Komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ONLINE verzia)

Online verzia

Trestná zodpovednosť právnických osôb je dlhodobo diskutovaným inštitútom, ktorému je v podmienkach Slovenskej republiky venovaná pozornosť už viac ako desať rokov. Hlavným účelom zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb je vytvorenie trestnoprávneho mechanizmu postihovania protiprávnej činnosti právnických osôb a ich následného sankcionovania trestami či ochrannými opatreniami, ktoré sú právnym následkom protiprávneho konania právnickej osoby.

Cena s DPH
29,40 €
Cena bez DPH
24,50 €
Rok vydania
2021
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
Autor
doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
+ -

Komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ONLINE verzia)

Trestná zodpovednosť právnických osôb je dlhodobo diskutovaným inštitútom, ktorému je v podmienkach Slovenskej republiky venovaná pozornosť už viac ako desať rokov. Hlavným účelom zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb je vytvorenie trestnoprávneho mechanizmu postihovania protiprávnej činnosti právnických osôb a ich následného sankcionovania trestami či ochrannými opatreniami, ktoré sú právnym následkom protiprávneho konania právnickej osoby.
Predstavený komentár k zákonu o TZPO prináša podrobné komentáre jednotlivých ustanovení k časovej verzii zákona k júlu 2021. Analyzované sú všetky paragrafové ustanovenia, ktoré sú zároveň doplnené o teoretické poznatky. Postupne je analyzovaná hmotnoprávna časť, ako aj procesnoprávna časť a ďalšie relevantné ustanovenia zákona. Prezentované teoretické poznatky pomôžu čitateľom lepšie pochopiť postup prijímania trestnej zodpovednosti právnických osôb do nášho právneho poriadku, ako aj samotnú potrebu zakotvenia tohto inštitútu.
(doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.)

O autorovi

Autor úspešne ukončil magisterské štúdium na Fakulte práva na Bratislavskej vysokej škole v roku 2009. Zároveň úspešne absolvoval Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity, kde ukončil štúdium v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo španielsky jazyk a kultúra.

V akademickom roku 2007/2008 absolvoval študijný pobyt na Fakulte práva na Universidad Complutense v Madride v Španielskom kráľovstve. Po ukončení štúdia nastúpil na denné doktorandské štúdium na Fakultu práva Paneurópskej vysokej školy, počas ktorého absolvoval rigoróznu skúšku v odbore trestné právo. Doktorandské štúdium v odbore trestné právo úspešne ukončil v roku 2013. V roku 2015 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku v odbore verejná sprava na Fakulte sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2018 úspešne ukončil na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy habilitačné konanie a bol vymenovaný za docenta v odbore trestné právo.

Od roku 2013 aktívne pôsobí ako odborný asistent na Katedre verejnoprávnych vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií či autorom viacerých odborných článkov v domácich a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch so zameraním na trestné právo, medzinárodné právo verejné, právo medzinárodnej bezpečnosti či policajné právo.

Recenzenti

  • doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., docent na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín a riaditeľ Kriminologického a kriminalistického výskumného centra
  • doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M., docentka pôsobiaca na ÚVP FP PEVŠ, Bratislava
  • JUDr. Veronika Marková, PhD., Katedra trestného práva, Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 Časový prístup

Ročný online prístup do produktu Eurokódex komentár k Zákon o kybernetickej bezpečnosti získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu