Príručka dobrého starostu v PDF (2024)

PDF verzia Aktualizované

Príručka pre dobrého starostu je určená starostom, ale taktiež rovnako dobre poslúži aj poslancom obecných zastupiteľstiev a pracovníkom obecných úradov. Keďže hlavne v menších obciach nie je z finančných dôvodov k dispozícii dostatok odborného a špecializovaného personálu, aktualizovaná príručka poslúži ako návod pri riešení viacerých otázok. V príručke nájdete na jednom mieste rámcový a prierezový prehľad toho, čo by mali pri výkone svojej funkcie starostovia poznať.

Cena s DPH
17,94 €
Cena bez DPH
14,95 €
ISBN
978-80-8186-156-7
Rok vydania
2024
Počet strán
129
Formát
A4 - PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL. M.
+ -

Príručka dobrého starostu v PDF (2024)

Príručka pre dobrého starostu je určená starostom, ale taktiež rovnako dobre poslúži aj poslancom obecných zastupiteľstiev a pracovníkom obecných úradov. Keďže hlavne v menších obciach nie je z finančných dôvodov k dispozícii dostatok odborného a špecializovaného personálu, aktualizovaná príručka poslúži ako návod pri riešení viacerých otázok. V príručke nájdete na jednom mieste rámcový a prierezový prehľad toho, čo by mali pri výkone svojej funkcie starostovia poznať.

Dávame si za cieľ poskytnúť prvotný prierezový pohľad na to, čo vôbec obec je a ako funguje. Vzhľadom na to, že ide o mimoriadne širokú problematiku, mohli sme spracovať len to, čo sme považovali za najdôležitejšie. Naším cieľom nebolo suplovať odborné čiastkové publikácie, ktoré spracúvajú vybrané oblasti obecnej samosprávy detailne.

Pri spracovaní tejto témy sme zvolili postup od všeobecnejšieho ku konkrétnejšiemu, teda najprv si predstavíme obec ako takú, jej orgány a ďalšie organizačné záležitosti, ktoré sa prelínajú s akoukoľvek z nasledujúcich oblastí. Následne predstavíme oblasti pôsobnosti obce, ktoré vykonáva väčšina obcí. Vybrali sme tie, ktoré sú podľa nášho názoru najdôležitejšie a najčastejšie využívané.

V texte publikácie vždy odkazujeme na konkrétne zákonné ustanovenia, aby si tak čitateľ mohol rýchlo príslušné ustanovenie v zákone nájsť.

Obsah príručky

 1. Postavenie, organizácia a prehľad pôsobností obce
  1.1. Čo je vlastne obec
  1.2. Organizačná základňa obce
  1.3. Pôsobnosť obce
  1.4. Evidenčné činnosti obce
  1.5. Spoločný obecný úrad
 2. Majetok obce
  2.1. Nakladanie s majetkom obce
  2.2. Základné pojmy verejného obstarávania
  2.3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
  2.4. Register partnerov verejného sektora
 3. Finančné hospodárenie obce
  3.1. Rozpočet obce
  3.2. Miestne dane a miestny poplatok
  3.3. Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
 4. Základy správneho konania
  4.1. Správne konanie
  4.2. Prieskum rozhodnutí a postupov
  4.3. Výkon rozhodnutia
 5. Komunálne služby
  5.1. Miestne komunikácie
  5.2. Pohrebiská
  5.3. Ochrana drevín
  5.4. Komunálny odpad
  5.5. Ochrana ovzdušia
  5.6. Vody, kanalizácie a vodovody
  5.7. Ochrana spotrebiteľa
  5.8. Regulácia predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
 6. Sociálna oblasť
  6.1. Sociálne služby poskytované obcou
  6.2. Konanie vo veciach sociálnych služieb
  6.3. Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb
  6.4. Financovanie sociálnych služieb
  6.5. Komunitný plán sociálnych služieb
  6.6. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
  6.7. Obec ako osobitný príjemca
 7. Stavebný úrad a územné plánovanie
  7.1. Pôsobnosť stavebného úradu
  7.2. Druhy konaní
  7.3. Obec a územné plánovanie
 8. Školstvo
  8.1. Zriaďovateľská pôsobnosť obce
  8.2. Riaditeľ školy
  8.3. Školská samospráva
  8.4. Financovanie školstva
 9. Sankčné oprávnenia obce
  9.1. Prejednávanie priestupkov
  9.2. Prejednávanie správnych deliktov
  9.3. Konanie o uložení pokuty podľa zákona o obecnom zriadení
  9.4. Obecná polícia

Ukážka