EPI Právny systém

EPI je odborný online systém ekonomických a právnych informácií a služieb. je postavený na najmodernejších technológiách spracovania odborných informácií. vďaka ...

Formát
Online
Forma produktu
Online produkt
Bez DPH S DPH
EPI Právny systém Basic 245,00 € 294,00 €
+ -
EPI Právny systém Medium 912,00 € 1 094,40 €
+ -
EPI Právny systém Premium 1 580,00 € 1 896,00 €
+ -

EPI Právny systém

EPI je odborný online systém ekonomických a právnych informácií a služieb. je postavený na najmodernejších technológiách spracovania odborných informácií. vďaka ktorým prináša prostredníctvom úplne nových funkcií najkomfortnejšie užívateľské prostredie.
Náš systém reprezentujú tri verzie z ktorých si určite vyberiete:
- PREMIUM
- MEDIUM
- BASIC

Právny systém PREMIUM – je online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí, komentárov, odborných článkov a iných produktov naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i dokumentov z produktov. Získate aj výber diel vydavateľstva Eurokódex z rôznych oblastí práva v praktickej online podobe.

Súčasťou Právneho systému Premium sú:
 • EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia - databáza právnych predpisov od roku 1945 a ich konsolidované znenia vo všetkých časových verziách.
 • EPI Rozhodnutia súdov - databáza súdnych rozhodnutí naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i súdnych rozhodnutí.
 • EPI Predpisy EÚ - kompletná databáza smerníc a nariadení tak, ako sú publikované na portáli Eur-lex.
 • EPI Kalkulačky - kalkulačky na výpočet súdnych poplatkov, lehôt, trov právneho zastúpenia, úrokov z omeškania a praktické daňové a mzdové kalkulačky.
 • EPI Komentáre k zákonom - odborné vysvetlenia základných princípov a právnych súvislostí jednotlivých ustanovení komentovaných predpisov s použitím judikatúry a príkladov z praxe k viac ako 100 najpoužívanejším právnym predpisom od odborníkov – špecialistov
 • EPI Finančný spravodajca - kompletný súbor usmernení, pokynov, oznámení a vzorov tlačív Ministerstva financií SR.
 • EPI Odborné články - články renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Zdrojmi sú Justičná revue, Bulletin advokácie a iné.
 • EPI Príklady z praxe- odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z právnej,
  účtovnej, daňovej a mzdovej praxe prepojené na legislatívu.
 • EPI Tlačivá a formuláre - najpoužívanejšie editovateľné tlačivá a formuláre z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe s komentárom a návodom na vyplnenie
 • EPI Vzory zmlúv a právnych podaní - editovateľné vzory zo všetkých oblastí práva s komentárom a s aktívnym prepojením na Zbierku zákonov SR.
 • EPI Dôvodové správy - dôvodové správy k zákonom schváleným a uverejneným v Zbierke zákonov SR od roku 2003
 • EPI Interné firemné predpisy - návody a postupy pri tvorbe vnútorných predpisov podnikateľských subjektov prostredníctvom vypracovania ich možných vzorov.
 • EPI Účtovné súvzťažnosti - prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín.
 • EPI Justičná revue - online verzia odborného časopisu, ktorý ako jeden z mála spája právnu teóriu s právnou praxou s archívom od roku revue 2001, s fulltextovým vyhľadávaním.
 • EPI Obchodný vestník - kompletná databáza Obchodného vestníka od roka 1993 s možnosťou monitorovania zmien obchodných spoločností.
 • Eurokódex Literatúra - ponúka výber z diel vydavateľstva Eurokódex z rôznych oblastí práva v praktickej online podobe s fulltextovým vyhľadávaním.
 • Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku - online verzia štyroch zväzkov Veľkého komentára JUDr. Imricha Feketeho, CSc., ktoré v tlačenej podobe vydáva priebežne od roku 2015 vydavateľstvo Eurokódex.
 • Eurokódex komentár k Zákonníku práce - on-line verzia komentára od autorského tímu JUDr. Peter Demek, PhD., doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a Ing. Miroslav Mačuha, s viac ako 1500 normostranami textu.
 • Eurokódex komentár k Ústave SR - on-line verzia komentára autorského kolektívu pod vedením Dr. h. c. prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc., s viac ako 1 400 normostranami textu.
 • Eurokódex komentár k Trestnému zákonu- on-line verzia komentára autorského kolektívu pod vedením prof. JUDr. Jozef Čentéša, PhD.
 • Eurokódex komentár k Trestnému poriadku - on-line verzia komentára autorského kolektívu pod vedením prof. JUDr. Jozef Čentéša, PhD.
 • Eurokódex komentár k Zákonu o rodine - on-line verzia komentára skúseného advokáta JUDr. Róberta Bánosa
 • Eurokódex komentár k Zákonu o priestupkoch - on-line verzia komentára autorského kolektívu pod vedením doc.. JUDr. PhDr. Petra Potáscha, PhD.
 • Eurokódex komentár k Obchodnému zákonníku - on-line verzia komentára autorského kolektívu pod vedením prof. JUDr. Mojmíra Mamojku.

Právny systém MEDIUM – je online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí, komentárov, odborných článkov a iných produktov naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i dokumentov z produktov.

Súčasťou Právneho systému Medium sú:
 • EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
 • EPI Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
 • EPI Rozhodnutia súdov
 • EPI Predpisy EÚ
 • EPI Kalkulačky
 • EPI Komentáre k zákonom
 • EPI Finančný spravodajca
 • EPI Odborné články
 • EPI Príklady z praxe
 • EPI Tlačivá a formuláre
 • EPI Vzory zmlúv a právnych podaní
 • EPI Dôvodové správy
 • EPI Interné firemné predpisy
 • EPI Účtovné súvzťažnosti

Právny systém BASIC - je online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i súdnych rozhodnutí.

Súčasťou Právneho systému Basic sú:
 • EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
 • EPI Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
 • EPI Rozhodnutia súdov
 • EPI Predpisy EÚ
 • EPI Kalkulačky

Funkcie

Funkcie našich právnych systémov, vďaka ktorým pracujete rýchlejšie a efektívnejšie:

 • Prístup kdekoľvek na svete - systém je prístupný on-line prostredníctvom internetového portálu www.epi.sk.  Prístup je možný kdekoľvek cez ľubovoľné zariadenie (počítač, notebook, tablet, mobilný telefón)  s pripojením na internet (v práci, doma, na služobnej ceste, atď.).
 • Bez inštalácie - používanie systému nevyžaduje žiadnu inštaláciu ani žiadne nadštandardné softvérové či hardvérové požiadavky, nevyžaduje pravidelnú aktualizáciu ani administráciu. Zmena užívateľa je možná on-line kedykoľvek, zmenou registračných údajov užívateľa alebo telefonicky prostredníctvom služby EPI Asistent.
 • Denná aktualizácia - denná aktualizácia čiastok Zbierky zákonov SR. Tvorba rekonštruovaných úplných znení zákonov prebieha v bežnej prevádzke systému do 2 pracovných dní od uverejnenia novely zákona v Zbierke zákonov SR. Pravidelná aktualizácia ostatných dokumentov prebieha ku dňu nadobudnutia účinnosti novely.
 • Súvisiace dokumenty  pri predpise - zo Zbierky zákonov je systém prepojený pri jednotlivých ustanoveniach zákona (§, ods., písm.) na dokumenty súvisiace s príslušným ustanovením, a to v podobe: Komentárov, Finančného spravodajcu, Rozhodnutí súdov, Odborných  článkov, Príkladov z praxe , Vzorov zmlúv a právnych podaní , atď.
 • Súvisiace predpisy a dátumy účinností - zo Zbierky zákonov je systém prepojený pri jednotlivých ustanoveniach zákona (§, ods., písm.), tak na predpisy, ktoré príslušné ustanovenie menia, boli ním menené, rušia, boli ním rušené, na ktoré predpis odkazuje ako aj súvisiace vykonávacie predpisy. Zároveň zobrazuje dátumy účinností jednotlivých ustanovení.
 • Porovnávanie časových verzií právnych predpisov - systém umožňuje užívateľom porovnať ktorékoľvek 2 časove verzie predpisu s farebne zvýraznenými zmenami a možnosťou farebne uložiť do formátu PDF alebo vytlačiť. Zároveň umožňuje porovnať v jednom momente všetky časové znenia predpisu až na úroveň jeho jednotlivých ustanovení.
