Občiansky zákonník - veľký komentár (I., II., III. a IV. zväzok)

Odporúčame Aj online verzia

Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.

Rok vydania
2015 - 2021
Väzba
Tvrdá väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.
Autor
JUDr. Imrich Fekete
Bez DPH S DPH
Občiansky zákonník (veľký komentár) – 3. aktualizované vydanie tlačená publikácia I. zväzok 66,36 € 73,00 €
+ -
Občiansky zákonník (veľký komentár) tlačená publikácia II. zväzok 66,36 € 73,00 €
+ -
Občiansky zákonník (veľký komentár) tlačená publikácia III. zväzok 66,36 € 73,00 €
+ -
Občiansky zákonník (veľký komentár) tlačená publikácia IV. zväzok 73,00 € 80,30 €
+ -
Občiansky zákonník (veľký komentár) tlačená publikácia I., II., III. a IV. zväzok 272,09 € 212,36 € 299,30 € 233,60 €
+ -
Občiansky zákonník (<a href="http://www.zakon.sk/eshop/action/productdetail/oc/1569015/product/eurokodex-komentar-k-obcianskemu-zakonniku-online-verzia.xhtml">Online verzia - Zobraziť produkt</a>) 0,00 € 0,00 €

Občiansky zákonník - veľký komentár (I., II., III. a IV. zväzok)

Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.
  • Občiansky zákonník, Veľký komentár, 1. zväzok Všeobecná časť(§ 1 - § 122) – 3. aktualizované vydanie – venuje sa výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne platí aj na iné právne odvetvia súkromného práva (obchodné právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, zmenkové a šekové právo atď.). Nové 3. aktualizované vydanie je rozšírené o grafické tabuľky a doplnené o nové príklady z praxe.

Na rozdiel od predchádzajúceho vydania je komentár k ustanoveniam Občianskeho zákonníka precíznejší a systematicky lepšie usporiadaný. V konfrontácii s vývojom európskeho práva a právnymi poriadkami iných štátov autor poukazuje na možný ďalší vývoj občianskeho práva na Slovensku.

Výklad jednotlivých ustanovení začína poukazom na vývoj jednotlivých právnych inštitútov od rímskeho práva až po súčasnú právnu úpravu (s osobitným zreteľom na slovenskú právnu úpravu pred r. 1950). Do spektra právnej komparácie sú okrem najviac citovaných kódexov (francúzsky Code civil, rakúsky ABGB či nemecký BGB) zahrnuté aj najnovšie občianske zákonníky v Česku, Maďarsku a v Rumunsku. Do textu je premietnuté nielen aktuálne súkromné právo EÚ, najdôležitejšie právne dokumenty na unifikáciu európskeho súkromného práva (PECL, DCFR, PETL, PEICL), ale aj platné súkromnoprávne medzinárodné dohovory (napr. Viedenský dohovor OSN o zmluve o medzinárodnej kúpe tovaru alebo Zásady medzinárodných obchodných zmlúv).

Vzhľadom na podstatný nárast objemu rukopisu je text Veľkého komentára rozdelený, na rozdiel od predchádzajúceho vydania (dva diely), na štyri zväzky – rozsahom rovnaké časti:
  • Občiansky zákonník, Veľký komentár, 1. zväzok Všeobecná časť (§ 1 - § 122) – venuje sa výkladu všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (§ 1 až § 122). Svojím spôsobom ide o matériu, ktorú možno označiť ako všeobecné súkromné právo, ktoré podporne platí aj na iné právne odvetvia súkromného práva (obchodné právo, rodinné právo, právo duševného vlastníctva, zmenkové a šekové právo atď.).
  • Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) - venuje sa vecným právam a zodpovednosti za škodu a za bezdôvodné obohatenie (§ 123 až § 459 Občianskeho zákonníka).
  • Občiansky zákonník, Veľký komentár 3. zväzok Dedenie a záväzkové právo – všeobecná časť (§ 460 - § 587) - obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 587 Občianskeho zákonníka).
  • Občiansky zákonník, Veľký komentár 4. zväzok Záväzky – zmluvy (§ 588 - § 880) - obsahuje výklad k jednotlivým občianskoprávnym zmluvám a záverečným ustanoveniam Občianskeho zákonníka (§ 588 až § 880).