Finančno ekonomická gramotnosť

Akreditovaná učebnica, napísaná podľa metodiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Využite akciu a získajte nové informácie zo sveta finančnej gramotnosti.

Cena s DPH
8,90 €
Cena bez DPH
8,09 €
Rok vydania
2018
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dávid Vrtaňa, Ing. Oliver Bubelíny

Finančno ekonomická gramotnosť

Akreditovaná učebnica, napísaná podľa metodiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Využite akciu a získajte nové informácie zo sveta finančnej gramotnosti.
Publikácia pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je venovaná ekonomickej gramotnosti, ktorá zahŕňa nasledujúce témy:
1. Vlastníctvo ako súčasť bežného života ľudí – kapitola sa zameriava predovšetkým na pochopenie súvislosti medzi hmotnými a nehmotnými predmetmi, ktoré využívame v každodennom živote a ich vlastníctvo.
2. Človek vo sfére peňazí – v kapitole je rozpracovaná problematika týkajúca sa potrieb a statkov, ktoré slúžia na ich uspokojovanie.
3. Ekonomika ako súčasť národného hospodárstva – kapitola obsahuje rozobranú problematiku týkajúcu sa kolobehu tovarov a služieb v ekonomike.
4. Práca ako hlavný zdroj príjmu – kapitola sa zameriava predovšetkým na prácu, ktorú je potrebné vykonávať, aby bol zabezpečený základný príjem domácnosti. Ďalej je v kapitole obsiahnutá problematika týkajúca sa deľby práce.
5. Trh a trhový systém – kapitola obsahuje témy súvisiace s problematikou cien, reklám, poskytovaných zliav a ochrany spotrebiteľa.

Druhá časť je zameraná na oblasť finančnej gramotnosti. V tejto oblasti sú zahrnuté nasledujúce témy:
6. Peniaze v každodennom živote – tematický celok je primárne zameraný na históriu peňazí, vymedzenie základných pojmov súvisiacich s peniazmi. Ďalej je v celku obsiahnutá téma Európskej menovej únie. Tento tematický celok je vstupnou kapitolou pre žiakov do finančnej gramotnosti.
7. Hospodárenie domácnosti – pokračovaním vo finančnej gramotnosti je téma týkajúca sa hospodárenia domácnosti. V tejto kapitole je podrobne rozoberaná problematika týkajúca sa príjmov a výdavkov a zostavovania rodinného rozpočtu ako základ pre efektívne hospodárenie domácnosti.
8. Finančný trh a finančné produkty – táto kapitola by mala poskytnúť žiakom základné informácie o existujúcich finančných inštitúciách a ich produktoch, ktoré sa využívajú v dnešnej spoločnosti. Okrem iného je v kapitole rozoberaná aj problematika týkajúca sa obchodovania so zahraničnými menami a ich prevod na domácu menu a podobne.

Nahliadnite do učebnice: