GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v kocke

Prejdite si krok za krokom všetky vaše povinnosti a náležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby systém spracúvania osobných údajov bol vo vašej spoločnosti v súlade s európskym nariadením GDPR aj novým zákonom o ochrane osobných údajov.

Forma produktu
E-learning
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
E-learning: GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v kocke 50,00 € 60,00 €

GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v kocke

Prejdite si krok za krokom všetky vaše povinnosti a náležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby systém spracúvania osobných údajov bol vo vašej spoločnosti v súlade s európskym nariadením GDPR aj novým zákonom o ochrane osobných údajov.

Vzhľadom na to, že nastavenie systémov, prepojenie dát alebo získanie a vytvorenie potrebnej dokumentácie pre ochranu osobných údajov je v praxi často náročné a obsiahle, vytvorili sme pre vás praktickú online pomôcku, ktorá vám pomôže:

 • prechádzať jednotlivými krokmi v procese nastavenia ochrany osobných údajov,
 • upozorní vás, ak ste na niečo zabudli a zároveň
 • vám pomôže nájsť chyby a eliminovať tak riziko neželaných sankcií zo strany úradu.

 

E-learning vychádza z reálnej praxe spoločností a prináša vám nielen teoretický prehľad legislatívy zosumarizovaný v jednoduchej a prehľadnej podobe, ale najmä praktický prierez všetkými požiadavkami a nevyhnutnými organizačnými, procesnými a technickými opatreniami v praxi.

E-learningový kurz je pravidelne aktualizovaný, a preto v ňom nájdete vždy aktuálne informácie, ako aj všetky zmeny, ktoré Úrad na ochranu osobných údajov nariadil počas uplynulého roka v dôsledku aplikačnej praxe.

               

Pre koho je e-learning určený?

E-learning je aplikačným návodom či skvelou pomôckou najmä pre zodpovedné osoby, personalistov, manažérov, vedúcich zamestnancov, konateľov a majiteľov, marketingových zamestnancov a všetkých, ktorí sa vo vašej spoločnosti zaoberajú/podieľajú na spracúvaní osobných údajov.


Čo obsahuje e-learning

 • E-learningový kurz, ktorý oboznámi účastníka vzdelávania s problematikou ochrany osobných údajov
 • Online záverečné overovanie vedomostíformou testu
 • Platný doklad o absolvovaní kurzukurzu
 • Neobmedzený servis a starostlivosť počas využívania našich služieb

 

Ako prebieha e-learning?

 1. Po objednaní e-learningu vám pridelíme prihlasovacie prístupy ku kurzu, aby ste mohli začať s výučbou. 
 2. Pre úspešné dokončenie kurzu nasleduje online záverečnému overovaniu vedomostíformou testu.
 3. Ak ste úspešne zvládli test, získate platný doklad o absolvovaní kurzu.

Ukážku dokladu nájdete po kliknutí na "záznam o oboznámení zamestnanca", ktorý sa nachádza naľavo vstupu do kurzu.

 

Učebný plán a zoznam tém:

 • Kedy sa uplatňuje nariadenie a kedy zákon o ochrane osobných údajov?
 • Pojmy
 • Zásady
 • Práva dotknutej osoby
 • Sprostredkovateľ
 • Bezpečnosť osobných údajov
 • Záverečný test
 • Doklad o absolvovaní vzdelávania

 

E-learningový kurz vychádza z:

 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  – GDPR – General Data Protection Regulation (ďalej len: „nariadenie“)
 • Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV
 • Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon č. 18/2018 Z. z.“)
 • Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
 • Stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov SR

Metodiky EDPB (European Data Protection Board) Európsky výbor pre ochranu údajov