informácie z rôznych pohľadov. A keďže je systém EPI vytvorený tak, aby dokázal využiť všetky dostupné odborné informácie a súvislosti okamžite na jednom mieste a v jednom momente, umožní každému užívateľovi byť vysoko efektívnym a časovo flexibilným. 

  294,00 € s DPH 245,00 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Monitorovanie zamestnancov na pracovisku 2022

  JUDr. Marcelova Macová, PhD., vám na webinári podrobne objasní, aké  procesy ste povinní ako zamestnávateľ zabezpečiť pri monitorovaní zamestnancov. Dozviete sa, aká je vaša informačná povinnosť, kedy a ako získať súhlas od zamestnanca, akú dokumentáciu ste povinní vypracovať a ako následne záznamy uchovávať. Vlastné nastavenia môžete navyše konzultovať s lektorkou priamo počas webinára.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti – zostavenie smernice a povinnosti

  S oznamovaním protispoločenskej činnosti a možnými variantmi, ako v praxi postupovať podľa aktuálneho zákona č. 54/2019 Z. z., vás oboznámi PhDr. Jozef Sýkora, MBA (kontrolór v územnej samospráve). Detailne vás prevedie pravidlami, ktoré sa viažu pre organizácie verejnej správy (aj mimo nej) – a  to v súvislosti so zostavením smerníc, povinnosťami zodpovedných osôb či so spracovaním evidencie a vybavením oznámení. Veľkým benefitom pre účastníkov tohto webinára je vzorová smernica, vzorová evidencia pri prijímaní oznámení o protispoločenskej činnosti, ako aj priestor vyhradený na otázky.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Nová vyhláška 224/2022 Z. z. pre stredné školy účinná k 1. 7. 2022

  Počnúc 1. júlom 2022 nadobudla účinnosť vyhláška 224/2022 Z. z. o strednej škole. Čo sa pre stredné školy mení vo vyučovaní, pri maturitách, v organizácii výletov a kurzov, v oslobodení žiaka od vzdelávania, v študijných odboroch či učebných odboroch, ako aj v ďalších oblastiach, vám priblíži PhDr. Marek Havrila.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail

Online produkty

Viac
 • Dedičské konanie (ONLINE verzia)

  110 rozhodnutí zo Zbierky rozhodnutí Najvyššieho súdu, vybraných rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu ČR aj krajských súdov k problematike dedičského konania. Prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí s možnosťou zobraziť celé znenie rozhodnutia. Rozhodnutia sú zoradené chronologicky.
  Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

  35,40 € s DPH 29,50 € bez DPH

  Detail
 • Judikatúra k ochrane osobnosti (ONLINE verzia)

  Rozsiahly výber rozhodnutí k problematike ochrany osobnosti obsahuje až 170 rozhodnutí rozdelených podľa jednotlivých aspektov tejto problematiky. Obsahuje rozhodnutia súvisiace s definovaním podmienok neoprávnenosti zásahu do práva na ochranu osobnosti a k jeho rôznym formám. osobitne sú vyčlenené rozhodnutia k postmortálnej ochrane osobnosti, k ochrane osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, s trestným konaním aj s činnosťou štátnych orgánov. Zahŕňa tiež rozhodnutia ku konfliktu slobody prejavu a práva na informácie s právom na ochranu osobnosti.
  Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

  35,40 € s DPH 29,50 € bez DPH

  Detail
 • Medzinárodné právo súkromné – výber predpisov (ONLINE verzia)

  Obsahuje výber predpisov Slovenskej republiky i predpisov Európskej únie, ktoré riešia medzinárodnoprávny aspekt občianskych a obchodných vecí, rodinnoprávnych vzťahov a dedenia. Obsahuje tiež predpisy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci a zoznam dvojstranných zmlúv vo veciach občianskych a rodinných, ktorými je SR viazaná.
  Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

  13,20 € s DPH 11,00 € bez DPH

  Detail