• Úvod
  • >>
  • Občiansky zákonník - Veľký komentár

Občiansky zákonník - Veľký komentár

Akcia Obľúbené Aj online verzia

Veľký komentár zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.

Produkt zakúpite v tomto odkaze.

ISBN
978-80-8155-073-7
Rok vydania
2015 - 2023
Väzba
Tvrdá väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex
Autor
JUDr. Imrich Fekete
Bez DPH S DPH
1. zväzok - Všeobecná časť (§ 1 - § 122) 1132 strán 76 € 64,60 € 83,60 € 71,06 €
2. zväzok - Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) 918 strán 69,60 € 59,10 € 76,56 € 65,01 €
3. zväzok - Dedenie a záväzkové právo – všeobecná časť (§ 460 - § 587) 930 strán 66,80 € 56,80 € 73,48 € 62,48 €
4. zväzok - Záväzky – zmluvy (§ 588 - § 880) 950 strán 73,40 € 62,40 € 80,74 € 68,64 €
Občiansky zákonník (<a href="http://www.zakon.sk/eshop/action/productdetail/oc/1569015/product/eurokodex-komentar-k-obcianskemu-zakonniku-online-verzia.xhtml">Online verzia - Zobraziť produkt</a>)

Občiansky zákonník - Veľký komentár

Veľký komentár zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.

Produkt zakúpite v tomto odkaze.

Občiansky zákonník, Veľký komentár, 1. zväzok Všeobecná časť (§ 1 - § 122) – 3. aktualizované vydanie – venuje sa výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne platí aj na iné právne odvetvia súkromného práva (obchodné právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, zmenkové a šekové právo atď.). Nové 3. aktualizované vydanie je rozšírené o grafické tabuľky a doplnené o nové príklady z praxe.

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania je komentár k ustanoveniam Občianskeho zákonníka precíznejší a systematicky lepšie usporiadaný. V konfrontácii s vývojom európskeho práva a právnymi poriadkami iných štátov autor poukazuje na možný ďalší vývoj občianskeho práva na Slovensku.

Výklad jednotlivých ustanovení začína poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do spektra právnej komparácie sú okrem najviac citovaných kódexov (francúzsky Code civil, rakúsky ABGB či nemecký BGB) zahrnuté aj najnovšie občianske zákonníky v Česku, Maďarsku a v Rumunsku. Do textu je premietnuté nielen aktuálne súkromné právo EÚ, najdôležitejšie právne dokumenty na unifikáciu európskeho súkromného práva (PECL, DCFR, PETL, PEICL), ale aj platné súkromnoprávne medzinárodné dohovory (napr. Viedenský dohovor OSN o zmluve o medzinárodnej kúpe tovaru alebo Zásady medzinárodných obchodných zmlúv).

Vzhľadom na podstatný nárast objemu rukopisu je text Veľkého komentára rozdelený, na rozdiel od predchádzajúceho vydania (dva diely), na štyri zväzky – rozsahom rovnaké časti:
  • Občiansky zákonník, Veľký komentár, 1. zväzok Všeobecná časť (§ 1 - § 122) – venuje sa výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne platí aj na iné právne odvetvia súkromného práva (obchodné právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, zmenkové a šekové právo atď.).
  • Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) - venuje sa vecným právam a zodpovednosti za škodu a za bezdôvodné obohatenie (§ 123 až § 459 Občianskeho zákonníka).
  • Občiansky zákonník, Veľký komentár 3. zväzok Dedenie a záväzkové právo – všeobecná časť (§ 460 - § 587) - obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 587 Občianskeho zákonníka).
  • Občiansky zákonník, Veľký komentár 4. zväzok Záväzky – zmluvy (§ 588 - § 880) - obsahuje výklad k jednotlivým občianskoprávnym zmluvám a záverečným ustanoveniam Občianskeho zákonníka (§ 588 až § 880).

Ukážka