Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020 (Žilina, 2.12.2019)

Pripravte sa včas na avizované „zásadné“ zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2020. Už v závere roka pre vás organizujeme jednodňovú regionálnu konferenciu, kde si môžete vypočuť podrobný prierez súčasnou a pripravovanou legislatívou, ktorý vám zaručene pomôže s bezproblémovým prechodom do nasledujúceho účtovného obdobia. Počas jediného dňa na vás čaká široký priestor na otvorenú diskusiu, ako aj možnosť konzultácie vlastných problémov a hľadanie ich riešení s obľúbenými lektormi a zároveň špičkovými odborníkmi z praxe.

Forma produktu
Konferencia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jana Motyčková, JUDr. Patrik Benčík
Bez DPH S DPH
Žilina 2.12.2019 120,00 € 144,00 €

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020 (Žilina, 2.12.2019)

Pripravte sa včas na avizované „zásadné“ zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2020. Už v závere roka pre vás organizujeme jednodňovú regionálnu konferenciu, kde si môžete vypočuť podrobný prierez súčasnou a pripravovanou legislatívou, ktorý vám zaručene pomôže s bezproblémovým prechodom do nasledujúceho účtovného obdobia. Počas jediného dňa na vás čaká široký priestor na otvorenú diskusiu, ako aj možnosť konzultácie vlastných problémov a hľadanie ich riešení s obľúbenými lektormi a zároveň špičkovými odborníkmi z praxe.

Tešíme sa na vás tradične už v Bratislave alebo v Žiline.

Lektori:  Ing. Vladimír Ozimý, JUDr. Patrik Benčík, RNDr. Jana Motyčková


Program 2. 12. 2019

8:00 – 9:00 hod.               Registrácia účastníkov s občerstvením
9:00 – 9:10 hod.               Otvorenie konferencie
9:10 – 10:00 hod.             Zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH (navrhované od 1.1.2020,  porovnanie a sumár od 1.1.2019)

                                            Ing. Vladimír Ozimý


 • Zmeny v oblasti obratu pre účely zákonnej registrácie
 • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze (zmeny v tlačivách)
 • Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru (na strane dodávateľa a odberateľa)
 • Reťazové obchody a zavedenie posudzovania prepravy v reťazci, kde prepravu zabezpečuje prostredná zdaniteľná osoba
 • Bezplatné dodanie tovaru  a zmeny v oblasti dodávok pri tovare  s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok
 • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň
 • Zmeny v oblasti definície ubytovacích služieb na účely zníženej sadzby DPH 10 % Prenájom verzus ubytovacia služba
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade
 • Zavedenie oslobodenia od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade
 • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku. Otázka obstarania investičného majetku formou finančného prenájmu a sledovanie zmeny účelu pri takomto majetku
 • Zmeny v oblasti využívania hnuteľného investičného majetku aj na iný účel ako podnikanie
 • Zmeny v oblasti služieb cestovného ruchu
 • Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti
 • Ostatné zmeny v zákone o DPH od 1.1.2020


10:00 – 11:30 hod.               Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2019 a od 1.1.2020

                                                Ing. Vladimír Ozimý

 • Zosumarizovanie zmien od 1.1.2019 (daňový bonus, inštitút štipendií, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13. a 14. platu, daňovo uznané výdavky po zaplatení)
 • Zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich
 • Zmeny v oblasti odpisovania majetku –  rýchlejšie odpisovanie elektromobilov
 • Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
 • Možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • Zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení
 • Zmeny v oblasti výpožičky
 • Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov
 • Zmeny v oblasti platenia preddavkov na dani z príjmov
 • Zmeny v oblasti zaokrúhľovania
 • Zmeny v registrácii daňovníkov
 • Zmeny v oblasti nezdaniteľnej časti pre FO
 
11:30 – 12:30 hod.           Obed

12:30 – 13:30 hod.          Zmeny v oblasti účtovania od 1.1.2020 

                                            Ing. Vladimír Ozimý

                                           Krátke informácie k e-kase a používanie od 1.1.2020 (odkladný účinok; zákon v rámci neuloženia                                             pokút)

                                            Ing. Vladimír Ozimý


13:30 – 14:30 hod.         Aktuality v mzdovej oblasti v r. 2020

                                           RNDr. Jana Motyčková

 • Minimálna mzda 2020 a súvisiace úpravy
 • Sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2020
 • Športové poukazy
 • Zmeny v platení poistného u dôchodcov
 • Zmluvy o výkone funkcie športového odborníka – zmeny v SP
 • Zmeny v dôchodkovom veku (prípadne v dôchodkoch)
 • Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR) – zmeny v Zákonníku práce, v sociálnom poistení, prípadne ďalšie zmeny týkajúce sa mzdovej učtárne
 • Novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
 • Oznamovacia povinnosť za zamestnancov zaradených do 2.kategórie
 • Rodičovský príspevok v r. 2020 – podmienky nároku na vyšší príspevok
 
14:45 – 15:30 hod.           Novela daňového poriadku od 1. 1. 2020

                                            JUDr. Patrik Benčík

 • Daňová kontrola: začatie, priebeh a prerokovanie protokolu z daňovej kontroly
 • Daň určená podľa pomôcok
 • Modelové situácie daňových kontrol
 • Daňové žaloby a daňové judikáty
 • Daňové trestné činy
 • Zmeny daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2020

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 2.12.2019, Žilina - Žilina, Hotel Polom (mapa)