Všeobecne záväzné nariadenie mesta o opatrovateľskej službe

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta o opatrovateľskej službe (ďalej len „VZN“).

Cena s DPH
12,96 €
Cena bez DPH
10,80 €
ISBN
978-80-8186-119-2
EAN kód
9788081861192
Rok vydania
2022
Počet strán
6
Formát
DOC - A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Renáta Považanová
+ -

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o opatrovateľskej službe

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta o opatrovateľskej službe (ďalej len „VZN“).

Toto VZN podrobnejšie upravuje podmienky poskytovania opatrovateľskej služby mestom pre občanov odkázaných na túto sociálnu službu, ako aj výšku úhrady za uvedenú službu podľa § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách. Toto VZN upravuje pôsobnosť mesta vo veciach:

  1. rozhodovania o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. poskytovania a zabezpečovania opatrovateľskej služby,
  3. určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.