Eurokódex komentár k Správnemu poriadku (ONLINE verzia)

Online verzia

Predkladaná publikácia komentára k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe ako z pohľadu správnych orgánov, tak aj z pohľadu adresátov verejnej správy - fyzických a právnických osôb.

Cena s DPH
29,40 €
Cena bez DPH
24,50 €
Rok vydania
2022
Forma produktu
Ročný online prístup
Vydavateľstvo
S-EPI
Autor
JUDr. Martin Píry, PhD.
+ -

Eurokódex komentár k Správnemu poriadku (ONLINE verzia)

Predkladaná publikácia komentára k správnemu poriadku je súhrnom praktických aj teoretických skúseností praxe ako z pohľadu správnych orgánov, tak aj z pohľadu adresátov verejnej správy - fyzických a právnických osôb.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má dlhú históriu, v ktorej nevznikla zatiaľ potreba novej právnej úpravy. Pre porovnanie - právny predpis v susednej Českej republike o správnom konaní je z roku 2004. Táto skutočnosť vytvára v praxi situáciu, keď na viaceré praktické otázky správny poriadok neposkytuje jednoznačné odpovede. Čiastočne tento priestor vypĺňa judikatúra slovenských súdov, ako aj stanoviská a rozhodnutia orgánov ochrany práva, najmä v oblasti netrestnej pôsobnosti prokuratúry.

Práve predkladaná publikácia sa snaží hľadať odpovede metódou ústavno-konformného výkladu práva a prezentovať tak širokej verejnosti, odbornej aj laickej, výklad jednotlivých ustanovení rešpektujúci najmä rozhodovaciu činnosť súdov vrátane ústavného súdu.

Veríme, že publikácia tak bude mať svoje miesto nielen na úradoch, v právnických knižniciach, ale stane sa jedným zo zdrojov skvalitnenia verejnej správy na Slovensku a posilnenia princípov právneho štátu. Ako dlhoročný pedagóg na právnickej fakulte odporúčam tento komentár aj študentom práva, ktorí potrebujú vidieť širšie súvislosti jednotlivých ustanovení komentovaného zákona. (JUDr. Martin Píry, PhD).

O autorovi

JUDr. Martin Píry, PhD. je od roku 2000 vedecko-pedagogický pracovník Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa problematike správneho práva a práva životného prostredia. Jeho praktické skúsenosti sú odrazom celého radu pozícií v rámci samosprávy, ako aj v súkromnom sektore. Je autorom desiatok vedeckých článkov a štúdií. Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých konferencií a expertných stretnutí na Slovensku aj v zahraničí. Bol súčasťou medzinárodného expertného tímu amicus curiae pred Najvyšším súdom USA.

Recenzenti

  • Prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
  • JUDr. Marian Ďurana, PhD.
  • JUDr. Jakub Bebej


Časový prístup

Ročný online prístup do produktu Eurokódex komentár k Zákon o kybernetickej bezpečnosti získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vstup do online produktu