Súhlas so zasielaním marketingových ponúk

 

Prihlásením sa k odberu marketingových ponúk vyjadrujete svoj súhlas  s tým, aby Vám prevádzkovateľ  Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zasielal marketingové ponuky prevádzkovateľa a tretích strán (napríklad firmy v rámci skupiny podnikov PP).

Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru alebo prihlásenia sa k odberu marketingových ponúk. Osobné údaje budú poskytované príjemcom, ktorými sa rozumejú  kuriérske spoločnosti a Zelená pošta s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 529 233, ako aj Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a iné subjekty osobitných predpisov. Osobné údaje budú poskytované aj príjemcom S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991, EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44 871 384, WEBY GROUP s.r.o. Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 884, Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., Mallého 60, 909 01 Skalica, IČO: 35 683 244, DataSpot, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 683 431 a Zelená pošta s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 46 529 233.

Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať súbory cookies a nástroj google analytics.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie každej oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby v rozsahu, v akom to bude technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@pp.sk.