• Úvod
  • >>
  • Verejná správa

Verejná správa SR

Verejná správa SR (VSSR) je odborný informačný sprievodca poskytujúci komplexný informačný prehľad pre obce, príspevkové organizácie, rozpočtové organizácie, VÚC, školstvo, štátnu správu a ostatné organizácie. Aktualizované informácie nájdete v online podobe (informačné systémy, odborné články, príklady z praxe, vzory, smernice, školenia) i offline podobe (knihy, publikácie, videoškolenia). 


Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.
Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

Rok vydania:
2016-2023
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

204,00 € s DPH 170,00 € bez DPH

Vyberte variant

Príručka dobrého starostu v PDF (2022)

Aktualizovaná príručka pre dobrého starostu je určená starostom, ale taktiež rovnako dobre poslúži aj poslancom obecných zastupiteľstiev a pracovníkom obecných úradov.
Keďže hlavne v menších obciach nie je z finančných dôvodov k dispozícii dostatok odborného a špecializovaného personálu, aktualizovaná príručka poslúži ako návod pri riešení viacerých otázok. V príručke nájdete na jednom mieste rámcový a prierezový prehľad toho, čo by mali pri výkone svojej funkcie starostovia poznať.

EAN kód:
9788081861154
Rok vydania:
2022
Počet strán:
115
Formát:
A4 - PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL. M.

14,94 € s DPH 12,45 € bez DPH

+ -

Úplné znenia zákonov (ÚZZ) - PREDPLATNÉ

Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne predpisy a úplné znenia novelizovaných právnych predpisov, v ktorých sú zapracované všetky zmeny a doplnenia pôvodného predpisu.


Sú spracované najprehľadnejším spôsobom na trhu.

Formát:
A5
Väzba:
Mäkká väzba
Forma produktu:
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

200,16 € s DPH 166,80 € bez DPH

Vyberte variant

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o opatrovateľskej službe

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta o opatrovateľskej službe (ďalej len „VZN“).

ISBN:
978-80-8186-119-2
EAN kód:
9788081861192
Rok vydania:
2022
Počet strán:
6
Formát:
DOC - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Renáta Považanová

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb

Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb (ďalej len „nariadenie“).

ISBN:
978-80-8186-120-8
EAN kód:
9788081861208
Rok vydania:
2022
Počet strán:
7
Formát:
DOC - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Renáta Považanová

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Smernica o prevencii a riešení šikanovania a kyberšikanovania

Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a spôsoby riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia v súlade s príslušnými ustanoveniami školského zákona.

ISBN:
978-80-8186-121-5
EAN kód:
9788081861215
Rok vydania:
2022
Počet strán:
10
Formát:
DOC - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

14,94 € s DPH 12,45 € bez DPH

+ -

Vnútorný mzdový predpis

Vnútorný mzdový predpis sa vydáva v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom a v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších.

ISBN:
978-80-8186-122-2
EAN kód:
9788081861222
Rok vydania:
2022
Počet strán:
7
Formát:
DOC - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Renáta Považanová

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -

Smernica o organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku

Riaditeľ Základnej školy v súlade s pracovným poriadkom školy a školským poriadkom vydáva smernicu, ktorej účelom je upraviť podrobnosti organizácie lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku pre žiakov základnej školy. Smernica špecifikuje podmienky plánovania, prípravy, organizácie, realizácie, personálneho a finančného zabezpečenia lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku v súlade s príslušnými predpismi v pracovnoprávnej oblasti, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zdravotnými a hygienickými požiadavkami.

ISBN:
978-80-8186-114-7
EAN kód:
9788081861147
Rok vydania:
2022
Počet strán:
10
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -

Smernica o školských príspevkoch

Obsahom smernice je určenie výšky finančných príspevkov od žiakov, rodičov a inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, a to na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách zriadených okresným úradom v sídle kraja a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania zriadených okresným úradom v sídle kraja.

ISBN:
978-80-8186-113-0
EAN kód:
97880818661130
Rok vydania:
2022
Počet strán:
6
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -

Plán kontrolnej činnosti subjektu

Smernica Plán kontrolnej činnosti subjektu je interným riadiacim aktom subjektu verejnej správy.

Interný riadiaci akt v podmienkach subjektu verejnej správy upravuje základné zásady, ciele a spôsob kontroly vykonávanej podľa pravidiel ustanovených v osobitnom predpise (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – novela zákona od 1.3.2022) a kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami v podmienkach subjektu verejnej správy.

ISBN:
978-80-8186-112-3
EAN kód:
9788081861123
Rok vydania:
2022
Počet strán:
7
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -

Smernica o úhrade poplatku v materskej škole (a špeciálnej materskej škole)

Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Oprávnenie na určenie a vyberanie príspevku je ustanovené v školskom zákone. Výška príspevku je stanovená v § 28 školského zákona, a to rozdielne podľa zriaďovateľa materskej školy.

