Rokovací poriadok pedagogickej rady

Aktualizované

Zápisnica z rokovania pedagogickej rady tvorí ďalšiu dokumentáciu školy podľa § 3 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii súvisiacej s organizáciou základnej školy (§ 1 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole). Znením rokovacieho poriadku sa riadia všetci členovia pedagogickej rady, ktorá je tvorená všetkými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy.

Cena s DPH
11,64 €
Cena bez DPH
9,70 €
ISBN
978-80-8186-145-1
EAN kód
9788081861451
Rok vydania
2023
Počet strán
11
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
PhDr. Marek Havrila PhD.
+ -

Rokovací poriadok pedagogickej rady

Zápisnica z rokovania pedagogickej rady tvorí ďalšiu dokumentáciu školy podľa § 3 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii súvisiacej s organizáciou základnej školy (§ 1 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole). Znením rokovacieho poriadku sa riadia všetci členovia pedagogickej rady, ktorá je tvorená všetkými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy.
Rokovací poriadok pedagogickej rady je vypracovaný v súlade so zmenami účinnými od 1. septembra 2023. Rokovací poriadok pedagogickej rady vychádza z pracovného poriadku školy, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, vyhlášky č. 223/2022 Z. z. a vyhlášky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach činnosti škôl a školských zariadení. Rokovací poriadok pedagogickej rady upravuje postavenie a poslanie pedagogickej rady, práva a povinnosti pedagogickej rady a prizvaných odborníkov, podrobnosti o príprave a rokovaniach pedagogickej rady, o prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia, o vedení zápisníc z pedagogickej rady a ďalších podrobnostiach určujúcich záväznosť rokovacieho poriadku a okruh zamestnancov, ktorí sa ním majú riadiť. Za činnosť pedagogickej rady školy zodpovedá riaditeľ školy.