Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Ochrana pred požiarmi

Zamestnávateľ je povinný pravidelne oboznamovať každého zamestnanca o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP). Toto oboznámenie je potrebné vykonávať minimálne jedenkrát za 24 mesiacov, pokiaľ to legislatíva neustanovuje inak. Obsahom e-learningu je výklad základných povinností pre zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP a OPP, ktorý zahŕňa protipožiarne a preventívne opatrenia pre ochranu zdravia pri práci.

Forma produktu
E-learning
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Bez DPH S DPH
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 1 až 10 6,42 € 7,70 €
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 11 až 30 5,58 € 6,70 €
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 31 až 50 5,17 € 6,20 €
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 51 až 100 4,75 € 5,70 €
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 101 až 300 4,33 € 5,20 €
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Ochrana pred požiarmi Počet účastníkov 301 a viac 3,92 € 4,70 €

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Ochrana pred požiarmi

Zamestnávateľ je povinný pravidelne oboznamovať každého zamestnanca o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP). Toto oboznámenie je potrebné vykonávať minimálne jedenkrát za 24 mesiacov, pokiaľ to legislatíva neustanovuje inak. Obsahom e-learningu je výklad základných povinností pre zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP a OPP, ktorý zahŕňa protipožiarne a preventívne opatrenia pre ochranu zdravia pri práci.
 • Povinné informácie ku kurzu BOZP a OPP
 • Kurz, ktorý oboznámi účastníka vzdelávania s problematikou BOZP a OPP
 • Záverečné overovanie vedomostí – test po absolvovaní kurzu BOZP a OPP
 • Online generovaný záznam o oboznámení zamestnanca kurzu BOZP a OPP

Bezpečnosť zdravia pri práci:


 • Zákonník práce č. 311/2001 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  a o zmene a doplnení neskorších zákonov
 • Zákon NR SR č. 314/2012 Z. z. Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 • NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov /OOPP/
 • NV SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
 • NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 • NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych a bezpečnostných požiadavkách na pracovisko
 • NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
 • NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
 • NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • NV SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
 • NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
 • NV SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami
 • NV SR č. 105/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 286/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané  mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení NV SR č. 309/2010 Z.z.
 • NV SR č. 272/2004 Z. z. zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 9. mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní  týchto žien
 • Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 • Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
 • Vyhláška  MPSVaR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
 • Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
 • Bezpečnosť práce na pracovisku


Ochrana pred požiarmi:

Učebná osnova pre vstupné a periodické školenia zamestnancov v zmysle vyhl. MVSR č. 121/2002 § 20 odst. 1 a 2. v platnom znení:

 1. oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
 2. výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko
 3. oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia
 4. spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi a na pracoviskách

Rozšírenie školenia pre vedúcich zamestnancov  - oboznámenie sa s osobitnými predpismi:

 • Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi
 • Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MV SR 719/2002 Z. z, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
 • Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
 • Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. Vyhláška MV SR, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
 • Vyhláška M SR č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami
 • Vyhláška č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
 • Vyhláška MV SR č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly
 • Vyhláška MV SR č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
 • Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
 • Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

Osnova a časový rozvrh školenia osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase v zmysle vyhl. MVSR č. 121/2002 § 11 odst. 3 až 4. v platnom znení:

 1. Oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby.
 2. Výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi.
 3. Oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, požiarnych vodovodov, prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu.
 4. Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu (elektrická požiarna signalizácia, rozhlasom, a podobne) u právnickej osoby a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.
 5. Oboznámenie sa s úlohami vyplývajúcimi z § 11 ods. 3 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov:
  • miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc,
  • rozmiestnením a so spôsobom použitia hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia,
  • rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj so spracúvaním, s vyrábaním, s používaním a so skladovaním horľavých materiálov,
  • ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase