Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020 (Bratislava, 4.12.2019)

Aj v roku 2019 sme pre organizujeme dvojicu regionálnych konferencií, kde vás špičkoví odborníci z praxe informujú a zároveň pripravia na najdôležitejšie legislatívne zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2020.

Nenechajte si ujsť v závere roka možnosť ozrejmiť si všetky nejasnosti vyplývajúce zo súčasnej a pripravovanej legislatívy, ktoré vám zaručene pomôžu s bezproblémovým prechodom do nasledujúceho účtovného obdobia.

Tešíme sa na vás tradične už v Bratislave ...

Forma produktu
Konferencia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková, JUDr. Ľubica Masárová, Ing. Mária Horváthová, Ing. Alica Orda Oravcová
Bez DPH S DPH
Bratislava 4.12.2019 120,00 € 144,00 €

Zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd od 1. 1. 2020 (Bratislava, 4.12.2019)

Aj v roku 2019 sme pre organizujeme dvojicu regionálnych konferencií, kde vás špičkoví odborníci z praxe informujú a zároveň pripravia na najdôležitejšie legislatívne zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd pre rok 2020.

Nenechajte si ujsť v závere roka možnosť ozrejmiť si všetky nejasnosti vyplývajúce zo súčasnej a pripravovanej legislatívy, ktoré vám zaručene pomôžu s bezproblémovým prechodom do nasledujúceho účtovného obdobia.

Tešíme sa na vás tradične už v Bratislave alebo v Žiline.

PROGRAM:

8:30 hod. – 9:00 hod.   Registrácia účastníkov s občerstvením
9:00 hod. – 9:10 hod.  Otvorenie konferencie
9:10 hod. – 10:00 hod. Zmeny právnych predpisov a ich vplyv na účtovníctvo podnikateľov
Ing. Mária Horváthová
 • Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2020
 • Novela Obchodného zákonníka a vplyv na účtovníctvo; zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu,  dodatočná likvidácia
 • Zastavenie sa nad vkladmi z pohľadu účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z príjmov
10:00 hod. – 11:30 hod. Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2020

Ing. Alica Orda Oravcová

 • Zavedenie režimu „call-off stock“, splnenie podmienok, vykazovanie v daňovom priznaní a v súhrnnom výkaze, vedenie záznamov
 • Posudzovanie prepravy v rámci reťazového obchodu
 • Výpočet základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru so vstupnou cenou nižšou ako 1 700 eur a dobou použiteľnosti viac ako rok
 • Nová definícia ubytovacích služieb
 • Zmeny v oblasti intrakomunitárneho dodania tovaru
 • Úprava režimu DPH pre dodanie tovaru do colného režimu colné uskladňovanie, v colnom, osobitnom a daňovom sklade, registračná povinnosť pre zahraničné osoby
 • Zavedenie postupu pre úpravu odpočítanej dane zo služieb vykonávaných na investičnom majetku
 • Zmeny v oblasti cestovného ruchu
 • Zmeny v uplatnení zníženej sadzby DPH

11:30 hod. – 12:30 hod. Obed

12:30 hod. – 14:00 hod.  Novela zákona o dani z príjmov od 1. 12. 2019 a 1.1.2020
Ing. Alica Orda Oravcová
 • Úprava postupu uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane
 • Zníženie sadzby dane z príjmov na 15 %
 • Nový výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • Kto je mikrodaňovník?
 • Nové podmienky oslobodenia od dane z príjmov pre zamestnancov:
  • príspevky zo sociálneho fondu
  • rekreačné poukazy a pod.
 • Cenné papiere, náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy a podmienky ich oslobodenia
 • Priamy podiel na základnom imaní a oslobodenie od dane
 • Úprava pre zdaňovanie daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Ukončenie obstarávania dlhodobého finančného majetku a vplyv na základ dane
 • Oznámenie pre úpravu základu dane závislej osoby
 • Zmeny v oblasti zahrnovania neuhradených nákladov do základu dane
 • Odpis, opravná položka a postúpenie pohľadávky, záväzky po splatnosti – vplyv na základ dane
 • Komplexne o hybridných nesúladoch
 • Mikrodaňovník a daňové zvýhodnenia
 • Nová vstupná cena finančného majetku
 • Nová odpisová skupina pre elektromobily a hybridy
 • Zmeny v umorovaní daňovej straty
 • Zmena podmienok v odpočte výdavkov na výskum a vývoj
 • Nové povinnosti zamestnávateľa a nové povinnosti zamestnanca
 • Zmeny v oblasti registračnej a oznamovacej povinnosti
 • Zmeny v použití podielu zaplatenej dane

14:00 hod. – 15:00 hod  Zmeny v oblasti miezd od 1. 1. 2020

Júlia Pšenková

 • Zákonník práce – minimálna mzda, minimálne mzdové príplatky, príplatky ku mzde, práca vo sviatok, rekreácie zamestnancov, 13 a 14.plat
 • Sociálne poistenie – vymeriavací základ, odvodová úľava, dávka nemocenského poistenia
 • Zdravotné poistenie – vymeriavací základ, odvodová úľava, odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 • Daň zo závislej činnosti – sadzba dane, daňový bonus, nezdaniteľná časť základu dane
 • Životné minimum - hodnota životného minima, vplyv na výpočet exekúcií a ostatných zrážok
15:00 hod. – 15:15 hod.  Prestávka s občerstvením
15:15 hod. – 16:00 hod. Novela daňového poriadku od 1. 1. 2020
JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
 • riešenie kolízie a nedostatkov plných mocí
 • exekúcia zadržaním vodičského preukazu a ďalšie zmeny v daňových exekúciách
 • zmeny v registračnom konaní
 • rozšírenie nulitných rozhodnutí
 • ďalšie zmeny v Daňovom poriadku

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 4.12.2019, Bratislava - Bratislava, Hotel Bratislava (mapa)