ISBN:
978-80-8186-111-6
EAN kód:
9788081861116
Rok vydania:
2022
Počet strán:
8
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -

Rokovací poriadok pedagogickej rady (2022)

Rokovací poriadok pedagogickej rady tvorí ďalšiu dokumentáciu školy podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, súvisiacu s organizáciou základnej školy (§ 1 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole).
Znením rokovacieho poriadku sa riadia všetci členovia pedagogickej rady, ktorá je tvorená všetkými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy.

ISBN:
978-80-8186-110-9
EAN kód:
9788081861109
Rok vydania:
2022
Počet strán:
8
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

11,69 € s DPH 9,74 € bez DPH

+ -

Smernica o výkone finančnej kontroly (2022)

Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej správy pri vykonávaní finančnej kontroly.

ISBN:
978-80-8186-109-3
EAN kód:
9788081861093
Rok vydania:
2022
Počet strán:
95
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

14,28 € s DPH 11,90 € bez DPH

+ -

Vzor školského poriadku materskej školy

Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov materskej školy. Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka.

ISBN:
978-80-8186-108-6
EAN kód:
9788081861086
Rok vydania:
2022
Počet strán:
19
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

9,99 € s DPH 8,33 € bez DPH

+ -

Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie (2022)

Tento pracovný poriadok podrobnejšie konkretizuje všeobecné ustanovenia právnych predpisov na podmienky zamestnávateľa s cieľom zabezpečiť udržiavanie vnútorného poriadku, dodržiavanie pracovnej disciplíny, rovnosť nárokov bez ohľadu na pohlavie zamestnanca a korektné vzájomné pracovnoprávne vzťahy pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia pracovných úloh zamestnancov a pracovný úloh zamestnancov pri vykonávaní prác vo verejnom záujme a zamestnávateľa.

ISBN:
978-80-8186-107-9
EAN kód:
9788081861079
Rok vydania:
2022
Počet strán:
64
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Jarmila Szabová

18,18 € s DPH 15,15 € bez DPH

+ -

Základná finančná kontrola s novelizáciou k právnemu stavu k 1.3.2022

Zámerom publikácie je pomôcť zamestnancom zodpovedným za výkon základnej finančnej kontroly, ponúknuť im praktické vzory či upozorniť na nedostatky z aplikačnej praxe. Bližšie sa autor venuje formálnym a vecným náležitostiam výkonu základnej finančnej kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti a zriaďovateľov s ohľadom na prax aplikovanú do každodenného chodu subjektu verejnej správy.

ISBN:
978-80-8186-106-2
Rok vydania:
2022
Počet strán:
94
Formát:
A4 - PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA

18,96 € s DPH 15,80 € bez DPH

+ -

Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie 2022

Elektronická publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín.
Publikácia smeruje k postupom účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky a štátne fondy je komentárom podrobného vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 obsahuje aj množstvo príkladov širokej škály účtovných prípadov, s ktorými sa účtovníci účtovných jednotiek verejnej správy v praxi stretávajú.

ISBN:
978-80-8186-105-5
EAN kód:
9788081861055
Rok vydania:
2022
Počet strán:
789
Formát:
A4 - PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Jana Hvojníková, Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

24,96 € s DPH 20,80 € bez DPH

+ -

Smernice pre neziskové organizácie

Nielen v podnikateľských subjektoch, ale aj v neziskových účtovných jednotkách je žiaduce vypracovať pre potreby svojej činnosti interné smernice. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek. Každá nezisková účtovná jednotka si musí jednotlivé smernice prispôsobiť svojim konkrétnym podmienkam. Uvedené interné smernice sú základné, ktoré sú vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre neziskové účtovné jednotky.

EAN kód:
9788081861000
Rok vydania:
2022
Počet strán:
36
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Jana Vršková

11,99 € s DPH 9,99 € bez DPH

+ -

VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto

Obec/mesto v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určí všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v prípade škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

EAN kód:
9788081860928
Rok vydania:
2022
Počet strán:
8
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

4,99 € s DPH 4,16 € bez DPH

+ -

Smernica o hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov školy (2022)

Jednou zo zmien v smernici od 1. januára 2022 je, že hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca je podkladom na písomnú výzvu zamestnávateľa na odstránenie nedostatkov vo výkone pracovnej činnosti.

EAN kód:
9788081860935
Rok vydania:
2022
Počet strán:
15
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

5,99 € s DPH 4,99 € bez DPH

+ -

Smernica o adaptačnom vzdelávaní (2022)

Smernica so zmenami od 1. januára 2022 stanovuje pravidlá realizácie a ukončenia adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov a začínajúcich odborných zamestnancov podľa § 51 a § 52 zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

EAN kód:
9788081860980
Rok vydania:
2022
Počet strán:
14
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

4,99 € s DPH 4,16 € bez DPH

+ -
Stránky: