• Úvod
  • >>
  • Verejná správa

Verejná správa SR

Verejná správa SR je spoľahlivá skratka k informáciám a riešeniam pre verejnú správu.
Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Zásady/Smernica o výkone finančnej kontroly na mieste v subjekte

Zásady/Smernica obsahuje vzory frekventovaných dokumentácií k výkonu kontroly a k jej ukončeniu v prílohovej časti k tejto smernici do praxe.

ISBN:
978-80-8186-170-3
Rok vydania:
2024
Počet strán:
20
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

14,94 € s DPH 12,45 € bez DPH

+ -

Informácie o účtoch pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Pripravili sme pre vás Účtovné súvzťažnosti 2024 pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky s prehľadom súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín. Veríme, že táto praktická online príručka na tento rok poslúži svojmu účelu a naplní očakávania svojich adresátov, teda osôb pracujúcich v oblasti účtovníctva.

EAN kód:
9788081861697
Rok vydania:
2024
Počet strán:
1279
Formát:
PDF - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ladislav Zakhar, PhD.

23,94 € s DPH 19,95 € bez DPH

+ -

Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.
Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

Rok vydania:
2016-2024
Forma produktu:
Ročný online prístup
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa

228 € s DPH 190 € bez DPH

+ -

Príručka dobrého starostu v PDF (2024)

Príručka pre dobrého starostu je určená starostom, ale taktiež rovnako dobre poslúži aj poslancom obecných zastupiteľstiev a pracovníkom obecných úradov. Keďže hlavne v menších obciach nie je z finančných dôvodov k dispozícii dostatok odborného a špecializovaného personálu, aktualizovaná príručka poslúži ako návod pri riešení viacerých otázok. V príručke nájdete na jednom mieste rámcový a prierezový prehľad toho, čo by mali pri výkone svojej funkcie starostovia poznať.

ISBN:
978-80-8186-156-7
Rok vydania:
2024
Počet strán:
129
Formát:
A4 - PDF
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL. M.

17,94 € s DPH 14,95 € bez DPH

+ -

Informácie o účtoch pre neziskové organizácie

Elektronická publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období od 1. januára 2024 od našej renomovanej autorky Ing. Jany Vrškovej.

ISBN:
978-80-8186-164-2
Rok vydania:
2024
Počet strán:
216
Formát:
PDF - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Jana Vršková

22,98 € s DPH 19,15 € bez DPH

+ -

Smernice pre neziskové organizácie

Interné smernice pre neziskové organizácie sú spracované v súlade so zmenami v roku 2023. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek.

ISBN:
978-80-8186-155-0
EAN kód:
9788081861550
Rok vydania:
2023
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Jana Vršková

24,96 € s DPH 20,80 € bez DPH

+ -

Zásady hospodárenia s majetkom obce (vzor)

Podmienky nakladania s majetkom obce upravuje špeciálny zákon, ktorým je zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej aj len ako „zákon o majetku obcí“). Ten priamo vymedzuje niektoré z pohľadu zákonodarcu najzávažnejšie majetkové dispozície, pričom sa tak deje na základe odkazu v ustanovení § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním).

ISBN:
978-80-8186-149-9
EAN kód:
9788081861499
Rok vydania:
2023
Počet strán:
6
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

11,94 € s DPH 9,95 € bez DPH

+ -

Vzor školského poriadku materskej školy

Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov materskej školy. Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľ.

ISBN:
978-80-8186-144-4
EAN kód:
9788081861444
Rok vydania:
2023
Počet strán:
20
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

9,96 € s DPH 8,30 € bez DPH

+ -

Rokovací poriadok pedagogickej rady

Zápisnica z rokovania pedagogickej rady tvorí ďalšiu dokumentáciu školy podľa § 3 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii súvisiacej s organizáciou základnej školy (§ 1 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole). Znením rokovacieho poriadku sa riadia všetci členovia pedagogickej rady, ktorá je tvorená všetkými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy.

ISBN:
978-80-8186-145-1
EAN kód:
9788081861451
Rok vydania:
2023
Počet strán:
11
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

11,64 € s DPH 9,70 € bez DPH

+ -

Aprobačný poriadok školy

Vzorový aprobačný poriadok školy je zameraný na model základnej školy, ktorá má riaditeľa, dvoch zástupcov riaditeľa, školský klub detí, školskú jedáleň, ekonomický úsek – účtovníčku a zamestnanca PaM.

EAN kód:
9788081861468
Rok vydania:
2023
Počet strán:
13
Formát:
A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

14,94 € s DPH 12,45 € bez DPH

+ -

Vzory výročných správ obce za rok 2022

Výročnú správu zostavujú účtovné jednotky, ktoré musia mať overenú účtovnú závierku audítorom. V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená individuálna a konsolidovaná účtovná závierka obce a VÚC.

