Zásady hospodárenia s majetkom obce (vzor)

Podmienky nakladania s majetkom obce upravuje špeciálny zákon, ktorým je zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej aj len ako „zákon o majetku obcí“). Ten priamo vymedzuje niektoré z pohľadu zákonodarcu najzávažnejšie majetkové dispozície, pričom sa tak deje na základe odkazu v ustanovení § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním).

Cena s DPH
11,94 €
Cena bez DPH
9,95 €
ISBN
978-80-8186-149-9
EAN kód
9788081861499
Rok vydania
2023
Počet strán
6
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
+ -

Zásady hospodárenia s majetkom obce (vzor)

Podmienky nakladania s majetkom obce upravuje špeciálny zákon, ktorým je zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej aj len ako „zákon o majetku obcí“). Ten priamo vymedzuje niektoré z pohľadu zákonodarcu najzávažnejšie majetkové dispozície, pričom sa tak deje na základe odkazu v ustanovení § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním).
Ostatné je prenechané na úpravu tej-ktorej obce v podobe tzv. zásad hospodárenia s majetkom obce. Ide o dokument, ktorý musí mať prijatý každá obec. Je pritom schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.

Základný povinný minimálny obsah zásad hospodárenia určuje ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o majetku obcí, podľa ktorého zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä:

  1. práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
  2. podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
  3. postup prenechávania majetku do užívania,
  4. nakladanie s cennými papiermi,
  5. ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
  6. spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom,
  7. kritériá na určenie majetku obce za prebytočný alebo neupotrebiteľný,
  8. podmienky, za ktorých bude možné znížiť kúpnu cenu oproti všeobecnej hodnote majetku pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a podmienky pre zníženie nájomného pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
  9. dôvody hodné osobitného zreteľa, najmä prevody a nájmy nehnuteľností s malou výmerou a nízkou hodnotou alebo podporujúce všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel,
  10. právomoci a úlohy orgánov obce pri nakladaní s majetkom obce, čím však nie je dotknutá právomoc obecného zastupiteľstva podľa § 9 ods. 2 zákona o majetku obcí.

Taktiež podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona o majetku obcí upravujú zásady hospodárenia aj hodnotu, nad ktorú nakladanie s majetkovými právami obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Rovnako by mali zásady hospodárenia s majetkom obce obsahovať aj určenie hodnoty hnuteľného majetku obce, nad ktorú prevod jeho vlastníctva schvaľuje obecné zastupiteľstvo [§ 9 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí]. Zákon síce používa pojem „nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom“ bez toho, aby spomenul zásady hospodárenia, ale podľa nášho názoru je nepraktické, aby takéto určenie bolo inde ako práve v zásadách hospodárenia.