 • Všetky časové verzie právneho predpisu v jednom zobrazení - v jednom dokumente uvedené v časovom slede aj s dátumami účinností všetky znenia predpisu tak, ako sa jeho text postupne menil.
 • Citácia - potrebujete citovať ustanovenia aj s názvom predpisu, označením §, či dokonca aj odseku vo Worde, či e-mailovej správe? Vďaka funkcii citačný asistent ich už písať nikdy nemusíte. Zároveň pomocou citácie môžete tiež vytvárať aktívne odkazy na predpisy vo Vašich vlastných dokumentoch či firemných stránkach.
 • Záložky - ak často pracujete s rovnakým predpisom, alebo ste vyhľadali dokumenty, ktoré chcete neskôr použiť k spracovaniu určitej témy, uložte si ich ako záložky. Záložky môžete ľubovoľne organizovať: vytváraním nových zložiek, úpravou názvov, zmenou poradia záložiek, odstránením záložiek.
 • História - otvorené stránky sa automaticky uložia do histórie prehľadávania. Dokument či predpis z histórie Vášho prehľadávania tak môžete otvoriť rýchlo a bez opätovného vyhľadávania. Zároveň si ho môžete ukladať priamo do vytvorených záložiek.
 • Rýchle vyhľadávanie - podľa fulltexu a iných spresňovacích kritérií  (napr. dátumu právneho stavu, oblasti práva, autora, zdroja literatúry).
 • Aktívne odkazy - vo všetkých dokumentoch sú odkazy na Zbierku zákonov aktívne - na jeden klik bez vyhľadávania si prečítate znenie citovaného ustanovenia alebo právneho prepisu.
 • Súvisiace dokumenty - k vyhľadanému dokumentu sú priradené s ním obsahovo súvisiace dokumenty.
 • Vzory a tlačivá s možnosťou vyplnenia alebo úpravy - tlačivá a formuláre, vzory zmlúv a právnych podaní a interné firemné predpisy s možnosťou uložiť, vyplniť, vytlačiť, prípadne zmeniť dokument.
 • Tlač a PDF - každý dokument si môžete vytlačiť a uložiť do formátu PDF.
 • Archív dokumentov - s vyznačenou časovou verziou, resp. dobou platnosti a účinnosti dokumentu.

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou produktu sú:

 • Notifikácie Zbierky zákonov - monitoring legislatívnych zmien a s nimi súvisiacich dokumentov, t.j. možnosť využívať upozornenia na zmenené a doplnené dokumenty formou e-mailových správ, a to aj s možnosťou výberu podľa oblasti práva.
 • Notifikácie OV  - e-mailová informácia o novo uverejnených dokumentoch v Obchodnom vestníku (služba zabezpečí sledovanie zmien v obchodnom vestníku o Vami monitorovaných spoločnostiach).
 • EPI noviny - zasielanie mesačného prehľadu s najdôležitejšími novinkami z www.epi.sk
 • Právo a judikatúra - mesačný výber rozhodnutí súdov.

 

Osobný profil:

 • Možnosť správy obsahu - ukladanie záložiek, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty.
 • Možnosť správy konta - používateľské nastavenia a zmeny e-mailových notifikácií.

 

Pre zákazníkov poskytujeme bezplatne:

 • Daňová a mzdová pohotovosť – denne reagujeme na naliehavé otázky od zákazníkov, a to formou e-mailu (odpoveď do 21 dní) a telefonicky(odpovede ihneď cez telefón).