Obsah súboru vzorov:

  • Individuálna výročná správa obce
  • Konsolidovaná výročná správa obce
  • Konsolidovaná výročná správa obce spojená

EAN kód:
9788081861307
Rok vydania:
2023
Počet strán:
74
Formát:
DOC - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Terézia Urbanová

14,94 € s DPH 12,45 € bez DPH

+ -

Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR

Konsolidované účtovné závierky (ďalej len „KÚZ“) sú povinne auditované nezávislým audítorom, ktorého v ústrednej správe prostredníctvom verejnej súťaže centrálne obstaráva Ministerstvo financií SR. Pre 21 kapitol štátneho rozpočtu je audit KÚZ jedinečná príležitosť získať uistenie, či účtovníctvo organizácií v ich konsolidovanom celku je vedené správne a účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.

EAN kód:
9788081861345
Rok vydania:
2023
Počet strán:
154
Formát:
PDF - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Peter Ivánek

19,98 € s DPH 16,65 € bez DPH

+ -

Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce ich rozpočtové a príspevkové organizácie

Tento pracovný poriadok so zmenami od 1. januára 2023 podrobnejšie konkretizuje všeobecné ustanovenia právnych predpisov na podmienky zamestnávateľa s cieľom zabezpečiť udržiavanie vnútorného poriadku, dodržiavanie pracovnej disciplíny, rovnosť nárokov bez ohľadu na pohlavie zamestnanca a korektné vzájomné pracovnoprávne vzťahy pri plnení alebo zabezpečovaní plnenia pracovných úloh zamestnancov a pracovný úloh zamestnancov pri vykonávaní prác vo verejnom záujme a zamestnávateľa.

EAN kód:
9788081861321
Rok vydania:
2023
Počet strán:
73
Formát:
DOC - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Jarmila Szabová

17,94 € s DPH 14,95 € bez DPH

+ -

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o opatrovateľskej službe

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta o opatrovateľskej službe (ďalej len „VZN“).

ISBN:
978-80-8186-119-2
EAN kód:
9788081861192
Rok vydania:
2022
Počet strán:
6
Formát:
DOC - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Renáta Považanová

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb

Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb (ďalej len „nariadenie“).

ISBN:
978-80-8186-120-8
EAN kód:
9788081861208
Rok vydania:
2022
Počet strán:
7
Formát:
DOC - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Renáta Považanová

12,96 € s DPH 10,80 € bez DPH

+ -

Smernica o prevencii a riešení šikanovania a kyberšikanovania

Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a spôsoby riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia v súlade s príslušnými ustanoveniami školského zákona.

ISBN:
978-80-8186-121-5
EAN kód:
9788081861215
Rok vydania:
2022
Počet strán:
10
Formát:
DOC - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

14,94 € s DPH 12,45 € bez DPH

+ -

Vnútorný mzdový predpis

Vnútorný mzdový predpis sa vydáva v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom a v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších.

ISBN:
978-80-8186-122-2
EAN kód:
9788081861222
Rok vydania:
2022
Počet strán:
7
Formát:
DOC - A4
Forma produktu:
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
JUDr. Renáta Považanová

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -

Smernica o organizovaní lyžiarskeho a snoubordingového výcviku

Riaditeľ Základnej školy v súlade s pracovným poriadkom školy a školským poriadkom vydáva smernicu, ktorej účelom je upraviť podrobnosti organizácie lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku pre žiakov základnej školy. Smernica špecifikuje podmienky plánovania, prípravy, organizácie, realizácie, personálneho a finančného zabezpečenia lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku v súlade s príslušnými predpismi v pracovnoprávnej oblasti, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zdravotnými a hygienickými požiadavkami.

ISBN:
978-80-8186-114-7
EAN kód:
9788081861147
Rok vydania:
2022
Počet strán:
10
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Marek Havrila PhD.

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -

Smernica o školských príspevkoch

Obsahom smernice je určenie výšky finančných príspevkov od žiakov, rodičov a inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, a to na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách zriadených okresným úradom v sídle kraja a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania zriadených okresným úradom v sídle kraja.

ISBN:
978-80-8186-113-0
EAN kód:
97880818661130
Rok vydania:
2022
Počet strán:
6
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -

Plán kontrolnej činnosti subjektu

Smernica Plán kontrolnej činnosti subjektu je interným riadiacim aktom subjektu verejnej správy.

Interný riadiaci akt v podmienkach subjektu verejnej správy upravuje základné zásady, ciele a spôsob kontroly vykonávanej podľa pravidiel ustanovených v osobitnom predpise (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – novela zákona od 1.3.2022) a kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami v podmienkach subjektu verejnej správy.

ISBN:
978-80-8186-112-3
EAN kód:
9788081861123
Rok vydania:
2022
Počet strán:
7
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
PhDr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -

Smernica o úhrade poplatku v materskej škole (a špeciálnej materskej škole)

Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Oprávnenie na určenie a vyberanie príspevku je ustanovené v školskom zákone. Výška príspevku je stanovená v § 28 školského zákona, a to rozdielne podľa zriaďovateľa materskej školy.

ISBN:
978-80-8186-111-6
EAN kód:
9788081861116
Rok vydania:
2022
Počet strán:
8
Formát:
A4
Forma produktu:
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa
Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

13,98 € s DPH 11,65 € bez DPH

+ -
Stránky: